Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

„Se zvířátky do světa“

Motto: „Do světa jdou zvířátka, podívat se za vrátka.
Klíčkem vrátka otvírají, nové věci poznávají.“

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání (dále jen ŠVP PV) součásti s názvem
„Se zvířátky do světa“ vychází ze ŠVP MŠ Chomutov „Já a svět, který mě obklopuje“ a RVP PV.

ŠVP PV je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také vidět a osahat si je.

Vzdělávací cíle ŠVP PV
Řídíme se rámcovými vzdělávacími cíli, které jsou v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (dále jen RVP PV):

 Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
 Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Filosofie školy
Filosofií Mateřské školy Chomutov je rozvíjet v návaznosti na rodinnou výchovu samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, rozvíjet péči o zdravé děti a děti se specifickými vzdělávacími potřebami.

Filosofií mateřské školy „Klíček“ Jiráskova je založit u dětí elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí, poznat a pochopit živou i neživou přírodu a mít povědomí o neustálých proměnách v prostředí, ve kterém děti žijí.

Vzdělávací cíle korespondují s RVP PV (viz www.rvp.cz) :

• založit u dětí elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí, poznat a pochopit živou i neživou přírodu a mít povědomí o neustálých proměnách v prostředí, ve kterém děti žijí
• vytvořit elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí
• vytvářet k životnímu prostředí a svému nejbližšímu okolí pozitivní vztah, vážit si života ve všech jeho formách

Obsah školního vzdělávacího programu:

Podzimní blok
„Já a Klíček“

Charakteristika integrovaného bloku:
Tematický celek je zasazen do podzimního období, zahrnuje měsíce září, říjen a listopad. Sledujeme nejen změny v přírodě, ale posilujeme i úctu k přírodě, vlastní zkušenosti z pozorování a pobytů venku, učíme děti znát stromy, keře i plody, jejich využití, ale i jejich nebezpečí. Posilujeme sebeovládání dětí, vytváříme a ověřujeme společná pravidla soužití v novém kolektivu, rozlišujeme vhodné a nevhodné chování a jednání, vytváříme podmínky prosociálního chování. Využíváme metody osobnostně sociální a dramatickou výchovu. Podzimní blok je významný především pro vytváření a zpřesňování společných pravidel soužití všech aktérů (dětí, pedagogů, provozních zaměstnanců, rodičů a ostatních příchozích) v mateřské škole.

Zimní blok
„A je tu zima.“

Charakteristika integrovaného bloku:
Tematický blok je zasazen do období prosinec, leden a únor. Vychází z českých lidových tradic a zároveň seznamuje dítě s biblickým příběhem. Přináší dětem novou zkušenost s vystupováním před rodiči i veřejností, radost být obdarován i obdarovat druhého. Poskytuje prostor pro zimní radovánky, seznámení se zimními sporty, experimentování se sněhem i ledem. V tomto bloku je také mnoho příležitostí, kdy chceme utvářet povědomí o různorodosti kulturního i přírodního prostředí na Zemi. Využívány jsou metody prožitkového učení, dramatické činnosti, objevování a experimentování, hra, spontánní i řízené činnosti.

Jarní blok
„Příroda pro všechny“

Charakteristika integrovaného bloku:
Tematický celek je zařazen do měsíců březen, duben a květen. Základem tematického bloku jsou změny v přírodě a jarní tradice. Učíme děti lidovým říkadlům, písním a básním o jaru. Děti pozorují probouzející se přírodu na vycházkách, vlastním sázením a pečováním o rostliny se seznamují s nezbytností světla, vody a péče o rostliny. Chceme tak výrazně posílit vlastní zodpovědnost dítěte ve vztahu k přírodě, k životu na Zemi a sobě sama – což získávají novými zkušenostmi při péči o vlastní zdraví – zdravý životní styl.

Letní blok
„Děti a naše zem“

Charakteristika integrovaného bloku:
Tematický celek je zařazen do měsíců červen, červenec a srpen. Je to celek, který otevírá léto a letní činnosti. Z tohoto důvodu je většina činností zařazována mimo třídu a hernu do terénu. Začíná oslavou MDD a směřuje k závěrečné činnosti – ukončení školního roku, loučení se s budoucími školáky, akademii celoroční práce v MŠ.
Při maximálním pobytu venku je dětem intenzivněji přibližována problematika ochrany životního prostředí, soužití lidí a přírody. Děti poznávají základní rysy léta i možného nebezpečí při koupání, sportování, při pobytu v přírodě. Protože je to období prázdnin – čas, kdy děti mají možnost poznávat se svými rodiči nové země, obyvatelstvo, rostliny i živočichy, tuto novou zkušenost využijeme při vzdělávání.

Významní sponzoři

  • NPI
  • IT Innovation
  • Actherm
  • DM
  • ČEZ Teplárenská
  • ENCZ
  • SČVK
  • Globus
  • Ústecká komunitní stanice
Zavřít

Používáním webových stránek Mateřská škola Klíček, souhlasíte s využíváním cookies ve vašem prohlížeči.

Pokračovat