Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program mateřské školy/ŠVP PV/ „ Poznáváme svět “ je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvinuta co nejefektivněji, k tomu nám pomáhají vzdělávací cíle dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání.
ŠVP PV chceme dětem představit svět kolem nás. Pozorováním, experimentováním, hrou, prohlížením knih a tematických obrázků,  seznamování s počítači, pracovní, výtvarnou i hudební činností chceme dětem přiblížit přírodní jevy, faunu, flóru, architekturu, typologii obyvatel naší planety, poznat a zapojit se do oslav všech svátků a tradic a uvědomit si sebe sama. Toto poznávání vždy porovnáváme se skutečnostmi v naší Zemi, kde žijeme. Protože víme, že mnoho poznatků získávají děti ve svých rodinách, rozhodli jsme se je využít při práci v mateřské škole a dát jim ucelený charakter.

Vše zapracováváme do programu, aby činnosti dětí korespondovaly s ročními obdobími, tradicemi. Pracujeme s klíčovými kompetencemi vycházejícími z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání /RVP PV/, z nichž vycházejí očekávané výstupy našich dětí. Třídy mateřské školy jsou běžného typu, samozřejmostí je, že umíme vytvořit podmínky pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a začlenit je do soužití s ostatními dětmi.

Vzdělávací cíle ŠVP PV
 Rozvíjet aktivně dítě v každodenní činnosti, naučit dítě vnímat a poznávat dění kolem nás všemi smysly.
 Rozvíjet dítě tak, aby byly položeny základy k zdravým životním návykům a postojům pro úspěšné celoživotní vzdělávání, podle jeho možností, zájmu a individuálních potřeb
 Komplexně rozvíjet dítě samostatné po stránce fyzické i psychické, dostatečně sebevědomé, schopné spolupracovat, dítě, které se do káže plnohodnotně zapojit do naší společnosti.

Vzdělávací cíle vycházejí z RVP PV

1. kompetence k učení
Získat schopnosti k přijímání nových poznatků
2. kompetence k řešení problémů
Získat schopnosti pro řešení, hledání, experimentování s vlastní mírou zkušeností, fantazie a představivosti
3. kompetence komunikativní
Umět vyjádřit vlastní názor, komunikovat s ostatními, sebehodnotit se
4. kompetence sociální a personální
Umět navazovat a udržovat dětská přátelství, řešit vzniklé konflikty bez násilí a umět
za své chování přijmout zodpovědnost
5. kompetence činnostní a občanské
Získat základní poznatky z přírodního, společenského a kulturního prostředí

Obsah předškolního vzdělávání je strukturován do pěti oblastí, které respektují vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání i učení.

Dítě a jeho těl/oblast- biologická/
o – podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, zlepšovat tělesnou schopnost a
zdatnost, pohybovou a zdravotní kulturu. Rozvíjet dovednosti sebeobsluhy, manipulační
dovednosti, učit k zdravým životním návykům.

Dítě a jeho psychika/ oblast psychologická/
– rozvíjet duševní pohodu, psychickou zdatnost, rozvíjet řeč, intelekt
jazyk a poznávací procesy, cit, volní vlastnost, rozvíjet vzdělávací dovednosti, povzbuzovat
k učení a poznávání.

Dítě a ten druhý/oblast interpersonální/
– utvářet vztahy dítěte k jinému dítěti, dospělým, obohacovat jejich
vzájemnou komunikaci, rozvíjet pohodu těchto vztahů.

Dítě a společnost/oblast sociálně – kulturní/
– uvést dítě do společenství ostatních lidí, učit ho vnímat pravidla
soužití, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky, které uplatní aktivně při
utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí.

Dítě a svět /oblast enviromentální/
– vytvářet u dětí elementární povědomí o okolním světě, odění a vlivu člověka na
životní prostředí. Vytvořit základy pro odpovědný postoj k životnímu prostředí.
Jestliže dojde k dokonalému propojení těchto pěti interaktivních oblastí/ oblasti na základě vztahů, které si dítě postupně vytváří k sobě samému, k druhým lidem i k okolnímu světu/, bude vzdělávání účinnější, hodnotnější a přirozenější. Vzdělávání v naší mateřské škole je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit.
Dbáme, aby tyto aktivity obsahovaly prvky hry a tvořivosti, podněcovaly radost a zájem dětí. Nejdůležitější je probouzet u dětí aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat i odvahu ukázat, co všechno už samo umí, zvládne a dokáže.
Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které učitelka s dětmi naplňuje konkrétní vzdělávací cíle. Toto učení učitelka zakládá na aktivní účasti dětí, založené za smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně.

Do školního vzdělávacího programu jsme zakomponovali také nové projekty, kterými se snažíme dětem ozřejmit nové poznatky o povoláních a řemeslech dospělých – projekt „Čím budu, až vyrostu“, kdy děti různou formou seznamujeme s potřebností řemesel a povolání,  uskutečňujeme různé exkurze, návštěvy institucí a také umožňujeme návštěvy rodičů u nás v mateřské škole.
Děti mají možnost prostřednictvím pohádek se více setkávat v předčtenářské oblasti se čteným textem a v rámci projektu „Celé Česko čte dětem“ jsme rádi, že se k nám připojili i rodiče a dle možností docházejí do MŠ a předčítají dětem pohádky.
Děti jsou zapojené do různých výtvarných soutěží, které korespondují s naším ŠVP a reprezentují svými díly naší mateřskou školu.

Vzdělávací obsah školního vzdělávacího programu

Podzimní blok JÁ A MOJI NOVÍ KAMARÁDI je charakteristický adaptačním obdobím, navazováním nových vztahů, v našem ŠVP PV pod názvem „Podzimní čarování“.

ZÁŘÍ: „Po prázdninách ve školce“ seznamováním s novým prostředím, vytvářením pravidel soužití ve třídě, podělit se o nové získané dojmy, zkušenosti a vědomosti nabyté o prázdninách

ŘÍJEN: „Když padá listí“ – je zde ponechán prostor pro témata netýkající se ročního období, ale všeobecných znalostí dítěte o sobě a společnosti například moje tělo a zdraví, pracovní profese.

LISTOPAD: „Příroda čaruje“ – jak se připravují zvířata na zimu a jak jim pomáhat.

 Cíle:
Příprava co nejvhodnějšího adaptačního programu
Stanovení pravidel pro společné soužití
Vytváření prostředí pro navazování nových vztahů, k okolí, lidem, přírodě
Seznamování se a navázání spolupráce s rodinou
Poznávání sebe sama, své jméno, části těla, jak pečovat o zdraví
Získávání nových poznatků o podzimní přírodě, životě ve společnosti
 Očekávané výstupy:
Umět žít, tvořit a hrát si v kolektivu dětí
Znát své jméno, části těla, adresu, rodinu, kamarády, své město
Znát základní pravidla soužití ve třídě a v mateřské škole
Umět hovořit o životě na podzim, vytvářet z přírodnin
Znát základní pravidla soužití s přírodou
Podílet se výtvarné výzdobě školy
 Nabízené činnosti
Společný dopolední i odpolední pobyt na zahradě školy. Akce s kynologickým klubem. Společná vycházka do lesa či lesoparku s rodiči. Dílničky s rodiči – tvoření z přírodnin. Seznámení s prostory a okolím školy, vycházky do lesa, návštěva Podkrušnohorského zooparku, pozorování přírody, experimentování, vytváření z přírodnin, pozorování zvířat v MŠ, pohybové a hudebně pohybové hry, námětové, rytmické, dramatické, pantomimické hry, pracovní a výtvarné
a konstruktivní činnosti, zpěv, pozorování při pobytu venku, činnosti s knihou, časopisem, recitace, komunitní kruhy, diskusní kruhy, sportovní pohybové činnosti, spolupráce s DDM.

Zimní integrovaný blok JÁ A ŽIVOT V ZIMĚ je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím, jeho vlastnostmi a proměnami – „Kouzelná zima“

PROSINEC: „Kouzlo vánoc“ příprava na nejkrásnější svátky roku, příprava na vánoční besídky, výzdoba školy, vánoční koncert, účast na akcích Magistrátu města – vánoční zdobení stromečku v parku, hudebně pohybové činnosti, grafomotorická cvičení, komunitní, posezení s rodiči, účast na vánočních akcích města Chomutova

LEDEN: „Paní Zima“ – čas na vycházky do zimní přírody, pomáhat přírodě v zimě – krmení ptáčků, využití sněhu k bobování, stavění sněhuláků na zahradě, hry se sněhem, lyžování, bruslení, zimní ekohrátky – využití odpadového materiálu.

ÚNOR: „Z pohádky do pohádky“ – V tomto měsíci je typická příprava na masopust – karnevalový rej v mateřské škole, který je provázen opět pohádkovými postavami a děti se pilně připravují na festival dětské tvořivosti „Mateřinka“.

 Cíle:
Vytváření atmosféry pro sdílení radosti a úspěchu
Působení na rozvoj volního úsilí, soustředění při činnostech
Seznámení děti se základními pravidly soužití se zimní přírodou
Poznávání kamarádů z jiných krajin
Poznávání základních rozdílů v jejich životě oproti našemu.
 Očekávané výstupy
Naučit se nové výtvarné a pracovní techniky
Předvést naučené písně a básně, umět veřejně vystupovat bez studu
Umět se orientovat ve své rodině
Umět pomáhat zvířátkům v zimním období
Mít povědomí o životě na jiných kontinentech, o různosti jazyků
 Nabízené činnosti
diskusní, kontaktní kruh, činnosti s encyklopediemi, obrázky, sluchové hry, hry se sněhem, experimenty se sněhem, zimní sporty, bobování, klouzání, bruslení, hrátky na ledě, změny v zimní přírodě, výtvarné a pracovní činnosti – práce s keramickou hlínou, hudebně dramatické a taneční činnosti – Mateřinka, výzdoba školy na vánoce, výroba masek, karneval.

Jarní blok JÁ A PROBOUZEJÍCÍ SE PŘÍRODA je zaměřen na svět fauny a flóry, probouzející se přírodu, na prevenci dětí v dopravě na jarní svátky velikonoční, zastoupený v našem ŠVP PV tématem „Jarní zázraky“.

BŘEZEN: „Jarní radosti“ – Rodící se život ve světě zvířat i lidí, prohlubování kamarádství, vystoupení Mateřinka

DUBEN : „Příroda kolem nás“ – Velikonoční svátky a tradice, prohlubování kamarádství, prevenci patologických jevů a bezpečnosti dětí v dopravní situaci.

KVĚTEN : „Obklopeni láskou“ – období posilování rodinných vztahů a vztahů dítěte k dospělým, kvetoucí příroda, vycházky do Zooparku, oslava svátku matek.

 Cíle:
Přiblížení dětem jarní zvyky a tradice
Prevence – chování v dopravní situaci, chování dětí v případě hrozícího nebezpečí
Znát základní znaky jarní přírody a naučit děti žít v probouzející se přírodě
Mít povědomí o rozdílnosti mezi městem a vesnicí
Připravit jarní vystoupení dětí, Mateřinku
 Očekávané výstupy:
Seznámit se s novými výtvarnými technikami, umět se při činnostech soustředit
Znát základy bezpečného chování v dopravní situaci
Umět reagovat v situaci ohrožení dítěte
Dokončit práci
Znát názvy některých květin, stromů, zvířat, ptactva
Vážit si života ve všech jeho formách
 Nabídka činnosti:
Velikonoční besídky, beseda s městskou policií, výtvarná výzdoba školy, PPP Chomutově, Mateřinka, Slet čarodějnic, Den matek, Den rodiny, hry pohybové, námětové, pozorování probouzející přírody v okolí a na zahradě MŠ, činnosti s dětskou knihou, nácviky básní, písní, říkadel, tanečků pokusy, hmatové, sluchové hry, výtvarné a pracovní činnosti i na zahradě MŠ, spolupráce s DDM – sportovní dopoledne.

Letní blok JÁ A TOULKY SVĚTEM je zaměřen na vystoupení dětí na konec školního roku. Rozloučení s dětmi nastupujícími po prázdninách do 1. třídy, seznámení s exotickými krajinami a cestováním. Letní sporty a radovánky. Rozloučení se školním rokem. „Těšíme se na prázdniny.

ČERVEN : „Hurá na prázdniny“- rozloučení s dětmi nastupujícími po prázdninách do 1. třídy, seznámení s exotickými krajinami a cestováním. Letní sporty a radovánky. Rozloučení se školním rokem

ČERVENEC : „Svět kolem nás“
SRPEN : „Skáčeme, běháme, tancujeme“
V případě prázdninového provozu využíváme tyto měsíce především k sezónním činnostem, pohybovým hrám, sportovnímu vyžití, otužováním vodou , vzduchem, pobytem na zahradě školy, navazování nových kamarádských vztahů mezi dětmi i jiných součástí mateřských škol.

Cíle:
Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou
Připravení závěrečného vystoupení dětí sestavené z celoročních poznatků
Zapojit se do změny výzdoby školy s využitím odpadového materiálu
Poznávání podrobněji našeho města
Být samostatný
 Očekávané výstupy :
Umět se soustředit, objevovat, všímat si souvislostí
Umět řešit problémy
Samostatně vyjadřovat své myšlenky, otázky i odpovědi, dokázat využívat informativní
a komunikativní prostředky ( knihy, časopisy, počítač)
Uvědomovat si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky
Učit se činnosti a hry plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat
 Nabízené činnosti :
MDD, sportovní aktivity, rozloučení s předškoláky, pěvecké, hudební, výtvarné a pracovní činnosti, konstruktivní, matematicko – logické činnosti, jazykové, literární a dramatické činnosti, rytmizace, deklamace, práce s knihou, časopisem, ilustracemi, řešení problémových situací, komunitní kruhy, hra v roli, návštěva divadla, výlety.

DÍLČÍ PROJEKTY, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ NAŠEHO ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 PROGRAM „ZAČÍT SPOLU“ – spolu nabízí prostor, ve kterém se děti učí samostatně myslet, kde chyba je přirozenou součástí procesu učení stejně jako zodpovědnost za sebe sama a svoji práci.

 PROGRAM „ČÍM BUDU, AŽ VYROSTU – Záměrem je podpořit polytechnickou výchovu u předškolních dětí. Rozvoj myšlenkového potenciálu, rozvíjení poznatků o technice, vytváření kladného vztahu k technice a k práci. Celý náš život je úzce spojen s technikou. Technická výchova je nezbytnou součástí výchovy. Přispívá nejen k rozšiřování poznatků, ale především k vytváření pracovních dovedností a návyků, které děti využijí v běžném a později i pracovním životě. Vyrábění a společné hledání správných postupů rozvíjí spolupráci dětí, vzájemnou komunikaci a volní vlastnosti. Děti mají touhu práci dokončit, i když musí překonat překážky. Cílem je seznamovat děti se světem dospělých, vytvářet povědomí o hodnotě lidské práce a zvládat jednoduché pracovní činnosti. Děti během celého školního roku získávají poznatky o okolním světě, práci dospělých, časových pojmech a další znalosti a vědomosti. Na začátku školního roku všichni pedagogové na třídních schůzkách žádají rodiče, kteří by nám mohli být nápomocni. Jsme rádi, když dětem představí svou profesi nebo koníček.

 ZDRAVÁ 5 – projekt je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Lektoři Zdravé 5 seznamovaly děti zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu. V současné době díky získaným zkušenostem a pomůckám se projektu věnují třídní učitelky samy.

 LYŽAŘSKÝ VÝCVIK – V zimním období nabízíme dětem a jejich rodičům možnost zapojit se do lyžařského výcviku, kdy připravujeme podmínky pro rozvoj nadání našich dětí, učíme je spolupracovat, pomáhat si, nabízíme rodinám aktivity, jak trávit aktivně čas. Výuka lyžování je zaměřena hlavně na bezpečnost a schopnost dětí v co nejkratší době zvládat základy lyžování a dovednosti s tím spojené…

 PLAVECKÝ VÝCVIK – Děti se postupně seznámí se zásadami bezpečnosti při pobytu v areálu bazénu. Děti si hravou, zábavnou a soutěživou formou získávají kladný vztah k vodě a pobytu a pohybu ve vodním prostředí. Cílem výuky pro děti mateřských škol je hlavně dokonalé seznámení dětí s vodním prostředím. Správně zvoleným metodickým postupem je snaha docílit toho, aby se dítě na vodní prostředí plně adaptovalo a dosáhlo naprosté volnosti a radosti z pohybu ve vodě.

 BRUSLAŘSKÝ VÝCVIK – Cílem je rozvoj fyzické a psychické zdatnosti dětí, podpora rozvoje pohybových, manipulačních a koordinačních dovedností pomocí bruslení na ledě. Navázání dlouhodobé spolupráce se Správou sportovních zařízení a klubem ledního hokeje. Podporovat zdravý životní styl v mateřských školách a v rodině. Vše se nám daří ve spolupráci se Správou sportovních zařízení s.r.o. v Chomutově a Klubem ledního hokeje, který nám sponzorsky propůjčuje ledovou plochu a pomáhají nám při realizaci závěrečných bruslařských hrátek. Těší nás, že již mnoho malých bruslařů vstoupilo do hokejových oddílů, kde se nadále věnují sportování.

 OČNÍ OPTIKA SLAVÍKOVÁ – preventivní screeningové vyšetření zraku dětí pomocí speciální diagnostické videokamery, která může včas pomoci odhalit závažné oční vady.

 MATEŘINKA – festival Mateřinka je celostátní nesoutěžní přehlídka hudebních, tanečně-sportovních a dramaticko-výtvarných pódiových vystoupení, jako veřejná prezentace práce mateřských škol a předškolních zařízení v České republice. Finále festivalu se každoročně konalo v Nymburce, které ale tento projekt organizátorky ukončily, v našem regionu jsme „Mateřince“ zůstali věrní a i nadále se setkáváme zpravidla v únoru nebo březnu na pódiu chomutovského divadla, které je přehlídkou dětské tvořivosti – taneční, hudební, dramatické i výtvarné.

Významní sponzoři

  • NADACE ČEZ
  • NPI
  • IT Innovation
  • Actherm
  • DM
  • ČEZ Teplárenská
  • ENCZ
  • SČVK
  • Globus
Zavřít

Používáním webových stránek Mateřská škola Abeceda, souhlasíte s využíváním cookies ve vašem prohlížeči.

Pokračovat