Legislativa

Legislativa, kterou se řídí provoz školních jídelen

1. Zásady provozu

Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, novým školským zákonem č. 561/2004, zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č.137/2004 o hygienických požadavcích a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 490/2000 Sb. o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví, nařízení ES č.852/2004 o hygieně potravin, ES č.178/2002, vyhláškou č. 84/2005 o nákladech na závodní stravování zaměstnanců.
Označování alergenů v potravinách upravuje zákon o potravinách č. 110/97 Sb., vyhláška č. 113/2005 Sb. o způsobu značení potravin a tabákových výrobků, nařízení vlády 1169/2011/ES, zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.
Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u vedoucí ŠJ. Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin, a vyhlášky č. 107/2005Sb. ve znění pozdějších předpisů.

2. Výdej stravy

Stravovací dobu je nutno dodržovat z důvodu přestávky mezi jednotlivými jídly a dle systému HACCP. Školní jídelna zajišťuje možnost přídavků jídla kdykoliv o to strávník požádá při výdeji stravy, dále zajišťuje doplňování nápojů na oddělení v průběhu celého dne. Dítě se stravuje vždy, pokud je přítomno v době výdeje stravy v MŠ.

3. Přihlášení strávníků

Zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí do MŠ k předškolnímu vzdělávání, na základě této žádosti bude přihlášen ke stravování.

4. Odhlašování strávníků

V případě nepřítomnosti dítěte v MŠ v 8.00 hodin je dítě automaticky ze stravného odhlášeno, s výjimkou individuální domluvy se zákonným zástupcem dítěte (např. pozdější příchod do MŠ vzhledem k návštěvě lékaře).

5. Následující změny hlásit neprodleně vždy u vedoucí ŠJ

 • změna ve stravovacích zvyklostech
 • způsob placení stravného, změna čísla účtu nebo peněžního ústavu
 • změna adresy, jména, telefonního kontaktu
 • ukončení docházky – vyrovnání případných přeplatků, nedoplatků

6. Vyúčtování přeplatků a nedoplatků

Vyúčtování přeplatků a nedoplatků je prováděno měsíčně. Přeplatky při zálohové platbě jsou rodičům průběžně vraceny zpět na účet, případně jsou vyplaceny v hotovosti.
Při ukončení docházky je případný přeplatek možno převést na uvedený bankovní účet zákonného zástupce nebo je možné ho vyzvednout v hotovosti v dohodnutém termínu u vedoucí ŠJ nebo na ředitelství MŠ.
Nedoplatky jsou pravidelně sledovány a se zákonnými zástupci průběžně řešeny.

7. Stravování během prázdnin

Stravování dětí během svátků a prázdnin, kdy není MŠ v provozu:
Při provozu o prázdninách je nutné nahlásit docházku dítěte předem do 15. 6. konkrétního roku.

8. Individuální požadavky na stravování

Školní jídelna neposkytuje dietní stravování. Přihlížíme dle potřeby k individuálním požadavkům dětí – zvláštní stravovací návyky, nechutenství, potravinové omezení, aj. Pokud má dítě ze zdravotních důvodů nařízenou úpravu stravy, je nutno tuto skutečnost doložit lékařským potvrzením od registrujícího lékaře v oboru praktického lékařství pro děti a dorost, kde je vymezeno, které potraviny mají být vyloučeny z jídelníčku. Každou úpravu stravy si rodiče dohodnou se zástupkyní ředitelky, učitelkou MŠ, vedoucí ŠJ a vedoucí kuchařkou tzv. Dohodou o rozsahu a způsobu stravování.

9. Závěrečné ustanovení

S vnitřním řádem školní jídelny jsou seznámeni všichni zaměstnanci i zákonní rodiče při zahájení nového školního roku. Vnitřní řád byl projednán s vedením školy a je vyvěšen na nástěnce u vedoucí ŠJ a v prostoru šaten mateřské školy.

Významní sponzoři

 • NPI
 • IT Innovation
 • Actherm
 • DM
 • ČEZ Teplárenská
 • ENCZ
 • SČVK
 • Globus
 • Ústecká komunitní stanice
Zavřít

Používáním webových stránek Mateřská škola Chomutov, souhlasíte s využíváním cookies ve vašem prohlížeči.

Pokračovat