Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2021/2022

23. 4. 2021

Ředitelka Mateřské školy Chomutov, příspěvková organizace (dále jen MŠ CV), podle §123 odst. 2 a 4 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), a v souladu s §6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

s t a n o v u j e

výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte zapsaného k docházce v Mateřské škole Chomutov, příspěvková organizace od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022 ve výši 400.- Kč za kalendářní měsíc.

Dítěti, které od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, se předškolní vzdělávání v MŠ CV poskytuje bezúplatně (§ 123 odst. 2 školského zákona).

Osvobození od úplaty může plátce uplatnit v následujících případech a tuto skutečnost prokáže předložením příslušného dokladu z Úřadu práce ředitelce MŠ CV (§ 6 odst. 6 vyhlášky):

a) zákonný zástupce dítěte (plátce), který pobírá opakující se dávku v hmotné nouzi,
b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,
c) rodič (plátce), kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě,
d) fyzická osoba (plátce), která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče

O osvobození od úplaty plátce písemně požádá ředitelku MŠ CV, která v této věci rozhoduje formou Žádosti o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání dítěte.

Úplata za předškolní vzdělávání se platí zálohově na následující měsíc nebo bankovním převodem na účet MŠ CV č. 4335027/2700 + VS (evidenční číslo dítěte), nejpozději do 25. dne v měsíci.

Významní sponzoři

  • IT Innovation
  • Actherm
  • DM
  • ČEZ Teplárenská
  • ENCZ
  • SČVK
  • Globus
  • Ústecká komunitní stanice
Zavřít

Uzavření třídy Broučci v MŠ Kundratická z důvodu výskytu onemocnění COVID-19

Dle rozhodnutí Krajské hygienické stanice je od 20. 10. 2021 do odvolání uzavřena třída Broučci. Omezení docházky je stanoveno u některých dalších dětí, které byly v kontaktu s nemocným dítětem. Seznam všech dětí, kterých se to týká a oslovení jejich rodičů zajistila škola.

O znovuotevření třídy Vás budeme včas informovat, pokud se neobjeví další pozitivní nemocný, třída bude v provozu od pondělí 1. 11. 2021.

Vážení rodiče, sledujte, prosím, webové stránky školy a děkujme Vám za spolupráci a pochopení.

Zavřít

Používáním webových stránek Mateřská škola Chomutov, souhlasíte s využíváním cookies ve vašem prohlížeči.

Pokračovat