Nové trendy ve stravování

Zdravé stravování dětí v Mateřské škole Chomutov

Dětem v naší mateřské škole nabízíme pestrou, vyváženou a kvalitní stravu, která je připravována v co největší míře z čerstvých surovin. Skladba jídelníčku je nutričně sestavená speciálně pro děti předškolního věku, odpovídá požadavkům hygienické stanice a také biologickým a senzorickým potřebám dětského organismu. Snižujeme množství cukrů v pokrmech i nápojích, při přípravě jídel solíme vždy s ohledem na dětské strávníky a nižší slanost pokrmů dochucujeme bylinkami nebo česnekem. Na stolech v jídelnách nejsou solničky ani jiná dochucovadla. Nepoužíváme zahušťovadla, stabilizátory, emulgátory a jiné přídatné látky. Děti mají možnost přídavků jídla a vždy respektujeme osobní tempo při jídle, nebo případnou nechuť ke konzumaci některých potravin.

Stravu přizpůsobujeme ročnímu období a často zařazujeme netradiční receptury včetně regionálních potravin. Dětem připravujeme jídla „pro radost“, nebo tematicky zaměřené jídelníčky (velikonoční, vánoční, ke Dni dětí, atd.). Chceme-li dětem obohatit jídelníček neznámými potravinami, zavádíme onu novinku postupně, aby si naši malí strávníci na novou chuť zvykali. Někdy jsou stravovací zvyklosti v rodinách silně zakořeněny a děti změnu u některých pokrmů hůře nesou. Protože respektujeme individuální potřebu a styl v rodině, děti do jídla nenutíme, ale pozitivně motivujeme ke zkoušení nových chutí a ke zdravému a estetickému stravování. Naší snahou a cílem je nepřesvědčovat děti slovy, ale nabídnout jim chutný a voňavý pokrm a jít jim v tomto směru příkladem.

Při celodenním pobytu v mateřské škole se děti stravují 3x denně formou přesnídávky, oběda a odpolední svačiny. Během dopoledne dostávají děti navíc nabídku čerstvého ovoce a zeleniny v „ovocno-zeleninovém baru“, kdy si samy mohou průběžně ochutnávat. V zimních měsících využíváme více zeleninové nabídky, v letním období ovocné.

Velkou pozornost věnujeme také pitnému režimu dětí, kdy nápoje jsou vždy volně přístupné včetně pobytu na zahradě, a děti podporujeme k samostatnosti při nalévání. Omezujeme sladké nápoje vzhledem k nárůstu obezity u dětí předškolního věku a naopak preferujeme pití obyčejné vody, či ochucené ovocnou šťávou, citronem, pomerančem, či bylinkami. Dále zařazujeme ovocné či bylinné čaje, mošty, sirupy, džusy a výjimečně minerální vody, neperlivé, se slabou mineralizací. Mléčné nápoje, jako čisté mléko, či ochucené, podáváme dětem několikrát týdně.

Jídelníčky s uvedenými alergeny jsou každý týden zveřejňovány na našich webových stránkách, aby rodiče mohli vhodně plánovat zbylou stravu dítěte. Je všeobecně známo, že kvalitnější stravování je spojeno s lepšími výsledky dětí ve škole, se schopností lépe a déle udržet pozornost, s pravidelnější docházkou a menší nemocností.

Vážení rodiče – chcete zdravé děti? Naučte je zdravě jíst již v dětství!

Významní sponzoři

 • NADACE ČEZ
 • NPI
 • IT Innovation
 • Actherm
 • DM
 • ČEZ Teplárenská
 • ENCZ
 • SČVK
 • Globus
Zavřít

Kritéria a pravidla postupu k zápisu na školní rok 2024/2025 do mateřských škol

Zastupitelstvo města Chomutova vydalo obecně závaznou vyhlášku č.6/2016, kterou stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřízených Statutárním městem Chomutov. Pro Mateřskou školu Chomutov, příspěvková organizace je stanoven obvod č. 2. https://mscv.cz/zapis-deti-k-predskolnimu-vzdelavani/skolske-obvody-spadovych-materskych-skol-pro-skolni-rok-2024-2025/

Zápisy do MŠ Chomutov budou probíhat následovně:

ŽÁDOST o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je ke stažení zde – ŽÁDOST KE STAŽENÍ

Termín zápisu:
Od pondělí 6. 5. 2024 do pátku 10. 5. 2024  osobní účast  NA ŘEDITELSTVÍ MŠ – JIRÁSKOVA 4335 od 8.00 do 14.00 hodin.

 Nebo bez osobní účasti takto:

 Žádosti o přijetí přijímáme nejpozději do 10. 5. 2024.

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ od 1. 9. 2024:

 1. děti, které mají trvalý pobyt ve školském spádovém obvodu, které dovrší k 31. 12. 2024

třetího roku věku od nejstarších

 1. děti z jiného spádového obvodu dle věku od nejstarších

 Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce nechá potvrdit pediatra dítěte na formulář žádosti, při přijímání předloží k nahlédnutí občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

Výsledky zápisu

Během zápisu budete telefonicky (v případě osobní návštěvy ústně) kontaktováni a informováni o přiděleném  REGISTRAČNÍM ČÍSLE.

Pod tímto číslem najdete na www.mscv.cz a na vývěskové tabuli na ředitelství MŠ Chomutov od 3. 6. 2024 informaci, zda a na kterou součást školy bylo Vaše dítě přijato.

Rozhodnutí o přijetí dítěte si po předchozí telefonické domluvě se zástupkyní konkrétní mateřské školy, kam bude Vaše dítě přijaté, vyzvednete během měsíce června nebo poslední týden v srpnu.

Dodatečné zapisování dětí na neobsazená místa

Pokud dovolí kapacita MŠ Chomutov, budeme přijímat děti, které dovrší tří let po 31. 12. 2024.

Tyto děti budeme zapisovat na ředitelství MŠ Chomutov v MŠ Jiráskova v týdnu od 10. 6. 2024 - 14. 6. 2024 od 8.00 do 14.00 hodin.

 

Individuální vzdělávání

Rodiče, kteří zvolí pro své dítě s povinným předškolním vzděláváním formu Individuálního vzdělávání, podají ředitelce školy "Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte"(tiskopis oznámení bude také ke stažení na www.mscv.cz) – elektronicky do datové schránky školy nebo na e-mail s elektronickým podpisem nebo osobně na ředitelství MŠ v Jiráskově ulici v termínech zápisu po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou školy na tel. č.: 702 224 111.

Předškolní vzdělávání je povinné od 1. 9. 2017

Na koho se vztahuje: na děti, které dosáhnou pátého roku věku do 31. 8. 2023.

 • na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů
 • na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů
 • na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů
 • na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany (viz zákon č.325/1999Sb., o azylu a zákon č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů)

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu od 8.00 do 12.00 hodin, dítě se může vzdělávat i po celou dobu provozu MŠ. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období všech školních prázdnin v základních školách v Chomutově.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

 

Úplata za předškolní vzdělávání

Od 1. 9. 2024 je předškolní vzdělávání poskytováno bezúplatně dětem, které do 31. 8. 2024 dovršily pěti let i v případě odkladu povinné školní docházky nebo v případě dodatečného odkladu, kdy se žák vrací do MŠ.

Ostatní platí školné ve výši 400,- Kč za měsíc.

Zavřít

Používáním webových stránek Mateřská škola Chomutov, souhlasíte s využíváním cookies ve vašem prohlížeči.

Pokračovat