Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Mateřská škola vzdělává děti v programu “ZAČÍT SPOLU”. Program Začít spolu je plně v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

Program Začít spolu, stejně jako Rámcový program pro předškolní vzdělávání, klade důraz na osobnostně rozvíjející model. Podstata tohoto modelu spočívá v přijetí dítěte jako jedinečné osobnosti, na kterou je pohlíženo bez předsudků o jeho schopnostech a předpokladech. Vlivem bezpečného, respektujícího a důvěryhodného prostředí, které mateřská škola vytváří, má každé dítě šanci v sobě objevit to, co potřebuje rozvinout. Programem Začít spolu zohledňujeme individualitu a jedinečnost každé lidské bytosti, s cílem co nejefektivnější výuky.

Usilujeme o maximální rozvoj osobnosti dítěte. Rozvíjení vlastních zájmů, prožívání kladných emocí a získávání pozitivního vztahu k celoživotnímu vzdělávání. Každé dítě se učí nést odpovědnost, učí se toleranci k druhým a vytváří si zdravé sebepojetí. Cílem pedagogického procesu je dosáhnout vysokého stupně samostatnosti dětí, individuální získávání kompetencí, které budou schopné uplatňovat v dalším životě a vzdělávání. Za důležitou oblast vzdělávání a výchovy považujeme rozvoj emočních a sociálních kompetencí. V rámci dílčích projektů, příběhů z knih, modelových situací, kooperace, dramatického ztvárnění usilujeme o rozvoj vnitřních kvalit osobnosti dětí. Toho dále dosahujeme vytvářením třídních pravidel a vyváženým uspořádáním frontálních, skupinových a individuálních činností. Součástí sociálního a emočního vývoje je schopnost sebehodnocení. K tomu využíváme zejména hodnotícího kruhu, který je organizován po skončení nepřímo řízených činností v Centrech aktivit. Sebehodnocení je také součástí komunitních kruhů, kde děti vyjadřují svoje pocity, přání a hodnotí práci a spolupráci svých spolužáků.

Činnosti jsou každý den obměňovány a plánovány tak, aby děti motivovaly a stimulovaly ke hře k proaktivnosti a k zodpovědné práci. Program jednoznačně upřednostňuje a podporuje svým věcným uspořádáním a podnětnou nabídkou skupinové kooperativní činnosti, při nichž se děti vzdělávají různými metodami a způsoby. Mají příležitosti a možnosti učit se způsobem, který vyhovuje jejich individuálním potřebám, mají prostor k sebevyjádření a k sebehodnocení.

Dětem nabízíme činnosti v prostorách školy, ale i na školní zahradě, okolním lese, kde mají možnost volného pohybu. Rozvíjí hrubou motoriku, orientaci v prostoru a lokomoční schopnosti. Díky přírodním jevům a přirozeným změnám v přírodě přijímají nové zkušenosti a dovednosti. Na zahradě se formou přímého prožitku, kde pracují, zkoumají a pozorují, učí pečovat o přírodu a budují si pro environmentální přístup.

Za velmi podstatnou považujeme spolupráci s rodinou, čímž mimo jiné naplňujeme záměry Rámcového vzdělávacího program pro předškolní vzdělávání. Rodinám nabízíme různou formu spolupráce, jednou z nich je ranní úkol, který je každý den připraven ve třídě/v šatně. Ranní úkol má jednoduché zadání, které souvisí s právě probíraným tématem. Rodiče dětem přečtou úkol a společnými silami jej plní. Ranním úkolem se snažíme rodičům přiblížit dění v MŠ, získávat je pro spolupráci a zároveň usnadnit dětem ranní příchod. Pravidelně pořádáme akce pro rodiče s dětmi, organizujeme třídní schůzky, kde se rodiče mají možnost setkat se svými pedagogy, nabízíme individuální konzultace.

Pedagogové vedou každému dítěti portfolio, kde zaznamenávají jeho pokroky, ukládají zde kresby a pracovní listy. Pedagogové s rodiči hovoří o pokrocích dítěte a vzájemně si vyměňují informace. Rodič může kdykoliv požádat o nahlédnutí do portfolia svého dítěte.

Naše záměry:

 • Orientace na dítě – respekt k individualitě – zaměření  na dosažení osobního maxima každého dítěte.
 • Podpora spolupráce mezi dětmi, vrstevnické učení.
 • Činnostní výuka – aktivitu přebírá dítě, důraz na jeho odpovědnost a samostatnost.
 • Zaměřenost na argumentaci, kritické myšlení, řešení problémů, komunikaci, spolupráci, vyhledávání informací
 • Vzdělávání probíhá v blocích/projektech, které jsou tematicky provázané, děti si poznatky osvojují v souvislostech.
 • Chyba = výzva = pomocník v procesu dalšího učení každého dítěte.
 • Hodnocení formativní – slovní, děti mají prostor k sebehodnocení.
 • Rodiče jsou partneři, ve škole vždy vítáni, očekává se od nich aktivní spolupráce.

V našich výchovně vzdělávacích činnostech zachováváme 4 principy pedagogické práce:

 1. Společné vzdělávání pro všechny děti – podporujeme rozmanitost, protože ji vnímáme jako nedílnou a cennou součást naší společnosti. Respektujeme potřeby všech dětí s ohledem na různé kulturní a sociální prostředí, ze kterého pocházejí, a zároveň jejich aktuální schopnosti. Budujeme vzájemnou důvěru, respekt a dobré vztahy mezi dětmi. Vytváříme jim prostor být sami sebou i příležitost ke vzájemné spolupráci.
 2. Aktivní zapojení dítěte – Dáváme dětem prostor učit se vlastní činností a prožitkem. Zaměřujeme se na rozvoj jejich kompetencí. Nabízíme dětem příležitost vyhledávat a zpracovávat informace, učit se z různých zdrojů, od sebe navzájem, prezentovat své myšlenky, objevovat, experimentovat, užívat rozmanité strategie řešení problémů, týmově spolupracovat, svoje činnosti si plánovat a reflektovat. Chybu považujeme za přirozenou součást učení. Podporujeme vnitřní motivaci dětí k celoživotnímu vzdělávání, které je i pro nás nezbytnou cestou rozvoje.
 3. Učení v souvislostech – Učení plánujeme a realizujeme v souvislostech a provázanosti se životem. Využíváme autentických situací a námětů, jejichž nositeli jsou samy děti. Chceme, aby porozuměly světu, ve kterém žijí, a uměly jej kriticky reflektovat. Učení v souvislostech podporujeme časovou a organizační strukturou dne. Vzdělávání probíhá ve větších tematických celcích, v podnětném učebním prostředí uspořádaném do center aktivit
 4. Rodiče a komunita jsou vítanými partnery – Vytváříme partnerský vztah s rodinami dětí a širší komunitou. Nabízíme jim různé formy spolupráce, možnost aktivně se podílet na chodu školy, zapojit se do vzdělávání dětí i budovat vztahy mezi sebou navzájem. Otevřenou komunikaci a spolupráci s rodinami považujeme za důležitý předpoklad zdárného učení a podpory rozvoje dítěte.

Prostředí k učení v mateřské škole s programem začít spolu je uspořádáno do center aktivit, souhrnně nazývané podnětné prostředí. Pochopení podstaty tohoto pojmu je úspěch v realizaci programu všech účastníků výchovně vzdělávacího procesu v naší škole. Věnujeme mu stálou pozornost a péči.

 

Podnětné prostředí je tvořeno jedenácti centry aktivit:

 

KNIHY A PÍSMENA – probouzí zájem dětí o čtení a psaní, rozvíjí jejich předčtenářskou gramotnost.

DOMÁCNOST – děti si mohou osvojovat praktické dovednosti spojené s péčí o domácnost.

MANIPULAČNÍ A STOLNÍ HRY – jsou místem, kde děti rozvíjí jemnou motoriku, smyslové vnímání a předmatematickou gramotnost.

POKUSY A OBJEVY – experimentování, bádání, pokusy a objevy, učení probíhá badatelsky.

VODA A PÍSEK – děti rozvíjí své smyslové vnímání a motorické dovednosti.

ATELIÉR – rozvíjí vztah k umění, estetické cítění, barev, vztah k prostoru, rozvíjí motoriku, spolupráci, komunikaci.

DÍLNA – vede děti k manuální zručnosti, technické představivosti, konstrukčnímu myšlení, k dovednosti pracovat podle návodu.

KOSTKY – děti se učí vzájemné spolupráci, rozvíjí jemnou i hrubou motoriku, tvořivost, prostorovou představivost, matematické dovednosti.

HUDBA – podněcuje rozvoj myšlení, abstrakce, improvizace, komunikace, relaxace.

POHYB – zprostředkovává dětem poznávání vlastního těla, jeho možností či limitů, podporuje rozvoj fyzické zdatnosti – obratnosti, koordinace.

DRAMATIKA – rozvíjí komunikační, prezentační a sociální dovednosti.

 

Co dětem přináší centra aktivit?

 • Možnost  zvolit si činnosti, které odpovídají jejich zájmům a potřebám.
 • Příležitost k učení a rozvoji silných stránek, samostatnost – pomůcky jsou jim dostupné, dosáhnou na ně.
 • Jistotu – vědí, kam co patří, prostředí má svůj řád.
 • Soukromí, pocit bezpečí, centra jsou ohraničená.
 • Podporu soustředění pozornosti na činnosti.
 • Příležitost hrát si a učit se individuálně i spolupracovat ve skupinách.
 • Prostor si svoje činnosti organizovat a plánovat (sebeřízené učení).
 • Situace spojené s reálným životem, činnostní a prožitkové učení.

Významní sponzoři

 • NADACE ČEZ
 • NPI
 • IT Innovation
 • Actherm
 • DM
 • ČEZ Teplárenská
 • ENCZ
 • SČVK
 • Globus
Zavřít

Používáním webových stránek Mateřská škola Úsměv, souhlasíte s využíváním cookies ve vašem prohlížeči.

Pokračovat