Uzavření součástí MŠ Chomutov

16. 10. 2020

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem z důvodu potvrzeného výskytu infekčního onemocnění COVID -19 nařídila od 29.1 2021 uzavření v1. třídy „U Broučků“ v Mateřské škole Školní pěšina.

Od pondělí 1.2.2021 je 1.třída U Broučků v MŠ Školní pěšina až do odvolání uzavřena.

Ostatní třídy v MŠ jsou otevřeny v běžném režimu, o termínu otevření 1. třídy Vás budeme informovat, sledujte webové stránky školy.

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem z důvodu potvrzeného výskytu infekčního onemocnění COVID -19 nařídila od 26.1 2021 uzavření všech tříd v Mateřské škole Třebízského.

Od úterý 26.1.2021 je celá MŠ Třebízského až do odvolání uzavřena.

O termínu otevření Vás budeme informovat, sledujete webové stránky školy.

Rodiče, kteří si nestihli vyzvednout potvrzení k daňovému přiznání o slevě za umístění dítěte v předškolním zařízení si ho vyzvednou na ředitelství MŠ Chomutov, Jiráskova 4335.

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem z důvodu potvrzeného výskytu infekčního onemocnění COVID -19 nařídila od odpoledne 22.1 2021 uzavření všech tříd v Mateřské škole Růžová.

Od pondělí 25.1.2021 je celá MŠ Růžová až do odvolání uzavřena.

Děti, které v měsíci lednu nebyly v mateřské škole Růžová přítomny a na které se nevztahuje nařízená karanténa, mohou využít po dohodě se zástupkyní ředitelky Janou Benešovou ( kontakt 702 224 038) možnosti umístění v sousední MŠ Zahradní.

V souladu s rozhodnutím KHS bude MŠ Růžová otevřena v běžném provozu od pondělí 8. 2. 2021.

Rodiče, kteří si nestihli vyzvednout potvrzení k daňovému přiznání o slevě za umístění dítěte v předškolním zařízení si ho vyzvednou u vedoucí stravování Renaty Petráčkové v 27.MŠ Zahradní, Zahradní 5185.

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem z důvodu potvrzeného výskytu infekčního onemocnění COVID -19 nařídila od 14.1 2021 uzavření všech tříd v pavilonu B (třídy U Mravenečků, U Motýlků a U Berušek) v Mateřské škole Palackého.
Karanténa se týká všech dětí z výše uvedených tříd, které byly v mateřské škole ve čtvrtek 14. 1. 2021 a v pátek 15. 1. 2021.
Děti z pavilonu B, které v tyto dny nebyly v mateřské škole přítomny, mohou přijít do MŠ, budou využívat třídu v pavilonu A.

Dle rozhodnutí KHS všechny třídy pavilonu B v MŠ Palackého budou otevřeny od pondělí 25. 1. 2021.
Důležité:
Od pondělí 25. 1. 2021 pro všechny děti, které se prokáží negativním PCR testem na COVID-19.
Ostatní netestované děti mohou nastoupit až od pátku 29. 1. 2021.

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem z důvodu potvrzeného výskytu infekčního onemocnění COVID -19 nařídila od 22. 10. 2020 uzavření 3. třídy v Mateřské škole Růžová. Z důvodu nutnosti prodloužení karantény a dle doporučení KHS se 3. třída otevírá 6. 11. 2020.

Statutární město Chomutov, zřizovatel Mateřské školy Chomutov, příspěvkové organizace uzavírá z důvodu pandemické situace součást školy Písečná 5072 po dobu od 26. 10. 2020 do 20. 11. 2020. Rodiče mohou pro děti využít možnosti náhradního provozu v součásti MŠ Zahradní 5185.

Statutární město Chomutov, zřizovatel Mateřské školy Chomutov, příspěvkové organizace uzavírá z důvodu pandemické situace součást školy Alešova 2451 po dobu od 26. 10. 2020 do 20. 11. 2020. Rodiče mohou pro děti využít možnosti náhradního provozu v součásti MŠ Blatenská 4879.

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem z důvodu potvrzeného výskytu infekčního onemocnění COVID -19 nařídila od 20. 10. 2020 uzavření 3. a 4. třídy Mateřské školy Palackého.
Z důvodu nutnosti prodloužení karantény a dle doporučení KHS se 3. a 4. třída otevírá až 4. 11. 2020.

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem z důvodu potvrzeného výskytu infekčního onemocnění COVID -19 nařídila od 16. 10. 2020 uzavření Mateřské školy Prokopova.
Mateřská škola Prokopova bude pro všechny děti znovu otevřena od čtvrtka 29. 10. 2020.

Mateřské školy Alešova a Písečná budou otevřeny od pondělí 23. 11. 2020 v obvyklém režimu.

Významní sponzoři

 • NPI
 • IT Innovation
 • Actherm
 • DM
 • ČEZ Teplárenská
 • ENCZ
 • SČVK
 • Globus
 • Ústecká komunitní stanice
Zavřít

Kritéria a pravidla postupu k zápisu na školní rok 2023/2024 do mateřských škol

 

ŽÁDOST O PŘJETÍ DÍTĚTE - KE STAŽENÍ

 

Zastupitelstvo města Chomutova vydalo obecně závaznou vyhlášku č.6/2016, kterou stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřízených Statutárním městem Chomutov. Pro Mateřskou školu Chomutov, příspěvková organizace je stanoven obvod č. 2. https://www.chomutov-mesto.cz/cz/vyhlasky-mesta

Zápisy do MŠ Chomutov budou probíhat následovně:

ŽÁDOST o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude v době zápisu ke stažení na webových stránkách školy – www.mscv.cz

Termín zápisu:

Od úterý 9. 5. 2023 do pátku 12. 5. 2023  osobní účast  NA ŘEDITELSTVÍ MŠ – JIRÁSKOVA 4335 od 8.00 do 14.00 hodin.

 

Nebo bez osobní účasti takto:

 • do datové schránky školy: 3tbvxbf
 • poštou na adresu Mateřská škola Chomutov, Jiráskova 4335, 430 03 Chomutov

Rozhoduje datum doručení žádosti o přijetí.

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ od 1. 9. 2023:

 1. děti, které mají trvalý pobyt ve školském spádovém obvodu, které dovrší k 31. 8. 2023  třetího roku věku od nejstarších
 1. děti z jiného spádového obvodu dle věku od nejstarších

 Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce nechá potvrdit pediatra dítěte na formulář žádosti.

Výsledky zápisu

Během zápisu budete telefonicky (v případě osobní návštěvy ústně) kontaktováni a informováni o přiděleném  REGISTRAČNÍM ČÍSLE.

Pod tímto číslem najdete na www.mscv.cz a na vývěskové tabuli na ředitelství MŠ Chomutov od 1. 6. 2023 informaci, zda a na kterou součást školy bylo Vaše dítě přijato.

Rozhodnutí o přijetí dítěte si po předchozí telefonické domluvě se zástupkyní konkrétní mateřské školy, kam bude Vaše dítě přijaté, vyzvednete během měsíce června nebo poslední týden v srpnu.

 Dodatečné zapisování dětí na neobsazená místa

Pokud dovolí kapacita MŠ Chomutov, budeme přijímat děti, které dovrší tří let po 31. 8. 2023.

Tyto děti budeme zapisovat na ředitelství MŠ Chomutov v MŠ Jiráskova v týdnu od 12. 6. 2023 - 16. 6. 2023 od 8.00 do 14.00 hodin.

  Individuální vzdělávání

Rodiče, kteří zvolí pro své dítě s povinným předškolním vzděláváním formu Individuálního vzdělávání, podají ředitelce školy "Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte"(tiskopis oznámení bude také ke stažení na www.mscv.cz) – elektronicky do datové schránky školy nebo na e-mail s elektronickým podpisem nebo osobně na ředitelství MŠ v Jiráskově ulici v termínech zápisu po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou školy na tel. č.: 702 224 111.

Předškolní vzdělávání je povinné od 1. 9. 2017

Na koho se vztahuje: na děti, které dosáhnou pátého roku věku do 31. 8. 2023.

 • na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů
 • na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů
 • na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů
 • na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany (viz zákon č.325/1999Sb., o azylu a zákon č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů)

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu od 8.00 do 12.00 hodin, dítě se může vzdělávat i po celou dobu provozu MŠ. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období všech školních prázdnin v základních školách v Chomutově.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

 Úplata za předškolní vzdělávání

Od 1. 9. 2023 je předškolní vzdělávání poskytováno bezúplatně dětem, které do 31. 8. 2023 dovršily pěti let i v případě odkladu povinné školní docházky nebo v případě dodatečného odkladu, kdy se žák vrací do MŠ.

Ostatní platí školné ve výši 400,- Kč za měsíc.

 

Zavřít

Používáním webových stránek Mateřská škola Chomutov, souhlasíte s využíváním cookies ve vašem prohlížeči.

Pokračovat