Úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2020/2021

1. 9. 2020

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte zapsaného k docházce
v Mateřské škole Chomutov, příspěvková organizace

Ředitelka Mateřské školy Chomutov, příspěvková organizace podle § 123 zákona č. 101/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

s t a n o v u j e

výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte zapsaného k docházce v Mateřské škole Chomutov, příspěvková organizace od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021 ve výši 300 Kč za kalendářní měsíc.

Vzdělávání v mateřské škole zřízené obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku.

Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání na jeden školní rok neplatí pro děti se zdravotním postižením.

V případě přerušení provozu mateřské školy podle § 3 vyhlášky MŠMT č.43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání se úplata za dítě nemění – provoz je zajištěn v náhradních pracovištích.

Osvobozen od úplaty je v souladu s vyhláškou č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb. o předškolním vzdělávání:

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče,
pokud a tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

Nárok na osvobození od úplaty se uplatňuje písemně na ředitelství MŠ Chomutov v Jiráskově ulici 4335 a doloží se potvrzením od příslušného úřadu.

Školné se platí zálohově na následující měsíc na účet MŠ nejpozději do 25. dne v měsíci.

Žádáme rodiče o ohleduplnost při placení poplatků. V současné době plaťte převážně bezhotovostně převodem z účtu nebo platbou na poště.

V Chomutově dne 1. 9. 2020 Bc. Eliška Smetanová
ředitelka Mateřské školy Chomutov, příspěvková organizace

Významní sponzoři

  • NPI
  • IT Innovation
  • Actherm
  • DM
  • ČEZ Teplárenská
  • ENCZ
  • SČVK
  • Globus
  • Ústecká komunitní stanice
Zavřít

Používáním webových stránek Mateřská škola Chomutov, souhlasíte s využíváním cookies ve vašem prohlížeči.

Pokračovat