Legislativa

Legislativa, kterou se řídí provoz školních jídelen

1. Zásady provozu

Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, novým školským zákonem č. 561/2004, zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č.137/2004 o hygienických požadavcích a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 490/2000 Sb. o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví, nařízení ES č.852/2004 o hygieně potravin, ES č.178/2002, vyhláškou č. 84/2005 o nákladech na závodní stravování zaměstnanců.
Označování alergenů v potravinách upravuje zákon o potravinách č. 110/97 Sb., vyhláška č. 113/2005 Sb. o způsobu značení potravin a tabákových výrobků, nařízení vlády 1169/2011/ES, zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.
Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u vedoucí ŠJ. Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin, a vyhlášky č. 107/2005Sb. ve znění pozdějších předpisů.

2. Výdej stravy

Stravovací dobu je nutno dodržovat z důvodu přestávky mezi jednotlivými jídly a dle systému HACCP. Školní jídelna zajišťuje možnost přídavků jídla kdykoliv o to strávník požádá při výdeji stravy, dále zajišťuje doplňování nápojů na oddělení v průběhu celého dne. Dítě se stravuje vždy, pokud je přítomno v době výdeje stravy v MŠ.

3. Přihlášení strávníků

Zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí do MŠ k předškolnímu vzdělávání, na základě této žádosti bude přihlášen ke stravování.

4. Odhlašování strávníků

V případě nepřítomnosti dítěte v MŠ v 8.00 hodin je dítě automaticky ze stravného odhlášeno, s výjimkou individuální domluvy se zákonným zástupcem dítěte (např. pozdější příchod do MŠ vzhledem k návštěvě lékaře).

5. Následující změny hlásit neprodleně vždy u vedoucí ŠJ

 • změna ve stravovacích zvyklostech
 • způsob placení stravného, změna čísla účtu nebo peněžního ústavu
 • změna adresy, jména, telefonního kontaktu
 • ukončení docházky – vyrovnání případných přeplatků, nedoplatků

6. Vyúčtování přeplatků a nedoplatků

Vyúčtování přeplatků a nedoplatků je prováděno měsíčně. Přeplatky při zálohové platbě jsou rodičům průběžně vraceny zpět na účet, případně jsou vyplaceny v hotovosti.
Při ukončení docházky je případný přeplatek možno převést na uvedený bankovní účet zákonného zástupce nebo je možné ho vyzvednout v hotovosti v dohodnutém termínu u vedoucí ŠJ nebo na ředitelství MŠ.
Nedoplatky jsou pravidelně sledovány a se zákonnými zástupci průběžně řešeny.

7. Stravování během prázdnin

Stravování dětí během svátků a prázdnin, kdy není MŠ v provozu:
Při provozu o prázdninách je nutné nahlásit docházku dítěte předem do 15. 6. konkrétního roku.

8. Individuální požadavky na stravování

Školní jídelna neposkytuje dietní stravování. Přihlížíme dle potřeby k individuálním požadavkům dětí – zvláštní stravovací návyky, nechutenství, potravinové omezení, aj. Pokud má dítě ze zdravotních důvodů nařízenou úpravu stravy, je nutno tuto skutečnost doložit lékařským potvrzením od registrujícího lékaře v oboru praktického lékařství pro děti a dorost, kde je vymezeno, které potraviny mají být vyloučeny z jídelníčku. Každou úpravu stravy si rodiče dohodnou se zástupkyní ředitelky, učitelkou MŠ, vedoucí ŠJ a vedoucí kuchařkou tzv. Dohodou o rozsahu a způsobu stravování.

9. Závěrečné ustanovení

S vnitřním řádem školní jídelny jsou seznámeni všichni zaměstnanci i zákonní rodiče při zahájení nového školního roku. Vnitřní řád byl projednán s vedením školy a je vyvěšen na nástěnce u vedoucí ŠJ a v prostoru šaten mateřské školy.

Významní sponzoři

 • NADACE ČEZ
 • NPI
 • IT Innovation
 • Actherm
 • DM
 • ČEZ Teplárenská
 • ENCZ
 • SČVK
 • Globus
Zavřít

Kritéria a pravidla postupu k zápisu na školní rok 2024/2025 do mateřských škol

Zastupitelstvo města Chomutova vydalo obecně závaznou vyhlášku č.6/2016, kterou stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřízených Statutárním městem Chomutov. Pro Mateřskou školu Chomutov, příspěvková organizace je stanoven obvod č. 2. https://mscv.cz/zapis-deti-k-predskolnimu-vzdelavani/skolske-obvody-spadovych-materskych-skol-pro-skolni-rok-2024-2025/

Zápisy do MŠ Chomutov budou probíhat následovně:

ŽÁDOST o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je ke stažení zde – ŽÁDOST KE STAŽENÍ

Termín zápisu:
Od pondělí 6. 5. 2024 do pátku 10. 5. 2024  osobní účast  NA ŘEDITELSTVÍ MŠ – JIRÁSKOVA 4335 od 8.00 do 14.00 hodin.

 Nebo bez osobní účasti takto:

 Žádosti o přijetí přijímáme nejpozději do 10. 5. 2024.

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ od 1. 9. 2024:

 1. děti, které mají trvalý pobyt ve školském spádovém obvodu, které dovrší k 31. 12. 2024

třetího roku věku od nejstarších

 1. děti z jiného spádového obvodu dle věku od nejstarších

 Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce nechá potvrdit pediatra dítěte na formulář žádosti, při přijímání předloží k nahlédnutí občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

Výsledky zápisu

Během zápisu budete telefonicky (v případě osobní návštěvy ústně) kontaktováni a informováni o přiděleném  REGISTRAČNÍM ČÍSLE.

Pod tímto číslem najdete na www.mscv.cz a na vývěskové tabuli na ředitelství MŠ Chomutov od 3. 6. 2024 informaci, zda a na kterou součást školy bylo Vaše dítě přijato.

Rozhodnutí o přijetí dítěte si po předchozí telefonické domluvě se zástupkyní konkrétní mateřské školy, kam bude Vaše dítě přijaté, vyzvednete během měsíce června nebo poslední týden v srpnu.

Dodatečné zapisování dětí na neobsazená místa

Pokud dovolí kapacita MŠ Chomutov, budeme přijímat děti, které dovrší tří let po 31. 12. 2024.

Tyto děti budeme zapisovat na ředitelství MŠ Chomutov v MŠ Jiráskova v týdnu od 10. 6. 2024 - 14. 6. 2024 od 8.00 do 14.00 hodin.

 

Individuální vzdělávání

Rodiče, kteří zvolí pro své dítě s povinným předškolním vzděláváním formu Individuálního vzdělávání, podají ředitelce školy "Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte"(tiskopis oznámení bude také ke stažení na www.mscv.cz) – elektronicky do datové schránky školy nebo na e-mail s elektronickým podpisem nebo osobně na ředitelství MŠ v Jiráskově ulici v termínech zápisu po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou školy na tel. č.: 702 224 111.

Předškolní vzdělávání je povinné od 1. 9. 2017

Na koho se vztahuje: na děti, které dosáhnou pátého roku věku do 31. 8. 2023.

 • na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů
 • na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů
 • na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů
 • na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany (viz zákon č.325/1999Sb., o azylu a zákon č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů)

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu od 8.00 do 12.00 hodin, dítě se může vzdělávat i po celou dobu provozu MŠ. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období všech školních prázdnin v základních školách v Chomutově.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

 

Úplata za předškolní vzdělávání

Od 1. 9. 2024 je předškolní vzdělávání poskytováno bezúplatně dětem, které do 31. 8. 2024 dovršily pěti let i v případě odkladu povinné školní docházky nebo v případě dodatečného odkladu, kdy se žák vrací do MŠ.

Ostatní platí školné ve výši 400,- Kč za měsíc.

Zavřít

Používáním webových stránek Mateřská škola Chomutov, souhlasíte s využíváním cookies ve vašem prohlížeči.

Pokračovat