ZÁVAZNÉ INFORMACE ŘEDITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY CHOMUTOV O PROVOZU MŠ V OBDOBÍ Od 10. 5. 2021

6. 5. 2021

OD PONDĚLÍ 10. 5. 2021 MOHOU NASTOUPIT DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VŠECHNY DĚTI do svých tříd
ŠKOLNÉ (úplata za vzdělávání) SE OPĚT ZAČÍNÁ PLATIT OD KVĚTNA 2021 V NEZMĚNĚNÉ VÝŠI

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy, pohyb před mateřskou školou

 • Od 10. 5. 2021 se děti již netestují antigenními testy, zaměstnanci ANO vždy 1x v daném týdnu.
 • Sportovní činnosti dětí jsou povoleny venku i uvnitř, tak jako i ostatní aktivity (zpěv), které jsou součástí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.
 • Při vstupu do budovy MŠ má doprovod dětí (jedna osoba) a všichni zaměstnanci zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky – respirátorem.
 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou a na školní zahradě.
 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

V prostorách mateřské školy

 • Organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ. Pro pobyt venku se využívá areál MŠ, včetně zahrady, nádvoří, hřiště školy nebo přilehlých prostor. Dle místních podmínek se skupiny dětí intervalově střídají nebo je určen oddělený prostor pro jednotlivé skupiny.
 • Doprovázející osoba předá dítě učitelce, nevstupuje do třídy.
 • Děti roušky v prostorách školy nosit nemusí – pedagogičtí pracovníci ano – používají respirátor.
 • Při pobytu venku zaměstnanec respirátor mít nemusí, pokud je vzdálen od ostatních osob alespoň 2m.
 • Při činnostech v MŠ není nezbytné mezi dětmi dodržovat rozestupy, ale při pobytu mimo areál MŠ se dodržuje odstup od jiných osob 2m.
 • Rukavice jsou potřebné např. při dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě a manipulaci jídla, likvidaci odpadů atd.
 • Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).

Ve třídě

 • Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.
 • Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce.
 • Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.
 • Pokrmy se konzumují najednou, ne po skupinkách.
 • Při přípravě jídel a při vydávání je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.
 • S ohledem na mimořádnou situaci se nebudou do konce školního roku pořádat akce s rodiči.
 • Zajistit dostupnost nádob na likvidaci odpadů bezpečným způsobem (vyjímatelné jednorázové pytle).

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.
 • Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím respirátoru a požadovaného odstupu. Děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

Významní sponzoři

 • NPI
 • IT Innovation
 • Actherm
 • DM
 • ČEZ Teplárenská
 • ENCZ
 • SČVK
 • Globus
 • Ústecká komunitní stanice
Zavřít

Používáním webových stránek Mateřská škola Chomutov, souhlasíte s využíváním cookies ve vašem prohlížeči.

Pokračovat