ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

3. 6. 2024

Statutární město Chomutov, jako zřizovatel Mateřské školy Chomutov, příspěvková organizace (dále jen MŠ CV), podle §123 odst. 2 a 4 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), a v souladu s §6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen vyhláška), ve znění pozdějších předpisů, dle usnesení Rady města č. 166/24 z 27. 2. 2024

s t a n o v u j e

výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte zapsaného k docházce v Mateřské škole Chomutov, příspěvková organizace od 1. 9. 2024 do 31. 8. 2025 ve výši 400.- Kč za kalendářní měsíc.

Dítěti, které od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, se předškolní vzdělávání v MŠ CV poskytuje bezúplatně (§ 123 odst. 2 školského zákona).

Osvobození od úplaty může plátce uplatnit v následujících případech a tuto skutečnost prokáže předložením příslušného dokladu z Úřadu práce ředitelce MŠ CV (§ 6 odst. 6 vyhlášky):

a) zákonný zástupce dítěte (plátce), který pobírá opakující se dávku v hmotné nouzi,
b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,
c) rodič (plátce), kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě,
d) fyzická osoba (plátce), která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče
a) zákonný zástupce dítěte (plátce), který pobírá přídavek na dítě, pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce MŠ

O osvobození od úplaty plátce písemně požádá ředitelku MŠ CV, která v této věci rozhoduje formou Žádosti o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání dítěte.

Úplata za předškolní vzdělávání se platí zálohově na následující měsíc nebo bankovním převodem na účet MŠ CV č. 4335027/2700 + VS (evidenční číslo dítěte), nejpozději do 25. dne v měsíci.

Významní sponzoři

  • NADACE ČEZ
  • NPI
  • IT Innovation
  • Actherm
  • DM
  • ČEZ Teplárenská
  • ENCZ
  • SČVK
  • Globus
Zavřít

Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2024

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si po předchozí telefonické domluvě se zástupkyní konkrétní mateřské školy, kam bylo Vaše dítě přijaté, vyzvednete během měsíce června nebo poslední týden v srpnu.

Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání ke stažení

Zavřít

Používáním webových stránek Mateřská škola Chomutov, souhlasíte s využíváním cookies ve vašem prohlížeči.

Pokračovat