Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Název Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání /dále ŠVP PV/ MŠ CV: Já a svět, který mě obklopuje
Zpracovatel: Bc. Irena Kopecká a zástupkyně ředitelky součástí školy se svým pedagogickým sborem.

Název ŠVP PV součásti školy Růžová 5255, 430 04 Chomutov
Kamarád se nenudí, ukáže Vám, co umí
Zpracovatel: Hana Vorlíčková se svým pedagogickým sborem

Vzdělávací nabídka součásti je uspořádaná do čtyř integrovaných bloků, které vycházejí ze zaměření školy, ze společenských událostí, ročních období – blok, podzimní, zimní, jarní a letní. Naším záměrem je pestrou a vhodnou nabídkou činností, her, slavností, příležitostí a společných setkávání rozvíjet děti v oblasti navazování a udržování přátelství, spolupráce, respektování odlišnosti druhých, rozvíjet jejich povědomí o pomoci potřebným, že je velmi důležité být kamarád nejen k lidem, ale i ke zvířatům a přírodě vůbec, rozvíjet jejich elementární znalosti o přírodě, jejích proměnách, o významu ochrany přírody pro život, učit děti orientovat se ve společenských událostech a hezky si je prožít.

Podzimní blok
Název v ŠVP součásti: Podzimní radovánky s kamarády

6.1 Podzimní blok
Název v ŠVP součásti: Podzimní radovánky s kamarády

Charakteristika integrovaného bloku
Charakteristické pro podzimní blok je příchod nových kamarádů do MŠ, jejich přijetí a respektování, utváření pravidel společného soužití (prevence prvků šikany, rasismu, xenofobie), seznámení s prostředím školy, se zaměstnanci školy, společné poznávání a zkoumání podzimní přírody, jejích proměn.

Společenskou událostí v MŠ v podzimním období je:
• vítání dětí první školní den (září)
• setkání rodičů na zahajovací schůzce (září)
• setkání dětí z MŠ a dětí z DD Vysoká Pec (zpravidla říjen)
• setkání rodičů, dětí a přátel školy v podzimní tvořivé dílně (listopad)

Cíle integrovaného bloku

Dítě a jeho tělo
• Zjišťování pohybových možností dětí a další rozvíjení jejich pohybové zdatnosti.
• Uvědomění si vlastního těla.
• Osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví.

Dítě a jeho psychika
• Vytvoření co nejvhodnějších podmínek pro vstup nových kamarádů do MŠ a jejich osobní spokojenosti, připravení vhodného adaptačního programu pro děti a rodiče, odstraňování prvků xenofobie.
• Zjišťování výslovnosti dětí, mluvního projevu.
• Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavost, zájem, radost z objevování)
• Poznávání sama sebe, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (získání sebevědomí, sebedůvěry).
• Vytvoření individuálních plánů – OŠD, speciální třídy.

Dítě a ten druhý
• Vytvoření pozitivního vztahu k novým kamarádům, zaměstnancům školy, prostředí školy.
• Seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému.
• Navázání a rozvíjení přátelství s dětmi z DD Vysoká Pec.

Dítě a společnost
• Vytváření pravidel společenského soužití, povědomí o mezilidských a morálních hodnotách.
• Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přináležet ke třídě.
• Příprava třídních schůzek, podzimní tvořivé dílny.

Dítě a svět
• Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu.
• Rozvíjení estetického cítění, pozorovací schopnosti – získání nových poznatků o podzimní přírodě.
• Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách.
Nabídka činností
Vycházky do podzimní přírody. Společné vycházky tříd běžných i speciálních tříd – na kratší i delší vzdálenosti (s přihlédnutí k individuálním zvláštnostem dětí). Pozorování v přírodě, vytváření z přírodnin, hudební a rytmické činnosti, výtvarné, pracovní aktivity. Pohybové činnosti a kontaktní hry, které umožňují uvědomění si limitů vlastních i svých kamarádů. Činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností; záměrné pozorování, čím se lidé mezi sebou liší (fyzické i psychické vlastnosti, dovednosti, schopnosti, city), v čem jsou si lidé podobní.
Vyhledávání informací v knihách, prohlížení obrázků tvořivé hry, dramatizace, výukové programy na PC, recitace, experimentování, společenské hry, stavebnice, puzzle, námětové hry, výtvarné soutěže, schůzka s rodiči, setkání s dětmi z DD Vysoká Pec.
Akce celé mateřské školy – tvořivá podzimní dílna s rodiči, podzimní výzdoba školy, Den evropských jazyků, Den české státnosti, kampaň Celé Česko čte dětem- společné předčítání, Malé čtení, začínáme s projektem Čím budu, až vyrostu, Halloweenn…
Činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních postojů. Zaměřené poznávání různých lidských vlastností, záměrné pozorování, čím se lidé (děti) od sebe liší – fyzické i psychické vlastnosti, dovednosti, schopnosti, ale i vlastnosti dané pohlavím, věkem, jazykem atd.
Hry a činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití, spolupodílení na jejich realizaci.

Doporučená témata
Noví kamarádi, pravidla třídy, naše školka, pole, les, zahrada, rozmary počasí, tělo a zdraví, barvy podzimu.

Doporučené profese: učitelka, domovnice, kuchařka, zahradník, lesník, dřevorubec, farmář, lékař, další dle situace a příležitostí

Nabídka experimentů
Pokusy se šiškami – otvírání a zavírání šišky vlivem tepla a zimy, vody a sucha, zasazení semínka.
Rozpustné – nerozpustné – co se ve vodě rozpustí, co nikoliv.
Rozkrajování různých plodů – semínko – pecka; porovnání.
Pokusy s řepou – růst kořínků ve vodě.
Pokusy s rozkrojeným bramborem – škrob, vznik hniloby.
Pokusy se škrobem – škrobení papíru, látky, barvení škrobu – zkoumání hmatem, čichem, zrakem.
Pokusy s jablky (hruškami) – smyslové vnímání, zhnědnutí rozkrojeného jablka na vzduchu, experimentování ve výtvarné výchově – otisk rozkrojeného jablka.
Pokusy s listy – lisování, rozdíl vylisovaný list a nelisovaný, čerstvý x suchý, pozorování žilkování.
Frotáž listů přes hedvábný papír.
Síla vzduchu – dech, větrák, fen, vysavač, vítr, spirála z papíru nad radiátorem.
Srst zvířat – pozorování pod mikroskopem.
Barvy podzimu v PET lahvi – plnění mikrotenových sáčků obarvenou vodou v láhvi, míchání.

Očekávané výstupy
Dítě a jeho tělo
• Prožívat radost z pohybu.
• Zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním a nářadím – vzájemná pomoc kamarádům
• Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru.
• Pojmenovat části těla, znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím a pohybem.
Dítě a jeho psychika:
• Odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, překonat stud, navázat kontakt s dětmi i dospělými v MŠ.
• Uvědomit si svou samostatnost, orientovat se ve skupině, být citlivý a empatický k potřebám
• Druhých, k potřebám svých kamarádů
• Správně vyslovovat, slovně reagovat.
• Těšit se z hezkých a příjemných zážitků, přírodních krás.
• Uvědomit si svoje možnosti a limity.
Dítě a ten druhý
• Znát jméno své a svých kamarádů.
• Orientovat se bezpečně v prostředí školy.
• Navázat kontakt s dospělými ve škole.
• Uvědomovat si, že v naší blízkosti žijí děti, které nemají vlastní rodinu – návštěva u kamarádů v dětském domově.
• Spolupracovat s ostatními.
Dítě a společnost
• Utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách.
• Respektovat domluvená pravidla.
• Začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti.
• Zachycovat skutečnosti ze svého okolí, vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných činností, dovedností a technik.
• Schůzka s rodiči.
• Tvořivá podzimní dílna s rodiči.
Dítě a svět
• Orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí.
• Všímat si změn v podzimní přírodě.
• Mít elementární poznatky o podzimní přírodě, vnímat ji všemi smysly.
• Využít fantazii při práci s přírodninami.

Zimní blok
Název v ŠVP součásti: Paní Zima jede, bílý sníh nám veze

Charakteristika zimního bloku
Charakteristické pro zimní blok jsou Vánoce, jejich atmosféra, prožívání, obdarovávání – nejen svých blízkých, ale i cizích a opuštěných dětí i starých lidí, stejně tak opuštěných zvířat (prevence týrání zvířat), společné poznávání zimní přírody, její krásy, ale i možných nebezpečí (prevence úrazu).
Společenskou událostí zimního období v MŠ je:
• slavnostní vánoční odpoledne dětí, rodičů a přátel školy v MŠ, návštěva a obdarování babiček a dědečků ve stacionáři, obdarování opuštěných psů (prosinec)
• hrajeme divadlo pro kamarády v MŠ, zápis do ZŠ (leden)
• karneval v MŠ (únor)

Cíle integrovaného bloku
Dítě a jeho tělo
• Rozvíjení pohybových schopností a dovedností na sněhu.
• Zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, koordinace ruky a oka).
• Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody.
• Rozvíjení užívání všech smyslů (vůně Vánoc, krása zimy).

Dítě a jeho psychika
• Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování).
• Rozvoj paměti a pozornosti, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie.
• Rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňující vyjádřit pocity, získané dojmy, prožitky.

Dítě a ten druhý
• Radostné prožívání vánočního období a možnosti někoho obdarovat – rozvíjení a posilování prosociálního chování (příprava dárečků pro rodiče, staré lidi ve stacionáři, děti v Klokánku, opuštěná zvířata).
• Rozvíjení kooperativních dovedností (výzdoba školy, dárky), odstraňování nezdravého soupeření.

Dítě a společnost:
• Seznamování s vánočními tradicemi, rozvíjení estetiky a fantazie.
• Příprava programu na vánoční slavnostní odpoledne, seznamování s novými výtvarnými, pracovními, hudebně pohybovými dovednostmi, dramatizace pohádky, karneval.
• Rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte.

Dítě a svět
• Vytváření elementárního povědomí o širším přírodním a kulturním prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji, neustálých změnách.
• Seznamování dětí se zimní přírodou – její krása, ale i nebezpečí.

Nabídka činnosti
Pozorování zimní přírody, společné hry na sněhu a se sněhem – Zimní hrátky, bobování, péče o ptactvo, zvířata, hudební a rytmické činnosti, výtvarné, pracovní, pohybové činnosti, vyhledávání informací v knihách, prohlížení obrázků, tvořivé hry, dramatizace, výukové programy na PC, recitace, experimentování, společenské hry, stavebnice, puzzle, námětové hry, výtvarné soutěže, oslavy atd.
Poznávat tradice Adventu – četba, vlastní zážitky, porovnávání oslav doma, v MŠ, ale i za hranicemi naší země. Podílet se ve vzájemné kooperaci na výzdobě prostředí. Vzájemné setkávání tříd běžných a speciálních – Mikulášská nadílka, zdobení vánočního stromečku na nádvoří školy se zpěvem koled, oslava Tří králů, karneval se vzájemnou přehlídkou masek.
Kampaň CČČD umožňuje setkávání kamarádů u předčítání pohádek a příběhů, setkávání se při malém čtení s kamarády a hosty. Poslech čtených i vyprávěných pohádkových příběhů, společné diskuze, rozhovory a vyprávění nad texty pohádek. Individuální a skupinová konverzace, vyprávění zážitků na téma Vánoc, pohádek, příběhů, ať už na základě svých vlastních prožitků, nebo fantazie Dokončování příběhů.
Projekt Čím budu, až vyrostu je dalším pojítkem mezi dětmi běžných a speciálních tříd – exkurze, návštěvy rodičů s ukázkami profesí a společným tvořením.

Doporučená témata
Mikuláš, Vánoce, zimní krajina, počasí, zimní sporty, zdraví, bezpečnost, péče o zvířata v zimě, zápis do ZŠ, karneval.

Doporučené profese: lékař, hajný, pečovatel v psím útulku, sportovec, řidič techn. služeb, další dle situace a příležitostí

Nabídka experimentů
Pokusy se sněhem, s ledem, rampouchy – změna skupenství, podmínky tání a mrznutí, rychlost, malování na sníh.
Barevný led – rozpouštění potravinářského barviva ve vodě a následné zmrznutí.
Voda z vodovodu a voda z roztátého sněhu – porovnání čistoty.
Tání sněhu – porovnání množství sněhu v kelímku a následně množství vody po roztání sněhu.
Ledové malby na okně – jak vznikají.
Pozorování sněhových vloček – různorodost.
Pokusy s vodou a solí – krystalizace.
Rozkrojené jablíčko – vánoční hvězdička, vůně jablka.
Kresba na sníh proužky krepového papíru – otisk barev na sněhu.
Dýchání na zrcadlo – pára, odpařování.

Očekávané výstupy
Dítě a jeho tělo
• Zvládnout pohybové dovednosti na sněhu a ledu, prostorovou orientaci.
• Ovládat koordinaci ruky a oka.
• Rozlišovat co prospívá zdraví a co mu škodí.
• Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů.
• Sportovní hrátky na sněhu.

Dítě a psychika
• Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo, intonaci řeči.
• Záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost.
• Prožívat a projevovat radost ze zvládnutého, umět se těšit z příjemných zážitků týkajících se vánočního období…
• Přirozeně a bez obav vystoupit před veřejností, kamarády, předvést naučené písně a básně.
• Dokončovat započatou práci.
Dítě a ten druhý
• Vnímat a respektovat přání a potřeby druhých, chovat se ohleduplně k rodině, kamarádům, dospělým i zvířatům.
• Chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené
• Spolupracovat s ostatními při výzdobě školy (Vánoce, karneval).
• Vystoupení dětí ve stacionáři.
• Přirozeně komunikovat s dětmi, kamarády, navazovat přátelství.
• Zahrát pohádku při kamarády v MŠ.

Dítě a společnost
• Chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé.
• Vnímat umělecké a kulturní podněty, vyjadřovat svou představivost a fantazii pomocí hudebního, výtvarného a pohybového projevu – účast na vánočních tradicích.
• Slavnostní vánoční odpoledne s rodiči.
• Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální – umět pozvat hosty ke slavnostnímu posezení, karneval v MŠ.

Dítě a svět
• Vnímat zimní přírodu, její krásu, rozpoznat hrozící nebezpečí, nepřeceňovat své síly při zimním sportování.
• Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí.
• Umět pomáhat zvířátkům v zimě.
• Návštěva psího útulku v Jirkově.

Jarní blok
Název v ŠVP součásti: S jarní kytičkou k mamince

Charakteristika jarního bloku
Charakteristické pro jarní blok je zaměření na rodinné vztahy (i prevence domácího násilí), zdravý životní styl (i prevence užívání návykových látek), na probouzející se přírodu, vztah k přírodě a tradicím.
Společenskou událostí jarního období v MŠ je:
• společné setkání s dětmi z mateřských škol a veřejností na Mateřince (březen),
• aktivní účast na oslavách svátků jara – Vítání jara na radnici (duben),
• slavnostní odpoledne v MŠ ke Dni matek a ke Dni rodiny (květen).

Cíle integrovaného bloku
Dítě a jeho tělo
• Rozvoj fyzické a psychické zdatnosti.
• Rozvíjení hudebně pohybových dovedností a hudebních dovedností.
• Osvojení věku přiměřených praktický dovedností.
• Vytváření a upevňování zdravých životních návyků a postojů, vedení ke zdravému životnímu stylu.

Dítě a jeho psychika
• Osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka.
• Vytváření elementárních poznatků o znakových systémech, základních matematických, početních a číselných pojmů a operací.
• Rozvíjení a upevňování citového vztahu dětí ke svým rodičům, prarodičům, sourozencům, význam jednotlivých členů rodiny.
• Posilování přirozených poznávacích citů – zvídavost, zájem o činnosti, objevování.
• Rozvoj zájmu o učení.
• Rozvoj schopnosti sebeovládání.

Dítě a ten druhý
• Rozvíjet interaktivních a komunikativních dovedností.
• Vytváření prosociálních postojů, rozvoj citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti.

Dítě a společnost
• Vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách.
• Seznamování se světem lidí, osvojení si základních poznatků o povolání, dopravě.
• Seznamování dětí s jarními tradicemi a zvyky, aktivně se zúčastnit se velikonočních tradic v našem městě, vyhlásit soutěž o nejhezčí kraslici ve spolupráci s rodinou.
• Připravit slavnostní odpoledne pro maminky.

Dítě a svět
• Pozorování a estetické vnímání jarní přírody, její základní znaky (případná nebezpečí).
• Osvojení si základních poznatků o ochraně životního prostředí.
• Poznávání a pojmenovávání některých rostlin.

Nabídka činností
Pozorování jarní přírody, změn v přírodě, pohybové a sportovní činnosti – společné sportovní hry na zahradě MŠ, dále oslavy Dne Vody, Dne Země, Dne rodiny, Dne dětí, Dne matek, preventivně dopravní akce Pozor, červená!, slavnost na rozloučení školního roku. Zpravidla začíná plavecký výcvik, který umožňujeme i zájemcům ze speciálních tříd. Pokračuje kampaň „Celé Česko čte dětem“ – Malá čtení, turistický projekt – Lesními cestičkami, projekt Čím budu, až vyrostu – exkurze, návštěvy rodičů v MŠ – vzájemné setkávání pedagogů i dětí všech tříd. Hudebně pohybové hry, hudební činnosti, rytmizace, námětové hry, recitace, četba, činnosti s knihami a encyklopediemi, výtvarné a pracovní činnosti, grafomotorika, pokusy, smyslové hry, návštěva divadla, dramatizace, stavebnice, puzzle, výukové programy na PC, komunitní kruhy, výtvarné soutěže, pěvecká přehlídka, oslavy. Hry zaměřené na poznávání lidského těla a jeho částí spojené s činnostmi směřující k ochraně zdraví a osobního bezpečí, prevenci úrazů – při hrách, pohybových činnostech, dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi, k prevenci nemoci, respektovat potřeby druhých lidí, vnímat co druhý potřebuje a jak mohu pomoci.
Smyslové hry zaměřené na rozvoj sluchové i zrakové percepce. Hry zaměřené na téma rodiny, přátelství, aktivit podporující uvědomující si vztahy mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy mezi oběma pohlavími, lidmi- dětmi s postižením, úcta ke stáří apod.). Přípravy a realizace společných zábav a slavností.

Doporučená témata
Jarní příroda, živá a neživá příroda – hmyz, domácí zvířata, mláďata, voda, vodní toky, rodina, svátek matek, povolání, svátky jara, doprava, bezpečnost.

Doporučené profese: policista, řidič, zedník, prodavačka, kadeřnice, ošetřovatel zvířat, voják, další dle situace a příležitostí

Nabídka experimentů
Rychlení větviček.
Klíčení semen – podmínky ke klíčení, péče o vzniklou rostlinu.
Klíčení cibule, brambory.
Pokusy s vodou – vypařování, foukání do vody, porovnávání množství vody (sloupce).
Rostliny ve vodě, bez vody – porovnání.
Pampelišky – nastřižený stonek ve vodě.
Pozorování pylu na květech.
Bílá květina v barevném roztoku.
Písek x kámen – rozdíl, mokrý písek, suchý písek.
Pozorování hmyzu lupou.
Pouštění štváčky po vodě – rychlost proudu vody.
Očekávané výstupy
Dítě a jeho tělo
• Zachovávat správné držení těla.
• Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s hudbou.
• Mít povědomí o škodlivosti cigaret, alkoholu, drog.
• Zvládnout sebeobsluhu, hygienické návyky, zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami – vzájemná pomoc dětí, zdravé handicapovaným
• Uspořádat sportovní hry.

Dítě a jeho psychika
• Zapamatovat si krátký text, píseň, aktivně používat nová slova, správně vyslovovat, vystoupit bez zábran před veřejností.
• Poznat napsané své jméno.
• Projevovat zájem o knihy.
• Pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno, znát vlastnosti předmětů.
• Chápat základní číselné a matematické pojmy.

Dítě a ten druhý
• Spolupracovat s ostatními.
• Přirozeně a bez zábran komunikovat.
• Chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu.
• Připravit dárek pro maminky ke Dni matek.

Dítě společnost
• Umět vyjmenovat členy své rodiny, chápat, že každý v rodině má svoji roli, podle které je třeba se chovat. Stejně tak i v jiném společenství jako je třída, skupina.
• Vystoupit na festivalu mateřských škol Mateřinka.
• Vystoupit na festivalu pěveckých sborů mateřských škol Otvírání studánek.
• Připravit slavnostní odpoledne pro maminky.
• Vyzdobit jarně školu.
• Připravit soutěž o nejkrásnější kraslici.
• Zúčastnit se jarních slavností města Chomutova.

Dítě a svět
• Znát charakteristické znaky jara, Velikonoc.
• Chovat se citlivě k živým bytostem, k přírodě, všem lidem a věcem kolem nás.
• Umět pomáhat v péči o okolní životní prostředí, mít povědomí o třídění odpadu, o používání sáčků na psí exkrementy.
• Uspořádat ekohrátky na školní zahradě.

Letní blok
Název v ŠVP součásti: Léto patří dětem, toulají se světem

Charakteristika letního bloku
Charakteristické pro letní blok je oslava MDD, blížící se konec školního roku a s tím související loučení s předškoláky, prázdniny, cestování, poznávání letní přírody, její krásy, ale i možných nebezpečí (obezřetné chování při potkávání cizích dětí i dospělých) poznávání jiných národů a jejich kultur, životní úrovně.

Společenskou událostí letního období v MŠ je
• oslava Dne dětí, dopravně-preventivní akce „Pozor, červená!“ (červen)
• společné setkání s rodiči a kamarády při slavnostním ukončení školního roku a rozloučení s předškoláky – zahradní slavnost (červen).

Cíle integrovaného bloku
Dítě a jeho tělo
• Osvojení si poznatků k podpoře osobního zdraví a bezpečí, osobní pohody, rozvíjet pohybové dovednosti.

Dítě a jeho psychika
• Rozvoj poznatků, dovedností.
• Rozvoj tvořivého myšlení, řešení problému, tvořivého sebevyjádření.

Dítě a ten druhý
• Posilování prosociálního chování ve vztahu k druhému, uvědomovat si hodnotu člověka i přes výrazné odlišnosti.
• Ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými.

Dítě a společnost
• Poznávání specifik jiných kultur.
• Příprava slavnosti na rozloučení se školním rokem a předškoláky.

Dítě a svět
• Poznávat letní přírodu, její krásy, ale i možná nebezpečí.
• Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s přírodou, lidmi, společností, planetou Zemi.

Nabídka činností
Společné pohybově sportovní činnosti a další pohybové činnosti (turistika, sezonní činnosti, míčové hry apod.), činnosti relaxační a odpočinkové. Výtvarné, pracovní, hudební, konstruktivní, matematicko-logické činnosti, fotografování, komunitní kruhy, rozhovory, činnosti s knihami, obrázky, encyklopediemi, fotografiemi, výtvarné soutěže, oslavy, pozorování, společenské hry, puzzle, výukové programy PC. Hry a praktické činnosti přibližující dětem pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, empatie, tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost, otevřenost) v jednání lidí.
Aktivity přibližující dětem existenci jiných zemí, národů a kultur (znát typické znaky některých významných národů – přírodní podmínky, zvyky jejich jazyk, oblečení, strava, stavby…)

Doporučená témata
Den dětí, vesmír, planeta Země, cizokrajná zvířata, léto u vody, bezpečnost, cestování, výlet, prázdniny, nejmilejší hračka, kniha.

Doporučené profese: záchranář, plavčík, pilot, kapitán lodě, knihkupec, další dle situace a příležitostí

Nabídka experimentů
Pokusy s vodou – co plave, co se potopí.
Odpařování vody na slunci.
Vytváření duhy – stříkání vody hadicí.
Volný pád.
Pokusy a pozorování u rybníka – kola na vodě, špinavá voda, co do rybníka nepatří.
Kutálení rozdílných míčů – těžší, větší je pomalejší než malý, lehčí.
Pouštění „prasátek“ – sluneční odraz.
Slunce – lupa – možnost vznícení.

Očekávané výstupy
Dítě a jeho tělo
• Mít povědomí o ochraně osobního zdraví a bezpečí, o tom, kde případně hledat pomoc, umět nabídnout pomoc druhému, umět pomoc přijmout
Dítě a jeho psychika
• Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného, umět vyjádřit získané prožitky a dojmy, zamýšlet se nad prožíváním a vlastními limity
• Přemýšlet, vést jednoduché úvahy.
Dítě a ten druhý
• Uvědomovat si svá práva a přiznávat stejná práva druhým, chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, že v dalekých zemí žijí děti, které potřebují naši pomoc.
• Chovat se obezřetně při setkání s neznámými lidmi, odmítnout nepříjemnou komunikaci.
Dítě a společnost
• Mít povědomí o existenci různých zemí, národů a jejich kultur, jazyka, životní úrovně.
• Vystoupit bez zábran před veřejností, všechny děti vzájemně – program na ukončení roku
Dítě a svět
• Mít základní znalosti o letní přírodě, planetě Zemi.
• Znát své nejbližší a okolí, své město.
• Výlet.

Pravidla pro tvorbu třídních vzdělávacích programů
Každá třída vytváří svůj vlastní třídní vzdělávací program v návaznosti na ŠVP „Kamarád se nenudí, ukáže vám, co umí“. Třídní vzdělávací programy jsou rozpracovány do měsíčních témat a na ně navazujících podtémat, které učitelky dále písemně rozpracovávají do čtrnáctidenního programu a tím se připravují na vzdělávací činnost. Zvolená měsíční témata a na ně navazující podtémata TVP jsou pouze orientační, učitelky si je mohou libovolně přesouvat z měsíce do měsíce, prodlužovat či zkracovat plánovanou dobu podle průběhu vzdělávání, upravovat, přejmenovat a doplňovat. Vzdělávací obsah odpovídá svým zaměřením i úrovní náročnosti potřebám, možnostem a zkušenostem dětí ve třídě, odvíjí se od nejbližšího a známého ke vzdálenějšímu a neznámému, aby již osvojené poznatky a dovednosti byly postupně prohlubovány a dále rozvíjeny. Dokladem cílevědomé práce pedagogů je třídní kniha.

Dílčí programy

ŠVP pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Program environmentální výchovy pro předškolní vzdělávání.„Opatruj zemi jako květ“.

Školní program pro začlenění primární prevence sociálně patologických jevů – např. tradiční školní akce ve spolupráci s Městskou policií a Policií ČR „Pozor, červená!“, návštěvy zaměstnanců policie v MŠ

Program sekce hudební výchovy pro předškolní vzdělávání – „Zpívání pro radost“ – mj.Zpívání v pěveckém sboru Kamarád,
– Účastníme se každý rok pěvecké přehlídky v kostele sv. Ignáce „Otvírání studánek, Vítání jara na radnici, Chomutovské Vánoce apod.

Program sekce tvořivé dramatiky pro předškolní vzdělávání – „Kdo si hraje, nezlobí“.

Program sekce výtvarné výchovy pro předškolní vzdělávání – „Kreslím, kreslíš, kreslíme“ – Účast ve výtvarných a pěveckých soutěžích a přehlídkách

Program tělovýchovné sekce pro předškolní vzdělávání – „Ve zdravém těle, zdravý duch“.

Program „Nechci kazy“

Program „Zdravá abeceda“.

Projekt Čím budu, až vyrostu (fotografie viz Foto a videogalerie)

Spolupracujeme s odborníky z Pedagogicko psychologické poradny, Speciálně pedagogických center.

Zapojení do celorepublikové kampaně: Celé Česko čte dětem (podrobně viz Akce školy, Foto a videogalerie)
Naše mateřská škola „Kamarád“ se zapojila do celonárodní kampaně „Celé Česko čte dětem®“ (http://www.celeceskoctedetem.cz/)

Zamyšlení proč se do kampaně „Celé Česko čte dětem“ zapojit Při práci s dětmi – ať už na běžných, tak na speciálních třídách – si často uvědomujeme, že slovní zásoba, vyjadřovací schopnosti, představivost… jsou na nižší úrovni, než to bývalo dříve. Dnešní děti vyrůstají v jazykově chudém prostředí. Rodiče s nimi stále méně rozmlouvají, živé slovo nahradila televize, počítače a technika, kterou řečově pasivně přijímají – upřednostňován je obraz, nikoli jazyk.
Jako pedagogové víme, že slovní zásoba velmi úzce souvisí s myšlením, představivostí, podporou psychického rozvoje, že zlepšuje pozornost a soustředění, posiluje paměť, přináší všeobecné znalosti, rozvíjí smysl pro humor, jazykový cit, rozvíjí a uspokojuje emocionální stránku dítěte – obohacuje je o pojmy jako jsou – poctivost, úcta, odpovědnost, empatie, rozum, odvaha nebo spravedlnost, formuje vztahy mezi rodiči a dětmi, vede děti k uvědomováním si morálních hodnot – zvláště důležité je to v dnešním světě, jemuž dominují agresivní vzory masové kultury. Četba může vést k sebereflexi a zamyšlením nad postoji a důsledky vlastních slov a jednání. Dalším naším cílem je vzbudit v dětech zájem o knihu jako zdroj poučení, zábavy…
V neposlední řadě je i hledisko osobní – jsme vášnivé čtenářky, milujeme knihy a četbu, která nám přináší pocit klidu, uspokojení, zábavu, kniha má tolik potřebné relaxační účinky. Stejně tak, jako kdysi vlastním dětem jsme se snažily číst co nejvíce, viděly jsme zdárné účinky četby na jejich rozvoji, tak čteme dětem ve škole.
Motto konceptu: „Čtenářem se totiž nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu“ nás oslovilo svou pravdivostí a promluvilo z duše, proto jsme se rozhodly zapojit se do této kampaně.

» Pravidelně budeme informovat rodiče a veřejnost, co přináší předčítání dětem.
» Dvakrát do roka uspořádáme tzv. „Malé čtení“.
» Jednou do roka uspořádáme „Velké čtení“.
» Umístíme logo, včetně základních informací na webové stránky součásti.
» Uskutečníme exkurze do knihovny, knihkupectví.
» Pokusíme se zřídit knihovničku pro rodiče – půjčování knih vzájemně.
» Metodická pomoc rodičům – co číst dětem, naopak co dětem nečíst.
» Chtěly bychom uskutečnit sbírku „nepotřebných a nepoužívaných knih“ a obdarovat ty, kteří ji ještě využijí – Klokánek, děti z nemocnic…
» Rády bychom propagovaly myšlenku hlasitého předčítání v širší populaci.

Malé čtení: rodiče, prarodiče, či další dospělí čtou dětem. Školák, sourozenec – absolvent školky – čte kamarádům, akce je komorní v rámci součásti – třídy.
Velké čtení: známé, známější osobnosti z regionu čtou dětem. Přizváni jsou i rodiče dětí. Tato akce je plánována v rámci celostátního „Týdne čtení dětem“ 1. – 7. června
Projekt je otevřený, bude navazovat na další školní roky, z akcí budeme pořizovat fotodokumentaci – prezentace na veřejnosti, webu, stránkách Celé Česko čte dětem (CČČD).
Děti budou výtvarně zpracovávat zážitky z četby, povedeme záznam o četbě. Budeme se snažit v rámci součásti obohacovat knihovnu o další knižní tituly.

Předpokladem této kampaně je, že budeme číst dětem nejen v naší mateřské škole (jak již roky činíme), ale že se do projektu zapojíte (pokud budete chtít) také vy, rodiče.
Překážkou se však může stát nedostatek literárního materiálu některých sociálně slabších rodin. A přitom se stává, že se spousta knih dostává do sběru nebo dokonce do popelnic!
Pokud tedy uvažujete o úklidu svojí knihovničky a nevíte, kam s dětskými knihami, budeme Vám vděčné za tuto pomoc. V naší „školkové“ knihovničce najdou knihy jistě uplatnění.

Pořádáme pravidelné akce během celého školního roku:

Září
Slavnostní zahájení šk. roku
Třídní schůzky
Divadlo v MŠ

Říjen
Zahájení činnosti pěveckého sboru
Loučení s podzimem – dýňování, akce s rodiči
Halloween v MŠ

Listopad
Návštěva kina Jirkov
Prosinec
Přijde Mikuláš – ve spolupráci se ZŠ Zahradní
Zdobení vánočního stromku na náměstí 1.máje
Zdobení adventního okénka
Vánoční zpívání na náměstí 1. máje – pěv. sbor
Zdobení vánočního stromu na šk zahradě
Návštěva psího útulku v Březenci – vánoční obdarovávání
Vánoční posezení s rodiči
Adventní výstavy
Vystoupení sboru ve stacionáři
Leden
Návštěva předškoláků v ZŠ
Hrátky na sněhu
Únor
Karneval

Březen
Mateřinka
Velikonoční tradice v MŠ
Duben
Čarodějnice v MŠ
Ekohrátky na šk. zahradě
Květen
Otvírání studánek – kostel sv. Ignáce
Maminky mají svátek – oslava Dne matek
Fotografování dětí
Vystoupení ve stacionáři
Výlet
Červen
Oslava Dne dětí – Pozor, červená ve spolupráci s PČR a MP (s rodiči)
Vodní hrátky
Zahradní slavnost na ukončení šk. roku a rozloučení s předškoláky
(s rodiči)

Do vzdělávání předškolních dětí v MŠ byly zařazeny činnosti s pracovními sešity Kuliferda, které obsahují pracovní listy pro předškolní vzdělávání. Jsou zaměřené na rozvoj klíčových oblastí školní zralosti např. na grafomotoriku, předmatematické dovednosti, zrakové a sluchové vnímání….

Pracovní sešity současně umožňují sledovat individuální pokroky dítěte a včas zachytit případné problémy.
Osvědčení, které naše mateřská škola dostala, můžete zhlédnout také na nástěnkách v šatnách, kde je s tímto materiálem pracováno.

Významní sponzoři

  • NPI
  • IT Innovation
  • Actherm
  • DM
  • ČEZ Teplárenská
  • ENCZ
  • SČVK
  • Globus
  • Ústecká komunitní stanice
Zavřít

Používáním webových stránek Mateřská škola Kamarád, souhlasíte s využíváním cookies ve vašem prohlížeči.

Pokračovat