Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program součásti školy pod názvem „SKŘÍTEK KVÍTEK TEN TO VÍ, KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ“, vychází ze zastřešujícího ŠVP Mateřské školy Chomutov.

Je vypracován pro všechny věkové skupiny předškolního období dítěte, tj. pro děti od 3 do 6(7) let. Poku je do MŠ zařazeno dítě mladší 3 let, vzdělávací cíle jsou přizpůsobeny dané věkové skupině.

Obsah ŠVP je zpracován ve čtyřech integrovaných blocích, vážících se tematicky k ročním obdobím.
PODZIM :
„Skřítek Kvítek v barevném listí“
Základní charakteristika
Tématický celek je zasazen do podzimního ročního období, zahrnuje měsíce
září, říjen, listopad. Vytvářet co nevhodnější prostředí pohody a klidu pro
úspěšnou adaptaci a orientaci nových dětí a získání tak pocitu bezpečí a jistoty. Učit děti vnímat, pozorovat, znát a pojmenovat podzimní přírodu kolem sebe a její proměny – barvy, stromy, keře, plody, změny počasí atd. – její využití, ale seznamovat i s jejím nebezpečím a nástrahami. Ve vzdělávání uplatňujeme vlastní zkušenosti dětí z pozorování a pobytů venku, posilujeme tímto jejich úctu k přírodě. Posilujeme sebeovládání dětí, vytváříme a ověřujeme společná pravidla soužití v novém kolektivu. Rozlišujeme vhodné a nevhodné chování a jednání, vytváříme podmínky pro správné vytváření prosociálních postojů a chování v dané skupině dětí a lidí.
ZIMA:
„Skřítek Kvítek v bílém království“
Základní charakteristika
Tématický blok je zasazen do zimního ročního období, zahrnuje měsíce
prosinec, leden, únor. Vychází z českých lidových tradic a seznamuje děti
s biblickým příběhem. Přináší dětem nové zkušenosti a prožitky z vystupování před rodiči i veřejností, radost být obdarován či obdarovat druhého. Dětem umožňuje spoluvytvářet prostředí sváteční atmosféry – výzdoba, dárky, přání, vystoupení atd.
Skýtá dětem pestrou nabídku zimních radovánek, seznámení se zimními sporty, experimentováním se sněhem a ledem, schopnost vnímat zimní přírodu se všemi jejími charakteristickými rysy a možnost pomáhat zvířecím obyvatelům zimní přírody.
V tomto bloku je také mnoho příležitostí, kdy chceme utvářet povědomí o různorodosti kulturního i přírodního prostředí na Zemi. Využívány jsou metody prožitkového učení, dramatické výchovy, objevování a experimentování, hra, spontánní i řízené činnosti.
JARO:
„Skřítek Kvítek volá sluníčko“
Základní charakteristika
Tématický blok je zasazen do jarního ročního období, zahrnuje měsíce
březen, duben, květen. Základem tématického bloku jsou změny
v přírodě a jarní tradice. Učíme děti lidovým říkadlům, písničkám, básničkám
a hrám o jaru. Děti pozorují probouzející se jarní přírodu ve všech jejích podobách (změny, barvy, tvary, zvuky, velikost, množství, pestrost apod.) při pobytu venku. Seznamují se s novým životem ze světa zvířat, hmyzu a brouků, s prvními jarními květinami, pučícími keři a stromy. Vlastním sázením a pečováním o rostliny se seznamují s přírodními zákonitostmi, a uvědomují si tak bezprostředně význam péče o přírodu. Chceme tak posílit vlastní zodpovědnost dítěte ve vztahu k přírodě, k životu na Zemi a k sobě sama, což získávají zkušenostmi při péči o vlastní zdraví – cesta ke zdravému životnímu stylu.
LÉTO:
„Se skřítkem Kvítkem hurá ven“
Základní charakteristika
Tématický blok je zasazen do letního ročního období, zahrnuje měsíce červen, červenec, srpen. Je to celek, který otvírá léto a s ním letní činnosti a daleké cesty za poznáním. Z toho vyplývá, že se většina činností odehrává v přírodě, která dětem v tomto ročním období poskytuje to nejvhodnější možné prostředí. Začíná oslavou MDD a směřuje k závěrečné slavnosti – ukončení školního roku, loučení se školáky, akademii celoroční práce v MŠ. Při maximálním pobytu venku je dětem intenzivněji přibližovaná problematika ochrany životního prostředí, soužití lidí a přírody. Vnímají a poznávají hlavní rysy letního období a jeho nástrahy např. při koupání, sportování, při pobytu v přírodě.
Protože je to období prázdnin, doba, kdy mají děti možnost s rodiči poznávat se svými rodiči nové země, obyvatelstvo, kulturu a zvyky, rostliny i živočichy. Tuto novou zkušenost využijeme při vzdělávání.

ŠVP PV je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik vidět a osahat.
Všechna témata jsou pouze nabídkou, orientační. Pedagogové s nimi pracují variabilně dle potřeb dětí, nahodilých situací, aktuálně je obohacují, pozměňují v rámci zachování obsahu i námětu a libovolně doplňují do svých TVP.

Vzdělávací cíle ŠVP PV
Vychází z RVP PV
Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
• v naší součásti školy vnášíme do vzdělávání dětí prvky Tvořivé dramatiky v těsné spolupráci s rodiči. Pedagogové pořádají hravou formou s prvky tvořivé dramatiky víkendy pro rodiče s dětmi na Svahové
* návštěva divadelních předtavení v MŠ a návštěva naší součásti DIVADLA ROZMANITOSTÍ V MOSTĚ
• zaměřujeme se na celkový pohybový rozvoj dítěte, vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu formou zábavně pohybových aktivit, činností, systematické fotbalové průpravy ve spolupráci s fotbalovou přípravkou, která probíhá 1 x týdně v tělocvičně ZŠ Písečná pod dohledem fotbalového trenéra
* děti předškoláci navštěvují plavecký výcvik dle zájmu rodičů
* spolupracujeme se ZŠ Písečná – návštěva dětí v ZŠ, účast učitelek u zápisu, využití hřiště a tělocvičny, společná oslava Dne dětí ……..
Osvojení hodnot
• vedeme děti ke svobodnému, samostatnému a sebevědomému verbálně i dramaticky vyzrálému projevu, schopnosti projevit svá přání, představy a dovednosti tvořivým a osobitým způsobem
• možnost zúčastnit se sportovních aktivit a činností, které dětem umožní poznatky o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě
Získání osobnostních postojů
• vyjádřit samostatně ve společnosti svůj názor, pohybové dovednosti a schopnosti

Filosofie MŠ a součásti školy
Filosofií Mateřské školy Chomutov je rozvíjet v návaznosti na rodinou výchovu samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Položit základy celoživotního vzdělávání dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb. Rozvíjet péči o zdravé děti i děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Zapojit co nejvíce dětí ze sociálně slabých rodin, poskytnout jim co největší péči a možnost vzdělání.
¨

Ve školním roce 2012 -13 se naše mateřská škola aktivně zapojila do projektu ,,Kuliferda“. Dne 1.1.2013 nám bylo zasláno osvědčení o aktivním a kvalitním přístupu ke vzdělávání předškoláků před vstupem do základní školy pomocí pracovních sešitů.
* MŠ cíleně rozvíjí klíčové oblasti školní zralosti
* Sleduje individuální pokroky dětí
* Pracuje v souladu s konkretizovanými očekávanými výstupy RVP PV
* Zajímá se o aktuální dění v oblasti předškolního vzdělávání
* Aktivně spolupracuje s rodiči předškoláků

Významní sponzoři

  • NPI
  • IT Innovation
  • Actherm
  • DM
  • ČEZ Teplárenská
  • ENCZ
  • SČVK
  • Globus
  • Ústecká komunitní stanice
Zavřít

Používáním webových stránek Mateřská škola Kvítek, souhlasíte s využíváním cookies ve vašem prohlížeči.

Pokračovat