Kritéria a pravidla postupu k zápisu na školní rok 2022/2023 do mateřských škol

7. 2. 2022

Kritéria a pravidla postupu k zápisu na školní rok 2022/2023 do mateřských škol

Zastupitelstvo města Chomutova vydalo obecně závaznou vyhlášku č.6/2016, kterou stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřízených Statutárním městem Chomutov. Pro Mateřskou školu Chomutov, příspěvková organizace je stanoven obvod č. 2. https://www.chomutov-mesto.cz/cz/vyhlasky-mesta

Zápisy do MŠ Chomutov budou probíhat následovně:

ŽÁDOST o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude v době zápisu ke stažení na webových stránkách školy – www.mscv.cz

Termín zápisu:

Od pondělí 9. 5. 2022 do pátku 13. 5. 2022  osobní účast  NA ŘEDITELSTVÍ MŠ – JIRÁSKOVA 4335 od 8.00 do 14.00 hodin.

 Nebo od pondělí 2. 5. do pondělí 16. 5. 2022  bez osobní účasti takto:

 • do datové schránky školy: 3tbvxbf
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na adresu: zapisy@mschomutov.cz
 • poštou na adresu Mateřská škola Chomutov, Jiráskova 4335, 430 03

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ od 1. 9. 2022:

 1. děti, které mají trvalý pobyt ve školském spádovém obvodu, které dovrší k 31. 8. 2022 třetího roku věku od nejstarších
 1. děti z jiného spádového obvodu dle věku od nejstarších

 Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce nechá potvrdit pediatra dítěte na formulář žádosti.

Výsledky zápisu

Během zápisu budete telefonicky (v případě osobní návštěvy ústně) kontaktováni a informováni o přiděleném  REGISTRAČNÍM ČÍSLE.

Pod tímto číslem najdete na www.mscv.cz a na vývěskové tabuli na ředitelství MŠ Chomutov od 1. 6. 2022 informaci, zda a na kterou součást školy bylo Vaše dítě přijato.

Rozhodnutí o přijetí dítěte si osobně vyzvednete u zástupkyně ředitelky na součásti školy, kam bude Vaše dítě přijato během měsíce června.

Podrobné informace o těchto termínech budou včas zveřejněny na www.mscv.cz

 Dodatečné zapisování dětí na neobsazená místa

Pokud dovolí kapacita MŠ Chomutov, budeme přijímat děti, které dovrší tří let po 31. 8. 2022.

Tyto děti budeme zapisovat na ředitelství MŠ Chomutov v MŠ Jiráskova v týdnu od 13. 6. 2022 – 17. 6. 2022 od 8.00 do 14.00 hodin.

 

Individuální vzdělávání

Rodiče, kteří zvolí pro své dítě s povinným předškolním vzděláváním formu Individuálního vzdělávání, podají ředitelce školy „Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte“(tiskopis oznámení bude také ke stažení na www.mscv.cz) – elektronicky do datové schránky školy nebo na e-mail s elektronickým podpisem nebo osobně na ředitelství MŠ v Jiráskově ulici v termínech zápisu po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou školy na tel. č.: 702 224 111.

Předškolní vzdělávání je povinné od 1. 9. 2017

Na koho se vztahuje: na děti, které dosáhnou pátého roku věku do 31. 8. 2022.

 • na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů
 • na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů
 • na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů
 • na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany (viz zákon č.325/1999Sb., o azylu a zákon č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů)

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu od 8.00 do 12.00 hodin, dítě se může vzdělávat i po celou dobu provozu MŠ. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období všech školních prázdnin v základních školách v Chomutově.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

 Úplata za předškolní vzdělávání

Od 1. 9. 2022 je předškolní vzdělávání poskytováno bezúplatně dětem, které do 31. 8. 2022 dovršily pěti let i v případě odkladu povinné školní docházky nebo v případě dodatečného odkladu, kdy se žák vrací do MŠ.

Ostatní platí školné ve výši 400,- Kč za měsíc.

Významní sponzoři

 • NPI
 • IT Innovation
 • Actherm
 • DM
 • ČEZ Teplárenská
 • ENCZ
 • SČVK
 • Globus
 • Ústecká komunitní stanice
Zavřít

Používáním webových stránek Mateřská škola Chomutov, souhlasíte s využíváním cookies ve vašem prohlížeči.

Pokračovat