Legislativa

Legislativa, kterou se řídí provoz školních jídelen

1. Zásady provozu

Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, novým školským zákonem č. 561/2004, zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č.137/2004 o hygienických požadavcích a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 490/2000 Sb. o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví, nařízení ES č.852/2004 o hygieně potravin, ES č.178/2002, vyhláškou č. 84/2005 o nákladech na závodní stravování zaměstnanců.
Označování alergenů v potravinách upravuje zákon o potravinách č. 110/97 Sb., vyhláška č. 113/2005 Sb. o způsobu značení potravin a tabákových výrobků, nařízení vlády 1169/2011/ES, zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.
Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u vedoucí ŠJ. Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin, a vyhlášky č. 107/2005Sb. ve znění pozdějších předpisů.

2. Výdej stravy

Stravovací dobu je nutno dodržovat z důvodu přestávky mezi jednotlivými jídly a dle systému HACCP. Školní jídelna zajišťuje možnost přídavků jídla kdykoliv o to strávník požádá při výdeji stravy, dále zajišťuje doplňování nápojů na oddělení v průběhu celého dne. Dítě se stravuje vždy, pokud je přítomno v době výdeje stravy v MŠ.

3. Přihlášení strávníků

Zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí do MŠ k předškolnímu vzdělávání, na základě této žádosti bude přihlášen ke stravování.

4. Odhlašování strávníků

V případě nepřítomnosti dítěte v MŠ v 8.00 hodin je dítě automaticky ze stravného odhlášeno, s výjimkou individuální domluvy se zákonným zástupcem dítěte (např. pozdější příchod do MŠ vzhledem k návštěvě lékaře).

5. Následující změny hlásit neprodleně vždy u vedoucí ŠJ

 • změna ve stravovacích zvyklostech
 • způsob placení stravného, změna čísla účtu nebo peněžního ústavu
 • změna adresy, jména, telefonního kontaktu
 • ukončení docházky – vyrovnání případných přeplatků, nedoplatků

6. Vyúčtování přeplatků a nedoplatků

Vyúčtování přeplatků a nedoplatků je prováděno měsíčně. Přeplatky při zálohové platbě jsou rodičům průběžně vraceny zpět na účet, případně jsou vyplaceny v hotovosti.
Při ukončení docházky je případný přeplatek možno převést na uvedený bankovní účet zákonného zástupce nebo je možné ho vyzvednout v hotovosti v dohodnutém termínu u vedoucí ŠJ nebo na ředitelství MŠ.
Nedoplatky jsou pravidelně sledovány a se zákonnými zástupci průběžně řešeny.

7. Stravování během prázdnin

Stravování dětí během svátků a prázdnin, kdy není MŠ v provozu:
Při provozu o prázdninách je nutné nahlásit docházku dítěte předem do 15. 6. konkrétního roku.

8. Individuální požadavky na stravování

Školní jídelna neposkytuje dietní stravování. Přihlížíme dle potřeby k individuálním požadavkům dětí – zvláštní stravovací návyky, nechutenství, potravinové omezení, aj. Pokud má dítě ze zdravotních důvodů nařízenou úpravu stravy, je nutno tuto skutečnost doložit lékařským potvrzením od registrujícího lékaře v oboru praktického lékařství pro děti a dorost, kde je vymezeno, které potraviny mají být vyloučeny z jídelníčku. Každou úpravu stravy si rodiče dohodnou se zástupkyní ředitelky, učitelkou MŠ, vedoucí ŠJ a vedoucí kuchařkou tzv. Dohodou o rozsahu a způsobu stravování.

9. Závěrečné ustanovení

S vnitřním řádem školní jídelny jsou seznámeni všichni zaměstnanci i zákonní rodiče při zahájení nového školního roku. Vnitřní řád byl projednán s vedením školy a je vyvěšen na nástěnce u vedoucí ŠJ a v prostoru šaten mateřské školy.

Významní sponzoři

 • IT Innovation
 • Actherm
 • DM
 • ČEZ Teplárenská
 • ENCZ
 • SČVK
 • Globus
 • Ústecká komunitní stanice
Zavřít

Uzavření 1., 3. a 4. třídy v MŠ 17. listopadu, 4. třídy v MŠ Školní pěšina a třídy Čmeláčci v MŠ Kundratická z důvodu výskytu onemocnění COVID-19

Uzavření 1., 3. a 4. třídy v MŠ 17. listopadu (Úsměv) z důvodu výskytu onemocnění COVID-19

Dle rozhodnutí Krajské hygienické stanice je od 6. 12. 2021 do odvolání uzavřena 1.(U ježků), 3.(U včelek) a 4. třída (U mravenečků). Omezení docházky je stanoveno u některých dalších dětí, které byly v kontaktu s nemocným. Seznam všech dětí, kterých se to týká a oslovení všech rodičů zajistila škola. Všechny rodiče, kterých se uzavření týká bude kontaktovat telefonicky KHS.

Potvrzení o OČR pro rodiče dětí v karanténě vydává ředitelství MŠ Chomutov.

Prosím, sledujte webové stránky školy, nyní čekáme na písemné rozhodnutí KHS, kde bude popsán další postup.

Děkujeme za spolupráci.

 

Uzavření třídy 4. třídy v MŠ Školní pěšina z důvodu výskytu onemocnění COVID-19

Dle rozhodnutí Krajské hygienické stanice je od 30. 11. 2021 do 2. 12. 2021 uzavřena 4. třída. Omezení docházky je stanoveno u dalších dětí, které byly v kontaktu s nemocným dítětem. Seznam všech dětí, kterých se to týká a oslovení všech rodičů zajistila škola.

Pokud rodič v mateřské škole předloží negativní PCR test dítěte, bude dítě moci nastoupit do MŠ již od 3. 12. 2021.

Ostatní děti bez testování mohou nastoupit zpět do MŠ od 10. 12. 2021.

Potvrzení o OČR pro rodiče dětí v karanténě vydává ředitelství MŠ Chomutov.

Děkujeme za spolupráci.

 

Uzavření třídy Čmeláčci v MŠ Kundratická z důvodu výskytu onemocnění COVID-19

Dle rozhodnutí Krajské hygienické stanice je od 24. 11. 2021 do 6. 12. 2021 uzavřena třída Čmeláčci. Omezení docházky je stanoveno u některých dalších dětí, které byly v kontaktu s nemocným dítětem. Seznam všech dětí, kterých se to týká a oslovení jejich rodičů zajistila škola.

Pokud rodič v mateřské škole předloží negativní PCR test dítěte, bude dítě moci nastoupit do MŠ již od 30. 11. 2021.

Ostatní děti bez testování mohou nastoupit zpět do MŠ od 7. 12. 2021.

Potvrzení o OČR pro rodiče dětí v karanténě vydává ředitelství MŠ Chomutov.

Děkujeme za spolupráci.

Zavřít

Používáním webových stránek Mateřská škola Chomutov, souhlasíte s využíváním cookies ve vašem prohlížeči.

Pokračovat