Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání „S radostí do světa“ je vypracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a v souladu s Konkretizovanými očekávanými výstupy Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.
V průběhu celého roku vytváříme dětem prostor pro hry, pozorování, experimentování, manipulaci s předměty, vlastní zkušenosti, poslech i vyprávění příběhů, a připravujeme další vzdělávací nabídku činností. Během získávání nových zkušeností a dovedností respektujeme individualitu jednotlivce. kde se nabízí prostor k vnímání odlišností. Protože jsme si vědomi, že děti přicházejí z rodin s mnoha zkušenostmi, získanými výchovou, rodinnou turistikou, péčí rodinných příslušníků, chceme tyto vědomosti využít při naší práci a dát jim ucelený charakter.
Zapojujeme děti do spoluvytváření prostředí školy, motivujeme je k získávání dovedností, vědomostí, postojů a hodnot. Preferuje prožitkové učení, na základě pozorování a vlastních zkušeností.
Rozvíjíme přírodovědnou gramotnost dětí, předčtenářskou a jazykovou, počítačovou, tělesnou i předmatematickou gramotnost.

Pracujeme v projektu „Čím budu, až vyrostu“. V mateřské škole máme vybudovány polytechnické dílny, kde se děti seznamují s různými profesemi. V této oblasti máme navázánu velmi dobrou spolupráci s rodiči a rodinnými příslušníky dětí, kteří nám chodí do MŠ prezentovat svá povolání, nebo nám zajišťují návštěvu na svém pracovišti.
Škola nabízí dětem pestrou nabídku aktivit:: výtvarně-keramické činnosti, hru na ukulele, pěvecký sbor „Radost“, logopedickou prevenci, lyžování, plavání, bruslení, zapojení do „Malé technické univerzity.“
Děti mají možmost pracovat v místní keramické dílně a svými výrobky se podílet na výzdobě školy.
Spolupráce s rodiči, základními školami, základní uměleckou školou, zooparkem, střediskem kulturních knihovnických služeb, policií, pedagogicko psychologickou poradnou, městskou policií, kinologickým klubem a dalšími institucemi napomáhají k přípravě dětí na školu a na život ve společnosti.

ŠVP PV je rozdělen do integrovaných bloků podle ročních období.
Podzimní blok – Já a moji noví kamarádi
Září: „S kamarády do zahrádky“
V tematickém bloku „S kamarády do zahrádky“ seznamujeme děti s kamarády, paní učitelkami, provozními zaměstnanci, prostředím školy, školní zahradou a okolím. Iniciujeme společné vytváření a následné dodržování pravidel vzájemného soužití v kolektivu. Při adaptaci respektujeme individuální potřeby dětí.
Ve vztahu k přírodě pozorujeme podzim na zahrádce – seznamujeme dětí s podzimními květinami, ovocem a zeleninou, s jejich pěstováním, sklizní i významem výpěstků pro zdraví člověka.
Říjen: „Podzimní čarování“
V měsíci říjnu získáváme poznatky o charakteristických znacích podzimního počasí, o podzimní přírodě v lese a na poli, seznamujeme se se zvířátky z lesa, z pole. Pozorujeme změny v přírodě, podzimní stromy, jejich plody a listy. Pozorujeme charakteristické znaky podzimu v různých ekosystémech.
Získané poznatky vyjadřujeme rozmanitými výtvarnými technikami.
Listopad: „Přírodní lékárna“
V tomto tematickém bloku seznamujeme děti s lidským tělem, jeho částmi a důležitými orgány. Vedeme je k chování, respektujícímu bezpečnost a prevenci před úrazy, onemocněním. Poskytujeme dětem znalosti o základech zdravé výživy a zdravého životního stylu. Děti se orientují v pyramidě zdravé výživy. Seznamujeme se s první pomocí. Jsme zapojeni do projektu: „Nechci kazy“, ve kterém vedeme děti ke správné technice čištění zoubků po každém obědě.
Zimní blok – Já a život v zimě
Prosinec: „Kouzelné vánoce“
V tematickém bloku „Kouzelné vánoce‘ přibližujeme dětem vánoční zvyky a tradice,. Děti se připravují na vystoupení pro své blízké, připravují pro ně dárky, seznamují se s pocitem být obdarován – někoho obdarovat. Účastní se výzdoby a oslav ve městě. Pěvecký sbor si každoročně připravuje „Vánoční vystoupení na schodech“ pro rodiče.
Leden: „Zimní radovánky“
Děti získávají poznatky o charakteristických znacích zimní přírody. Jsou seznamovány s péči o volně žijící zvířata a ptáky v zimě.
Provozují zimní sporty a radovánky, jsou vedeny k čestnému a sportovnímu chování při sportovním zápolení, i mimo něj. Jsou seznamovány s bezpečnostními riziky, která společně s učitelkou vyhodnocují.
Únor: „Hraní s pohádkou“
Utváříme povědomí o rozmanitostech společenských událostí – karneval, divadlo, pohádky. Seznamujeme děti s pracovními profesemi, významem práce člověka pro společnost, nutností celoživotního vzdělávání. Pracujeme v projektu: „Čím budu, až vyrostu“.
Jarní blok – Já a probouzející se příroda
Březen: „Jarní probouzení“
Probouzející se příroda, pozorování klíčení a růst rostlin, mláďata domácích i volně žijících zvířat, určování jarního počasí, to jsou hlavní oblasti, se kterými jsou děti seznamovány v březnovém tematickém bloku. Dále jsou děti vedeny k lásce ke knihám, k literatuře. Při návštěvě knihovny jsou vedeny ke správné manipulaci s knihou a časopisem.
Duben: „Radostné cestování“
V jarním bloku se děti seznamují se svátky jara – velikonocemi, lidovými tradicemi, vztahujícími se k těmto svátkům. Podílejí se na výzdobě školy. Probouzející se přírodu pozorují na jarním záhonku na školní zahradě.
Květen: „Putování za sluníčkem“
Svátek matek, rodina i vztahy v rodině jsou jedním z témat, které jsou dětem nabízeny v měsíci květnu. Děti jsou seznamovány s částmi dne a činnostmi s nimi spojenými. Rozvíjíme vnímání všemi smysly. Děti pozorují výskyt vody v přírodě, koloběh vody, její nezbytnost pro vše živé. Přijatelnou formou se seznamují s vesmírem.
Letní blok – Já a život v létě
Červen: „Toulky světem“
Letní blok je věnován především Mezinárodnímu dni dětí, děti jsou vedeny ke kamarádství s dětmi z jiných kultur, bez rozdílu barvy pleti, řeči. Seznamujeme je s městem, státem, světadílem, kde žiji. Možností cestování, poznáváním tohoto světa.
Červenec + srpen: „Hurá na prázdniny“
V průběhu prázdninových měsíců, kdy se snažíme nejvíce času trávit na školní zahradě se věnujeme získávání znalostí o letní přírodě a činnostech s ní spojenými. Děti jsou vedeny k soužití s kamarády z jiných součástí školy, ke kooperativním činnostem. Věnují se hrám.
Všemi činnostmi a aktivitami směřujeme ke třem rámcovým cílům:
1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
2. Osvojení hodnot
3. Získání osobnostních postojů

Významní sponzoři

  • NADACE ČEZ
  • NPI
  • IT Innovation
  • Actherm
  • DM
  • ČEZ Teplárenská
  • ENCZ
  • SČVK
  • Globus
Zavřít

Používáním webových stránek Mateřská škola Radost, souhlasíte s využíváním cookies ve vašem prohlížeči.

Pokračovat