ZÁVAZNÉ INFORMACE ŘEDITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY CHOMUTOV O PROVOZU MŠ V OBDOBÍ Od 10. 5. 2021

6. 5. 2021

OD PONDĚLÍ 10. 5. 2021 MOHOU NASTOUPIT DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VŠECHNY DĚTI do svých tříd
ŠKOLNÉ (úplata za vzdělávání) SE OPĚT ZAČÍNÁ PLATIT OD KVĚTNA 2021 V NEZMĚNĚNÉ VÝŠI

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy, pohyb před mateřskou školou

 • Od 10. 5. 2021 se děti již netestují antigenními testy, zaměstnanci ANO vždy 1x v daném týdnu.
 • Sportovní činnosti dětí jsou povoleny venku i uvnitř, tak jako i ostatní aktivity (zpěv), které jsou součástí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.
 • Při vstupu do budovy MŠ má doprovod dětí (jedna osoba) a všichni zaměstnanci zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky – respirátorem.
 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou a na školní zahradě.
 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

V prostorách mateřské školy

 • Organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ. Pro pobyt venku se využívá areál MŠ, včetně zahrady, nádvoří, hřiště školy nebo přilehlých prostor. Dle místních podmínek se skupiny dětí intervalově střídají nebo je určen oddělený prostor pro jednotlivé skupiny.
 • Doprovázející osoba předá dítě učitelce, nevstupuje do třídy.
 • Děti roušky v prostorách školy nosit nemusí – pedagogičtí pracovníci ano – používají respirátor.
 • Při pobytu venku zaměstnanec respirátor mít nemusí, pokud je vzdálen od ostatních osob alespoň 2m.
 • Při činnostech v MŠ není nezbytné mezi dětmi dodržovat rozestupy, ale při pobytu mimo areál MŠ se dodržuje odstup od jiných osob 2m.
 • Rukavice jsou potřebné např. při dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě a manipulaci jídla, likvidaci odpadů atd.
 • Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).

Ve třídě

 • Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.
 • Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce.
 • Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.
 • Pokrmy se konzumují najednou, ne po skupinkách.
 • Při přípravě jídel a při vydávání je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.
 • S ohledem na mimořádnou situaci se nebudou do konce školního roku pořádat akce s rodiči.
 • Zajistit dostupnost nádob na likvidaci odpadů bezpečným způsobem (vyjímatelné jednorázové pytle).

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.
 • Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím respirátoru a požadovaného odstupu. Děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

Významní sponzoři

 • NADACE ČEZ
 • NPI
 • IT Innovation
 • Actherm
 • DM
 • ČEZ Teplárenská
 • ENCZ
 • SČVK
 • Globus
Zavřít

Kritéria a pravidla postupu k zápisu na školní rok 2024/2025 do mateřských škol

Zastupitelstvo města Chomutova vydalo obecně závaznou vyhlášku č.6/2016, kterou stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřízených Statutárním městem Chomutov. Pro Mateřskou školu Chomutov, příspěvková organizace je stanoven obvod č. 2. https://mscv.cz/zapis-deti-k-predskolnimu-vzdelavani/skolske-obvody-spadovych-materskych-skol-pro-skolni-rok-2024-2025/

Zápisy do MŠ Chomutov budou probíhat následovně:

ŽÁDOST o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je ke stažení zde – ŽÁDOST KE STAŽENÍ

Termín zápisu:
Od pondělí 6. 5. 2024 do pátku 10. 5. 2024  osobní účast  NA ŘEDITELSTVÍ MŠ – JIRÁSKOVA 4335 od 8.00 do 14.00 hodin.

 Nebo bez osobní účasti takto:

 Žádosti o přijetí přijímáme nejpozději do 10. 5. 2024.

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ od 1. 9. 2024:

 1. děti, které mají trvalý pobyt ve školském spádovém obvodu, které dovrší k 31. 12. 2024

třetího roku věku od nejstarších

 1. děti z jiného spádového obvodu dle věku od nejstarších

 Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce nechá potvrdit pediatra dítěte na formulář žádosti, při přijímání předloží k nahlédnutí občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

Výsledky zápisu

Během zápisu budete telefonicky (v případě osobní návštěvy ústně) kontaktováni a informováni o přiděleném  REGISTRAČNÍM ČÍSLE.

Pod tímto číslem najdete na www.mscv.cz a na vývěskové tabuli na ředitelství MŠ Chomutov od 3. 6. 2024 informaci, zda a na kterou součást školy bylo Vaše dítě přijato.

Rozhodnutí o přijetí dítěte si po předchozí telefonické domluvě se zástupkyní konkrétní mateřské školy, kam bude Vaše dítě přijaté, vyzvednete během měsíce června nebo poslední týden v srpnu.

Dodatečné zapisování dětí na neobsazená místa

Pokud dovolí kapacita MŠ Chomutov, budeme přijímat děti, které dovrší tří let po 31. 12. 2024.

Tyto děti budeme zapisovat na ředitelství MŠ Chomutov v MŠ Jiráskova v týdnu od 10. 6. 2024 - 14. 6. 2024 od 8.00 do 14.00 hodin.

 

Individuální vzdělávání

Rodiče, kteří zvolí pro své dítě s povinným předškolním vzděláváním formu Individuálního vzdělávání, podají ředitelce školy "Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte"(tiskopis oznámení bude také ke stažení na www.mscv.cz) – elektronicky do datové schránky školy nebo na e-mail s elektronickým podpisem nebo osobně na ředitelství MŠ v Jiráskově ulici v termínech zápisu po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou školy na tel. č.: 702 224 111.

Předškolní vzdělávání je povinné od 1. 9. 2017

Na koho se vztahuje: na děti, které dosáhnou pátého roku věku do 31. 8. 2023.

 • na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů
 • na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů
 • na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů
 • na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany (viz zákon č.325/1999Sb., o azylu a zákon č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů)

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu od 8.00 do 12.00 hodin, dítě se může vzdělávat i po celou dobu provozu MŠ. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období všech školních prázdnin v základních školách v Chomutově.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

 

Úplata za předškolní vzdělávání

Od 1. 9. 2024 je předškolní vzdělávání poskytováno bezúplatně dětem, které do 31. 8. 2024 dovršily pěti let i v případě odkladu povinné školní docházky nebo v případě dodatečného odkladu, kdy se žák vrací do MŠ.

Ostatní platí školné ve výši 400,- Kč za měsíc.

Zavřít

Používáním webových stránek Mateřská škola Chomutov, souhlasíte s využíváním cookies ve vašem prohlížeči.

Pokračovat