Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Vzdělávací program Začít spolu

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání součásti školy

Písečná 5072, Chomutov

s názvem

SKŘÍTEK KVÍTEK, TEN TO VÍ,

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ“

Motto:

Uvíjíme věneček ze všech našich

Vydal:      Ritschelová Gabriela a pedagogický sbor školy Písečná 5072, Chomutov
Čj.:           4/2023/23
Schválil:   ŠVP PV byl schválen na pedagogické radě dne 30. 8. 2018 jako střednědobý program, byl projednáván na schůzkách s rodiči na počátku každého školního roku do jeho uvedené platnosti.
Účinnost: od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2010, prodloužena do 31. 8. 2013, korekce provedena 25. – 26. 6. 2013 prodloužena do 31. 8. 2016, prodloužena do 31. 8. 2020, prodloužena do 31.8.2021, prodloužena 31. 8. 2024
Skartační znak:      A10 Spisový znak:  54. 3.1.
Aktualizace: 1. 9. 2008, 15. 6. 2009, 26. 8. 2010, 16. 11. 2011, 25. – 26. 6. 2013, 1. 1. 2014, 31. 8. 2017, 31. 8. 2018, 31. 8. 2019, 1. 9. 2020, 1.9.2021, 1. 9. 2023
Závaznost: ŠVP je závazný pro všechny zaměstnance školy

OBSAH:

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY……………………………………………………….3

2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY-logo součásti……………………..4-5

3 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ………………………………………………………………………….. 7

3.1  Věcné vybavení…………………………………………………………………….6-7

3.2  Životospráva – viz ŠVP MŠ Chomutov…………………………………………..7-8

3.3  Psychosociální podmínky………………………………………………………...8-9

3.4  Organizační chod ………………………………………………………………..9-10

 1. 5 řízení součásti mateřské školy………………………………………………….10

3.6  Personální zajištění součásti školy………………………………………....11-12

3.7  Spoluúčast rodičů……………………………………………………………………13

3.8 SPOLUPRÁCE S OSTTNÍMI INSTITUCEMI……………………………………………………14

4 ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ…………………………………………………………15

4.1  Vnitřní uspořádání…………………………………………………………………………….. 16

4.2 SPECIFIKA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ………………………………………………………………………  15

4.3  Charakteristika tříd…………………………………………………………..15-16

5 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU…………………………….17

Vzdělávací program ZAČÍT SPOLU

5.1 Cíle a záměry vzdělávacího programu součásti mateřské školy…………17

5.2 ZÁSADY, FORMY, METODY PRÁCE…………………………………………………18-19

6 VZDĚLÁVACÍ OBSAH…………………………………………………………………..20

6.1 Podzimní blok……………………………………………………………………………21-23

6.2 ZIMNÍ BLOK………………………………………………………………………24-26

6.3 JARNÍ BLOK……………………………………………………………………                            27-29

6.4  LETNÍ BLOK………………………………………………………………………………30-32

6.5 PRAVIDLA PRO TVORBU TVP……………………………………………………………………. 32

    6.6 DÍLČÍ PROGRAMY……………………………………………………………………………………33

7 EVALUAČNÍ SYSTÉM………………………………………………………………36-37

8 ČINNOST SEKCÍ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE CHOMUTOV…viz. švp pv mšcv

 1. Gramotnosti v MŠ…………………………………………………………………….37-53

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE CHOMUTOV,

SOUČÁSTI ŠKOLY PÍSEČNÁ 5072

Oficiální název školy:                                                                              

Aktualizace: 31. 8. 2023 – Mateřská škola Chomutov, příspěvková organizace

Sídlo školy: Jiráskova 4335, 430 03 Chomutov

IZO: 666 000 409

IČO: 727 44  260

Ředitel školy:                    

Bc.Eliška Smetanová

Zástupce ředitele školy:         

Mgr. Hana Vitešníková

Tel/Fax: 474 621 120, 474 621 120, 474 332 314, 777 322 576

e-mail: reditelstvi@mschomutov.cz

i-net: www.mscv.cz

Zřizovatel školy:               

Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

IČO: 00 261 891

Vzdělávací program součásti: ZAČÍT SPOLU

Oficiální název:                                                                                     

součást školy MŠ CV: Písečná 5072, 430 04 Chomutov

Neoficiální název MŠ: „KVÍTEK“

Zástupce ředitele:  Ritschelová Gabriela

Tel: 474 659 962

e-mail: zastupkyne23ms@mschomutov.cz

i-net:  www.mscv.cz

Název Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání /dále jen ŠVP PV/ mateřské školy Chomutov:

„JÁ A SVĚT, KTERÝ MNE OBKLOPUJE“

Zpracovatel: Bc. Eliška Smetanová a zástupkyně ředitelky součástí školy se svým pedagogickým sborem

 

Název ŠVP PV součásti školy Písečná 5072, 430 04 Chomutov:

„SKŘÍTEK KVÍTEK, TEN TO VÍ, KDO SI HRAJE NEZLOBÍ“

Vzdělávací program ZAČÍT SPOLU OD ZÁŘÍ 2023

Zpracovatel ŠVP: zástupce ředitele Ritschelová Gabriela a pedagogický sbor ve spolupráci s rodiči

2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA SOUČÁSTI ŠKOLY

            

Provoz mateřské školy „Kvítek“ byl zahájen dne 9. 3. 1979. Roku 1. 1. 2003 vznikla Mateřská škola Chomutov, jehož jsme součástí. Budova je panelového typu, jednopodlažní

pro děti zdravé.  Najdete ji na sídlišti Písečná v komplexu 3 budov MÚSS, DS, v její těsné

blízkosti se nachází ZŠ Písečná. Do naší MŠ se můžete dopravit MHD, trolejbusem, autobusem. V těsné blízkosti budovy se nachází dvě parkoviště jako součást sídlištní zástavby. Přímý vjezd k budově je povolen jen zásobovacím vozidlům.

V současné době jsou otevřeny 3 třídy o kapacitě 75 míst. Od září 2023 jsou třídy věkově smíšené / heterogenní /. Z důvodu změny vzdělávacího programu ZAČÍT SPOLU, který je také zahájen od 1. 9. 2023. Ve školním roce 2022-2023 byla proškolena zástupkyně součásti společně s jednou  učitelkou. Po ukončení získaly certifikát UČITELKA ZAČÍT SPOLU. Ve školním roce 2023 -2024 budou proškoleny další 4 učitelky.

Škola byla pojmenovaná podle loga „Kvítek“. Tento název symbolizují 3 květiny, které mají jednotlivé třídy ve svém znaku. Chod naší školy je prodloužen od 6.00 – 16.30 hod, který každý rok vyhodnocujeme, vycházíme vstříc rodičům s ohledem na potřebu dětí trávit dostatek času v rodinném prostředí.

V prvním nadzemním podlaží se nachází třída, jejíž součástí je herna, stálá ložnice, sociální zařízení, šatna. Dále se zde nachází školní kuchyně s příslušnými skladovými prostorami, škrabárna, místnost pro vzduchotechniku, sociální zařízení a šatna pro kuchařky, šatna pro domovnice, prádelna, sušárna s mandlem, skladové prostory, úklidové komory.

V druhém nadzemním podlaží jsou zřízeny další dvě třídy. Druhá třída je vybavena hernou, stálou ložnicí, šatnou, sociálním zařízením. Třetí třída stálou ložnici nemá, děti přechází na ložnici v přízemí a do vedlejší třídy.

Všechny třídy jsou přestaveny na 11 center. Přizpůsobeny vzdělávacímu programu ZAČÍT SPOLU.

Kancelář zástupkyně ředitele školy se nachází též v druhém nadzemním podlaží přímo naproti hlavnímu schodišti.

Na chodbě před kanceláří vytvořena KVÍTKOVA KAVÁRNA A KNIHOVNA PRO RODIČE.

Součástí školy je školní zahrada, která je vybavena pomůckami podporující všestranný rozvoj dítěte.

 

 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM „ZAČÍT SPOLU“

Od září 2023 naše škola vzdělává děti podle programu Začít spolu. Vzdělávací program Začít spolu je otevřený didaktický systém, který nabízí kvalitní a ucelené vzdělávání po děti předškolního a mladšího školního věku. Vzdělávací program je realizován v ČR od r.1994. V České republice je jediným držitelem licence a práv na šíření vzdělávacího programu Začít spolu organizace Step by Step ČR, o.p.s.. Všechny učitelky jsou proškoleny. Dvě učitelky absolvovaly kurz 2023. Čtyři učitelky budou absolvovat kurz 2023-2024.

PRINCIPY A FILOZOFIE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZAČÍT SPOLU

 • Cílem vzdělávání je pro nás smysluplné učení a samostatné myšlení dětí.
 • Nabízíme společné vzdělávání pro všechny děti bez ohledu na sociální či etnický původ a úroveň jejich schopnosti – třídy jsou smíšené.
 • Orientujeme se na dítě (podporujeme individuální rozvoj, spolupráci).
 • Rodiče jsou vítanými partnery, kteří se aktivně podílejí na chodu školky.
 • Pečujeme o osobní růst a profesní rozvoj našich učitelek.
 • Největší váhu v hodnocení dítěte přikládáme jeho sebehodnocení.

Den ve třídě

Ranní úkol

 • před vstupem do třídy čeká na děti a jejich rodiče obvykle ranní úkol v šatně pondělí a středa.
 • úkol se vztahuje k právě probíranému tématu – úkol je vždy vybírán podle věku a náročnosti dítěte.
 • Dítě při vstupu do třídy si přiřazuje svou fotku k náladě – v jaké přišel.
 • úkol podporuje spolupráci dítěte s rodičem a procvičuje různé dovednosti

Ranní kruh

 • zde se odehrávají třídní rituály (vzájemné pozdravení, seznámení s programem na daný den, sdílení zážitků, plánování činností apod.)
 • podpora respektu k mluvčímu, naslouchání jeden druhému, dodržování společně domluvených pravidel, vyjadřování svých pocitů a názorů

Práce v centrech aktivit (CA) – nepřímo řízené činnosti (RVP PV)

 • jedná se o integrovanou tematickou výuku v Centrech aktivit
 • činnosti v CA se vztahují k aktuálnímu tématu
 • činnosti jsou připraveny tak, aby děti vedly ke spolupráci a vzájemnému učení, nabízely možnost volit úkoly různé náročnosti, a aby respektovaly individuální styly učení a potřeby dětí
 • CA si děti vybírají podle předem dohodnutých pravidel

Ateliér, Knihy a písmena, Domácnost, Pokusy a objevy, Dílna, Kostkoviště, Manipulační a čísla, Divadelní studio, Hudební studio, Pohyb, Počítač a technika.

Hodnotící / reflexní /kruh

 • na závěr dne se všichni chodíme po centech a děti představují své výtvory a hodnotí se.
 • děti představují výsledky své práce, hodnotí, co a jak se jim dařilo/nedařilo a proč, sdílejí svoje zkušenosti, inspirují další děti, které budou v centru pracovat
 • učí se hodnotit a prezentovat svoji práci, ale také ocenit druhé

Práce s pravidly

 • pravidla pro společné soužití a pro práci si vytvářejí děti samy na začátku školního roku, popřípadě v průběhu roku
 • dohodnutá pravidla vedou děti k samostatnosti a zodpovědnosti

Propojení školy s okolním světem

 • samozřejmostí je propojení vzdělávacího tématu s reálným životem mimo školu
 • děti ve spolupráci a dohodě s učitelkami plánují a realizují exkurze, procházky, výlety, besedy, pobyty v přírodě, návštěvy zajímavých lokalit a institucí

2.1 Logo součásti školy

Součást školy charakterizuje dílčí logo korespondující s naším neoficiálním názvem součásti školy, které je částí loga MŠ CV

 

3 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ SOUČÁSTI ŠKOLY   

 

Pravidelně zařazujeme zlepšení podmínek předškolního vzdělávání do ročního plánu školy a finančního rozpočtu školy na daný kalendářní rok. Podmínky jsou konzultovány se zřizovatelem.

Mateřská škola se řídí vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění vyhlášky č.43/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění platných změn /Školský zákon/.

 

3.1 Věcné vybavení

Technický stav budovy

Pravidelně jednou ročně realizujeme prověrku BOZP, z níž přijímáme opatření

k udržení a zlepšování technického stavu budovy.

Každým rokem je realizována oprava střechy, kontrola hromosvodů, přístupových cest.

Záměr:

Zahájení rekonstrukce budovy v srpnu 2017 a ukončení 15. 5. 2018

Uspořádání prostor, využitelnost

Mateřská škola má dostatečně velké prostory, které vyhovují všem činnostem dětí, a prostorové uspořádání je upravováno tak, aby lépe vyhovovalo bezpečnostním podmínkám při aktivitách dětí. Nadále se toto uspořádání upravuje, aby bylo účelnější.

Stravování je zajištěno vlastní školní kuchyní.

Škola disponuje skladem čistících a hygienických potřeb, úklidovou místností, prádelnou           /1 automatická pračka,  mandl/.

Třídy jsou přizpůsobeny od září 2023 vzdělávacímu programu Začít spolu.

V jednotlivých třídách jsou postupně modernizovány třídy, herny, ložnice.

Školní zahrada je pravidelně udržována, opravována v rámci bezpečnosti a celkového rozvoje dětí.

Záměr:

Účelně využívat všech prostor součásti školy v rámci vzdělávání a výchovy dětí

Materiální vybavení školy

Školní kuchyně a k nim přilehlé prostory jsou vybaveny dle požadavků Zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhlášky č.410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

Škola zajišťuje obnovu a rozvoj materiálních podmínek pro realizaci ŠVP PV v souladu se Školským zákonem a Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání /dále jen RVP PV/.

Téměř všechny třídy jsou vybaveny novým, moderním, variabilně a kompozičně zajímavě řešeným nábytkem moderního designu dle norem a potřeb dětí (technologie zpracování, materiál, velikost, barvy, design apod.), novými kryty na topení v prostorách tříd a šaten. Děti mají volný přístup k hračkám, a jsou vedeny přirozenou formou k samostatnosti výběru, hře, sebeobsluze, ale i následně k úklidu. Děti mají v každé třídě stanovená jasná třídní pravidla a pravidla chování. Škola též disponuje dostatečným množstvím didaktického, logopedického a výtvarného materiálu. Děti se svými pracemi a činnostmi podílejí na výzdobě součásti školy

Děti ve všech třídách mohou v rámci vzdělávacích činností pracovat s výukovými programy na PC, jsou stanovena pravidla pro používání počítače. Pravidelné využívání projektoru 3DBOX.

Školní zahrada je vybavena herními prvky, které dokupujeme. Dvěma pískovišti s krytými plachtami, dostatečným množstvím hraček, zahradním altánem, prohazovadlem, skluzavkou, herním prvkem autobusem, 2 houpadla a naučná tabule.

Záměr:

Naším záměrem je postupně plně vybavit všechny prostory tříd moderním nábytkem, dalším didaktickým materiálem a pomůckami. Pořídit postupně na školní zahradu herní prvky podporující pohybový rozvoj dětí.

V této oblasti se nám snaží aktivně pomáhat i rodiče /materiálně i finančně/.

 

Vnitřní i venkovní prostory součásti školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.

 

3.2  Životospráva – viz ŠVP MŠ Chomutov

Režim dne  

Je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je flexibilní k potřebám a aktuálním situacím např. příchod dětí do MŠ.

Dětem je umožněn dle aktuálnímu ovzduší a počasí aktivní pobyt venku. Každý den zjišťujeme stav ovzduší na www.chmi.cz

Děti mají možnost volného pohybu v prostorách MŠ i  na školní zahradě.

Je respektována potřeba spánku a odpočinku u dětí. Dětem s nižší potřebou spánku jsou nabízeny různé hry a činnosti.

 

Pravidla sledování  DVD, práce s PC

Sledování DVD probíhá v naší součásti školy jen v krajních případech /nepříznivé počasí, nepříznivé rozptylové podmínky či v rámci TVP – vzdělávací programy/.

Při práci s PC musí děti dodržovat daná třídní pravidla /viz charakteristika třídy „Třídní pravidla“/.

 

Otužování

Snažíme se udržovat v jednotlivých místnostech, kde se děti pohybují, doporučenou teplotu, aby nedocházelo k přehřátí organismu či prochladnutí, pravidelně větráme. V době odpoledního odpočinku důsledně dbáme na větrání a udržování doporučené teploty, která je nižší, než v ostatních místnostech.

 

Zájmové činnosti nespavých dětí

Talentovaným dětem nabízíme nadstandardní aktivity formou zájmových činností, které vedou pedagogové mateřské školy (logopedická náprava, seznamování s angličtinou formou hry v průběhu celého dne, seznámení s počítačem, sportovní hry v ZŠ Písečná).

 

Pitný režim

Dětem poskytujeme po celý den pitný režim. Dle individuální potřeby se děti samostatně obslouží. Děti používají hrnečky MŠ.

Pitný režim je zajištěn v letních měsících i při pobytu venku na školní zahradě v přepravných nádobách. Děti mají k dispozici čisté kelímky v nádobě označené „čisté“, po použití je odkládají do nádoby s vodou označené „použité“.

 

Stravování

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, jsou dodržovány doporučené intervaly, jídlo dětem nabízíme, nenutíme.

 

3.3 Psychosociální podmínky

V naší součásti školy máme v určitých dnech „Dny otevřených dveří“, a to v době zápisu do MŠ Chomutov. Rodičům před vstupem do MŠ je umožněna prohlídka školy a školní zahrady, seznámení s prostředím tříd, školním vzdělávacím programem a podobně. Při zápisu doporučujeme školku navštívit opakovaně, pozváním na zahradu, na společné akce pro děti a rodiče. Při vstupu do MŠ mohou být rodiče s dětmi přítomny ve třídě různě dlouhou dobu, kterou postupně, dle individuálních potřeb dítěte zkracujeme. Adaptační program je s rodiči projednán individuálně a je přizpůsoben potřebám každého dítěte.

Uplatňujeme formu postupného prodlužování školní docházky:

 • 2 hod pobyt /několik počátečních dnů/
 • Dopolední docházka /v pozdějších dnech/
 • Celodenní docházka

Adaptace je „zatěžkávací zkouška“ pro nové děti i rodiče a musí být citlivě a správně načasována. Podcenění přípravy můžeme vést až k traumatizujícímu pobytu dítěte v prvních dnech v MŠ. Je nutná citlivá konzultace a reakce ze stran pedagogů i rodičů.

Velmi důležitá je především důvěra dítěte k rodičům /vzhledem k délce pobytu dítěte v MŠ, vyzvedávání dítěte/ a v této návaznosti k pedagogům. Informace by se, směrem k dítěti, měly předávat pravdivě a upřímně – více viz www.mscv.cz

 

Pravidla soužití v MŠ:

Všechny děti mají rovnocenné postavení.

Je prováděn adaptační proces u nově příchozích dětí.

Pedagogové respektují a reagují na individuální potřeby dětí.

Volnost a osobní svoboda vyvážená mírou omezení, která jsou dána řádem a třídními pravidly.

Vzdělávací nabídka přiměřená věku, schopnostem a potřebám dětí.

Dostatečná podpora k činnostem, motivace, pochvala pedagoga.

Vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost a zdvořilost, solidarita, vzájemná pomoc a podpora mezi dospělým a dítětem.

Učíme se žít v kolektivu, spolupracovat, navazovat přátelství.

Podpora a rozvoj prosociálních vztahů a postojů jako prevence sociálně patologických jevů.

 

Pravidla soužití na třídách

Pravidla soužití ve třídě si děti tvoří s paní učitelkami každý rok společně, jsou graficky znázorněna a vyvěšena ve třídě a šatně – viz Třídní vzdělávací programy jednotlivých tříd.

Vyváženost řízeného a spontánního učení

Vzdělávací nabídka pro každý den je připravena tak, aby poměr mezi řízenými a spontánními činnostmi byl vyvážený. Děti jsou motivovány k samostatné činnosti a zájmu o vzdělávací činnosti, pracují svým tempem přiměřeným jejich věku, schopnostem a dovednostem.

Doplňkové aktivity, které jsou společně plánované s rodiči na daný kalendářní rok jsou organizovány jak v dopoledních, tak v odpoledních hodinách.

V případě výletů, návštěv divadel je organizace dne uzpůsobena podle požadovaných potřeb.

Děti jsou vzdělávány dle TVP v souladu se ŠVP PV součásti školy, v rámci RVP PV.

 

Nabídka konzultací s odborníky

Od 1. 9. 2011 pracuje v MŠ vyškolený logopedický preventista, který provádí skupinovou logopedickou prevenci.

Logopedické asistentky svou činnost zaznamenávají do třídních knih, kterou si MŠ CV vytvořila na základě získaného materiálu z Logopedické základní školy Měcholupy

 

Spolupráce s:

PPP Chomutov, s logopedkou Mgr. Tvrzovou ze SPC Měcholupy navštěvuje pravidelně naši součást – konzultace s rodiči a spolupráce s naší logopedickou preventistkou z řad pedagogů

 

Záměr:

Neustále psychosociální podmínky zlepšovat, usilujeme o získání dalšího speciálního pedagoga – logopeda, který bude navštěvovat MŠ a pomáhat našemu logopedickému preventistovi v odstraňování vad řeči. Touto aktivitou chceme více zapojit rodiče do spolupráce ve výše zmíněné oblasti. Také chceme získat pro MŠ psychologa, který by nám pomáhal s řešením konkrétních problémů u dětí s poruchami chování a pozornosti, dále řešení školní zralosti a odkladu školní zralosti.

 

 

3.4 Organizace chodu součásti školy

Scházení, rozcházení dětí

Chod mateřské školy je od 6.00 do 16.30 hod. Děti se scházejí a rozcházejí ve třídě v prvním nadzemním podlaží. Součást školy je otevřena od 6.00 – 8.00 hod, 12.00 hod – 12,15 hod.

14.15 – 16.30 hod. Od 6,00 – 7,00 a od 14,15 – 16,30 je budova uzamknuta z důvodu bezpečnosti a ochrany dětí. Otvírání rodičům na zazvonění. V čase: 7,00 – 8,00, 12,00 -12.15,  14,15 – 16,30 se na chodbě pohybuje domovnice,  která kontroluje příchod rodičů do MŠ. Zabránění vniku cizím osobám.

Příchod a odchod dětí není vymezen, vychází z potřeb rodičů a dětí. V případě požadavku příchodu dítěte v jinou hodinu, rodiče informují třídního pedagoga.

Přijímány jsou děti zdravé, žádáme rodiče o oznámení výskytu infekčního onemocnění či výskytu parazitů v zájmu ochrany zdraví ostatních dětí.

Nepřítomnost dětí – omlouvání

Žádáme rodiče o ohlašování nepřítomnosti dítěte v MŠ, den předem nebo nejdéle do 14 dnů (nemoc, dovolená rodičů apod.).

Vyzvedávání dětí

Děti jsou do součásti školy přijímány kdykoliv během dne (jsou-li předem přihlášeny) – dle potřeby rodiny. Otvírání MŠ na zazvonění.

Za bezpečnost dětí odpovídají pedagogové od doby převzetí dětí od jejich zástupce do doby jejich předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě. Zákonní zástupci či zmocněná osoba k převzetí dítěte je povinná po převzetí dítěte od pedagoga neprodleně opustit budovu i areál součásti školy.

Zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu (formuláře u třídních pedagogů nebo u zástupkyně ředitele školy).

 

Prázdninový provoz

Chod součásti školy bývá přerušen v měsíci červenci a srpnu, zpravidla na čtyři až šest týdnů. Omezení či přerušení chodu oznámí zástupkyně ředitele školy zástupci dítěte nejméně dva měsíce předem. Dále pak zabezpečí pobyt dítěte na jiné součásti školy.

 

Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany dětí součásti školy         

viz ŠVP MŠ Chomutov

 

Podmínky vzdělání se budeme snažit v rámci zajištění zdraví, bezpečnosti dětí a efektivity vzdělávání ve spolupráci se zřizovatelem zachovat, upravovat a zlepšovat.

 

3.5 Řízení součásti školy

Pravomoci a kompetence

Povinnosti, pravomoci a úkoly jsou jasně vymezeny (na základě pracovních povinností a náplně práce jednotlivých zaměstnanců, týmové dohody a spolupráce).

Pedagogický sbor pracuje jako tým v těsné spolupráci s ostatními pracovníky součásti školy a s rodinou.

Zástupkyně ředitele školy objektivně vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, snaží se je pozitivně motivovat a podporovat v jejich dalších pracovních povinnostech a vést je k maximální vzájemné spolupráci v zájmu potřeb dětí i součásti školy.

Zástupkyně ředitele školy společně s pedagogickým týmem vypracovává Školní vzdělávací program a jeho následné korekce.

Každý z pedagogů má dané dílčí úkoly a kompetence, zastupuje součást školy v jednotlivých sekcích – viz Roční plán činností součásti školy.

Informační systém

Plánování pedagogické práce a chodu součásti školy je funkční, má svůj informační systém fungující oběma směry (uvnitř – nástěnky, rady, konzultace, dotazníky) i vně součásti školy (webové stránky, rady managementu, odborné vzdělávací sekce). Opírá se o předchozí analýzu a využívá zpětné vazby, má vypracovaný evaluační systém.

Týmová spolupráce

Pedagogický sbor pracuje jako tým v těsné spolupráci s ostatními pracovníky součásti školy a s rodinou. Pravidelně se na součásti školy konají pedagogické i provozní rady, aktuálně se uskutečňují vzájemné konzultace mezi pedagogy ohledně vzdělávání a individuálních potřeb dětí, nutné spolupráce s rodiči.

 

Pravidelně se konají rady managementu, získané informace se předávají na radách součásti školy.

Pedagogové MŠ Chomutov pracují i v odborných vzdělávacích sekcích, jejichž cílem je naplnění všech získaných dovedností a schopností dětí formou metodické pomoci, přípravy akcí školy, soutěží, přehlídek, veřejné prezentace apod.

 

3.6 Personální zajištění součásti školy

 

3.11  Distanční vzdělávání

 

V druhém pololetí školního roku 2019/2020 byla ve školském zákoně novelou vyhlášenou pod č. 349/2020 Sb., s účinností ode dne 25. 8. 2020 stanovena pravidla pro vzdělávání distančním způsobem v některých mimořádných situacích uzavření škol či zákazu přítomnosti dětí ve školách. Zákonem je nyní nově stanovena

 1. a) povinnost školy ve vymezených mimořádných situacích zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné a zároveň
 2. b) je stanovena povinnost dětí se tímto způsobem vzdělávat

 

Pokud z důvodu

krizových opatření vyhlášených po dobu trvání krizového stavu podle krizového zákona, z důvodu nařízení mimořádného opatření, například mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice podle zákona o ochraně veřejného zdraví

 

nebo z důvodu nařízení karantény

není možná osobní přítomnost většiny (více než 50 %) dětí z nejméně jedné třídy, skupiny nebo třídy ve škole, musí škola vzdělávat dotčené děti distančním způsobem.

 

V případě mateřských škol povinné vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, začíná v případě, pokud není možná osobní přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné

 • z celé mateřské školy,
 • z odloučeného pracoviště (součásti školy), nebo
 • z nejméně jedné třídy, pokud se v ní vzdělávají pouze tyto děti.

Postačí naplnění jedné z těchto tří podmínek.

 

Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. Není tedy povinností je naplnit beze zbytku.

U dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, je distanční výuka založena na komunikaci učitele a rodičů. Těžiště vzdělávání spočívá především v inspirativních tipech na společné aktivity dětí a rodičů v domácím prostředí, na tvoření, práci s textem, didaktické hry, pohybové aktivity, společný poslech hudby atd. Vzhledem k věku je dostačující, pokud učitelé prostřednictvím domluvené komunikační platformy – webových stránkách školy – www.mscv.cz (případně papírovou formou) předávají jednou za 14 dní rodičům tipy na tematicky zaměřené aktivity vhodné pro domácí prostředí.

Není potřeba stanovovat hodinový rozsah ani časové vymezení distanční výuky. Vzdělání probíhá v souladu s RVP PV a ŠVP PV dané školy, avšak ne nutně v plné míře. Z hlediska obsahu vzdělávání mohou být východiskem pro přípravu nabídky rozvojových aktivit pro děti, resp. rodiče, vlastní zdroje pedagogů, které využívají i pro vzdělávání v běžném režimu a budou zveřejněny na webových stránkách školy. Při zveřejňování podkladů je třeba dbát na dodržování autorských práv.

Pro děti v posledním povinném roce předškolního vzdělávání je důležitá systematická příprava na vzdělávání v základní škole, do níž za několik měsíců nastoupí. Na základě deficitních oblastí školní připravenosti konkrétního dítěte je vhodné zadávané aktivity individualizovat tak, aby u něj cíleně rozvíjely např. grafomotoriku, matematické představy, sluchové vnímání apod. Doporučení učitele by měla vycházet z hodnocení individuálních vzdělávacích pokroků jednotlivce – pedagogické diagnostiky dítěte. Mateřská škola tak bude nejen nabízet rozvojové aktivity pro všechny, ale také aktivity individuálně cílené, které nejlépe odpovídají potřebám konkrétního dítěte při osobních konzultacích se zákonným zástupcem dítěte.

 

3.12.

Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka

Mateřská škola Chomutov poskytuje dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka jazykovou přípravu pro plynulý vstup do základní školy. Pokud se v součásti školy vzdělávají alespoň 4 děti s jinou státní příslušností, než českou, pro které zároveň platí, že mají předškolní vzdělávání povinné, zřizuje se v součásti školy skupina pro jazykovou přípravu dětí. Skupina má nejméně 4 dětí, nejvíce 8 dětí. Do skupiny lze zařadit i mladší děti, které potřebují bezplatnou jazykovou podporu. Skupina pracuje ve 3 blocích v jednom týdnu po 20 minutách dle Kurikula češtiny, které zpracoval NPI ČR dle doporučení MŠMT. Určený pedagog pracuje ve skupině s dětmi tak, aby didaktickými postupy cíleně podporoval u dětí osvojování českého jazyka.

 

Personální zabezpečení chodu MŠ „Kvítek“ Písečná 5072

 

                                                Ředitelka školy

 

 

                                                    Zástupkyně                                      

                                                  ředitele školy                                       

 

Pedagogové                                 Domovnice                                 Kuchařky

                                                                                                    

Konkrétní rozpracování personálního zajištění viz RPČ součásti školy.

 

 

Zaměstnanci

 

Jméno

 

 

Zástupkyně ředitelky školy

 

 

Pedagog č. 1

Pedagogické pracovnice
   

Pedagog č. 2

 

Pedagog č. 3

 

 

Pedagog č. 4

 

 

 

 

Pedagog č.5

 

Pedagog č. 6

Domovnice – 1. patro  

Domovnice č. 1

 

Domovnice   přízemí

Domovnice č. 2

 

 

 

Kuchařky

 

 

Hlavní kuchařka č. 1

   

Pomocná kuchařka č. 2

 

 

Aktualizace – viz roční plán.

 

3.7 Spoluúčast rodičů

V rámci osobnostní orientace mateřská škola uznává dominantní roli rodiny v rozvoji dítěte

a proto se o spolupráci s rodinou maximálně otevírá. Přitom by nemělo jít o běžnou spolupráci, organizační kontakty, ale o skutečné partnerství a spoluúčast rodičů ve vzdělávacím programu.

 

 • Naše mateřská škola je otevřená rodičům – denně mohou přicházet na návštěvu za svými dětmi, vítáme i prarodiče.
 • Ochotně vyslechneme druhé, akceptujeme jejich názory a stanoviska, denně mohou přicházet rodiče za učitelkou se svými postřehy a připomínkami, potíže a problémy se snažíme okamžitě řešit, vysvětlit (osobně s pedagogem či zástupkyní ředitele školy v soukromí).
 • Nabízíme odbornou a individuální pomoc, vždy je respektováno jejich právo na soukromí a utajení poskytnutých informací.
 • Rodiče pravidelně informujeme o veškerém dění ve škole, zprávy a upozornění se aktualizují na hlavní nástěnce v prvním nadzemním podlaží, webových stránkách, nástěnky šatnách každé třídy. Významnou roli sehrává osobní kontakt, především při poledním a odpoledním rozcházení dětí, kdy je s rodiči možno pohovořit.
 • Rodiče jsou seznámeni s koncepcí vzdělávací práce svých dětí, organizací dne a jednotlivých činností v daných třídách.
 • Využíváme iniciativy a nabídky rodičů pro společné aktivity – pomocí anketních lístků zjišťujeme zájem o jednotlivé akce, sami mohou přicházet s nabídkami, např. pomoc při organizaci akcí.
 • Nabízíme dostatek společných aktivit pro rodiče a děti s MŠ.
 • V rámci spolupráce s rodiči probíhají několikrát do roka výjezdy na Svahovou. Rodiče zajišťují účast na akci, ubytování, stravování, odměny pro děti. Na požádání rodičů zajišťují učitelky program.
 • Dlouhodobě spolupracujeme s rodiči, kteří nám zpracovávají výstupy ze spolupráce MŠ a rodiny v podobě videozáznamů a fotodokumentace.
 • Vítáme každou pomoc ze strany rodičů, například při sběru papíru, plastových víček, zapůjčení odborných knih, pomoc při realizaci některých akcí a v neposlední řadě jakoukoliv pomoc sponzorskou ať ve formě finanční či materiální.

 

Každá třída má vypracovaný třídní vzdělávací program předškolní výchovy, který je umístěn v prostorách jednotlivých tříd.  Na první třídní schůzce se rodiče s ním seznamují, během roku jsou nadále aktuálně informováni o vzdělávacích činnostech a aktivitách dětí (hlavní nástěnka ve vstupní hale součásti školy, třídní nástěnky v šatnách jednotlivých tříd, konzultace s pedagogy, web, školní portfolio + portfolio dítěte tzv DENÍČEK).

Každoročně je zpracováván plán spolupráce s rodiči – viz roční plán činností součásti školy

 

Společná evaluace – pracovníků součásti školy a rodičů

Provádí se dvakrát během školního roku či aktuálně k dané akci formou konzultací, anket, či při neformálním setkání na akci samotné.

Závěry společné evaluace jsou předpokladem pro budoucí úspěšnou vzájemnou spolupráci a následné plánování.

Podmínky vzdělávání jsou zpracovány se zřetelem k podmínkám, které jsou třeba v rámci zajištění zdraví a bezpečnosti dětí  a efektivního vzdělávání, jež je třeba zachovat, upravit, zlepšit či vytvořit.

3.8   Spolupráce s ostatními institucemi

Součást školy aktivně spolupracuje se ZŠ Písečná, s Domovem pro seniory Písečná,  MP ČR oddělení Prevence, Mysliveckým sdružením, Sportem a kulturou Chomutov, DDM, Podkrušnohorským ZOO parkem Chomutov, s PPP ohledně výchovně vzdělávacích potřeb dětí, SKKS Chomutov ostatní viz. Zastřešují ŠVP PV MŠCV

 

 

 

4  ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SOUČÁSTI ŠKOLY

 

4.1 Vnitřní uspořádání

Obsazenost součásti školy je 72 míst.

 •  „U Pomněnky“, 24 dětí
 •  „U Pampelišky“, 24 dětí
 •  „U Zvonečku“, 24 let

Děti jsou OD 1. 9. 2023 zařazeny do heterogenních /smíšenýchtříd v počtu 24 dětí.

 

4.2 Specifika přijímání dětí

Do MŠ jsou přijímané děti na základě kritérií, která vytváří ředitelka MŠ po dohodě se zřizovatelem a která jsou zveřejněna na webových stránkách MŠ www.mscv.cz. Kritéria přijímání jsou vždy zveřejněna před zápisem dětí do MŠ Chomutov na nástěnce součásti školy a webových stránkách.

Ukončení docházky do MŠ se řídí platným školním řádem.

 

Specifika příjímání dětí:

 • počtem přijatých dětí je respektována kapacita součásti školy
 • jsou vydána kritéria pro přijímání dětí
 • termín přijímacího řízení stanoví ředitelka MŠ Chomutov po dohodě se zřizovatelem (bývá převážně v měsíci březnu předcházejícího školního roku, pro který bude dítě

do MŠ zapsáno)

 • o termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím plakátů, tisku, webu, vývěskové služby apod.
 • o zařazení dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy ve spolupráci se zástupkyní ředitele školy (pokud počet přihlášených dětí nepřesáhne kapacitu školy), po ukončení zápisu dětí do MŠ informuje rodiče předáním „Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělání v Mateřské škole“

 

Ukončení docházky dítěte:

Ředitelka se zástupkyní ředitele školy může ukončit docházku dítěte do MŠ, po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte na základě § 35 zákona 561/2004 Sb., jestliže:

 1. a) dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
 2. b) zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje chod školy a jednání k nápravě byla bezúspěšná
 3. c) v průběhu zkušební doby – na základě doporučení pediatra nebo školského poradenského zařízení
 4. d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání či úplatu za školní stravování (zástupkyně ředitele školy při ukončení docházky dítěte přihlédne k sociální a výchovné situaci rodiny a k zájmu dítěte)

 

4.3 Charakteristika tříd

Název součásti školy „Kvítek“ symbolizují 3 květiny, které mají jednotlivé třídy ve svém znaku „U Pomněnky, U Pampelišky, U Zvonečku“.

 

V prvním nadzemním podlaží budovy se nachází  třída „U Pomněnky“, kde se vzdělávají děti nejmladší ve věku 2,5 – 6 /7/ –  let. Třída přizpůsobena vzdělávacímu programu Začít spolu. Tato třída je velmi moderně zařízena nábytkem a hracími komponenty od firmy LOKKI v krásných pastelových barvách a v bezkonkurenčním estetickém zpracování. Děti mají dostatek hraček, didaktických pomůcek, které jsou umístěny přiměřeně jejich dosahu a potřebám na viditelném místě k jejich všestrannému rozvoji a především získávání základních návyků sebeobsluhy, herních činností, samostatného úklidu. Na této třídě je i stálá ložnice. Zde se děti z celé MŠ „Kvítek“ ráno scházejí a odpoledne zase rozcházejí domů.

V druhém nadzemním podlaží je  třída „U Pampelišky“, kam dochází děti ve věku 2,5 – 6/7/let.  Třída přizpůsobena vzdělávacímu programu Začít spolu. Tato třída je vybavena moderním nábytkem firmy Benjamin, Makra, děti mají ke hře k dispozici herní koutky a centra jak v prostorách herny, tak i třídy, která jsou vybavena dostatečným množstvím hraček k rozvoji jejich tvořivosti, dovedností a fantazie formou individuálních i skupinových přístupů a metod práce. Všechny hračky i pomůcky jsou umístěny v dosahu dětí na viditelném místě dle jejich individuálních zájmů a potřeb. V této třídě je zřízena stálá ložnice s moderními postýlkami, je poskytována dostatečná individuální potřeba odpočinku či náhradní činnost dětem, které mají sníženou potřebu spánku. V druhém nadzemní podlaží se nachází i  třída „U Zvonečku“, kde se vzdělávají děti 2,5 –6/7/ leté. Třída přizpůsobena vzdělávacímu programu Začít spolu Tato třída je moderně vybavena nábytkem a herními prvky firmy Benjamin, Makra. Děti odpočívají po obědě dle individuálních potřeb na ložnicích ve třídě U pampelišky  a ve třídě U pomněnky. Pokud dítě neusne, je mu nabízena doplňková činnost, aktivity v zájmový činnostech.

Rodičům na třídních schůzkách je nabízena účast na kurzech plavání, lyžování a bruslení. Dětem, které se nezúčastní těchto kroužků a kurzů je nabízena tato činnost jinou formou přímo v mateřské škole (př. pokud se dítě nezúčastní průpravy fotbálku je mu nabízena hravou formou učitelkami na školní zahradě při pobytu venku. To se týká všech aktivit. Vytváříme rovnost mezi všemi dětmi.

Děti, které navštěvují tyto aktivity (plavání….) – mají upravenou organizaci a po návratu do třídy jim učitelka nahradí činnost, o kterou přišly. Na tyto aktivity jsou vybrané děti s individuálními potřebami – děti talentované.

Ve všech třídách probíhá v průběhu dne nenásilnou hravou formou seznamování s cizím jazykem (anglický jazyk, ruský jazyk, německý jazyk). Paní učitelky přibližují dětem, jakými jazyky se mluví v jiných zemích (př. anglické pexeso, hra ,,Na čápa“ – hledáme barvy v českém a cizím jazyce, obrázkové knihy – individuální a skupinové hry dle fantazie učitelek.

Na všech třídách mají děti k dispozici PC s moderními výukovými programy, třídy jsou vybaveny klavírem, hudebními, výtvarnými a didaktickými pomůckami. Vybavení MŠ jedním 3 DBOXEM, který je umístěn ve 3 třídě a je k dispozici pro ostatní třídy.

Naším záměrem je i nadále v rámci zajištění zdraví, bezpečnosti dětí a efektivity vzdělávání zlepšovat materiální vybavení tříd jak herními prvky, tak i didaktickými pomůckami, pedagogové rozvíjet a zvyšovat své profesní kvality DVPP.

 

5 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Vycházíme ze ŠVP MŠ Chomutov

 

ŠVP PV je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik vidět a osahat.

Všechna témata jsou pouze nabídkou, orientační. Pedagogové s nimi pracují variabilně dle potřeb dětí, nahodilých situací, aktuálně je obohacují, pozměňují v rámci zachování obsahu i námětu a libovolně doplňují do svých TVP.

Pokud do MŠ je zařazeno dítě mladší 3 let, vzdělávací cíle jsou přizpůsobeny dané věkové skupině. Viz zastřešující ŠVP PV MŠCV.

 

5.1 Vzdělávací cíle ŠVP PV

Vychází z RVP PV

Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání

 • v naší součásti školy vnášíme do vzdělávání dětí prvky Tvořivé dramatiky v těsné spolupráci s rodiči
 • zaměřujeme se na celkový pohybový rozvoj dítěte, vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu formou zábavně pohybových aktivit, činností, systematické fotbalové průpravy

Osvojení hodnot

 • vedeme děti ke svobodnému, samostatnému a sebevědomému verbálně i dramaticky vyzrálému projevu, schopnosti projevit svá přání, představy a dovednosti tvořivým a osobitým způsobem
 • možnost zúčastnit se sportovních aktivit a činností, které dětem umožní poznatky o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě

Získání osobnostních postojů

 • vyjádřit samostatně ve společnosti svůj názor, pohybové dovednosti a schopnosti

 

Filosofie MŠ a součásti školy

Filosofií Mateřské školy Chomutov je rozvíjet v návaznosti na rodinnou výchovu samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Položit základy celoživotního vzdělávání dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb. Rozvíjet péči o zdravé děti i děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Zapojit co nejvíce dětí ze sociálně slabých rodin, poskytnout jim co největší péči a možnost vzdělání.

Zapojit rodiče do procesu MŠ, navázat co nejvíce spolupráce.

 Strategické cíle MŠ a součásti školy

 

 • Uspokojovat a vyvolávat vzdělávací potřeby dětí zdravých, sociálně a zdravotně znevýhodněných a dětí mimořádně nadaných s cílem připravit základ pro celoživotní učení.
 • Provádět korekce ŠVP PV v návaznosti na aktualizaci RVP PV, která bude odpovídat požadavkům informační a znalostní společnosti, potřebám aktivní účasti na životě demokratické společnosti v integrované Evropě a zároveň respektovat individuální a životní podmínky účastníků vzdělávání.
 • Vybudovat na všech úrovních řízení systém evaluace činnosti školy, výsledků vzdělávání, osobnostního vývoje s cílem dokázat vyhodnotit závěry pro zlepšování kvality.
 • Rozvíjet autonomii a vybavenost školy, otevřenost ke společnosti a vazby k sociálnímu prostředí prostřednictvím aktivit, a vytváření pozitivního klimatu pro dobrou spolupráci jednotlivých součástí školy.
 • Vytvořit funkční systém personálního zabezpečení a podporovat profesní růst pedagogických pracovníků školy
 • Porozumění, bezpečí a jistota, tvořivost a spolupráce

 

5.2 Zásady, přístupy, formy a metody práce

 

Zásady a přístupy:

 • Poznej nejdřív sama sebe
 • Poznej, co nejdřív všechny, s nimiž pracuješ, hraješ si
 • Stanov si pořadí cílů – co teď, co potom
 • Vždy si uvědom, proč danou hru, nebo činnost zvolíš
 • Méně často bývá více
 • Nedrž se tvrdošíjně zvoleného námětu
 • Měj vždy dostatečnou zásobu materiálu
 • Uč se od přírody a z literatury, či dětské knížky
 • Snaž se vnímat, vcítit se
 • Neboj se hrát si, pouštěj uzdu své fantazie a představivosti
 • Nikdy děti do žádné činnosti nenuť, snaž se najít vhodnou motivaci
 • Respektuj potřeby dětí, respektuj jejich osobnost
 • Buď ochotná neustále přijímat podněty, učit se novému, hledej, zkoušej
 • Nemysli si, že máš vždycky pravdu
 • Buď dětem vzorem

 

Při vzdělávacích činnostech a přístupech k dítěti uplatňujeme odpovídající metody a formy práce:

Metody:

 • Individuální
 • Párová – ve dvojicích
 • Skupinová
 • Frontální

Formy:

 • Prožitkové učení
 • Objevování a experimentování
 • Kooperativní učení
 • Situační učení
 • Spontánní sociální učení
 • Hra dětí
 • Akce školy, oslavy, zábavy, výlety, školy v přírodě apod.
 • Částečně řízené
 • Řízené činnosti,
 • Řízené pohybové aktivity
 • Zdravotní cvičení
 • Logopedická prevence
 • Komunitní kruh
 • Diskusní kruh
 • Spolupráce s veřejnost
   

 

6 VZDĚLÁVACÍ OBSAH SOUČÁSTI ŠKOLY

 

Vzdělávací program ZAČÍT SPOLU

Název ŠVP PV součásti školy:

„SKŘÍTEK KVÍTEK TEN TO VÍ, KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ“

Ve všech vzdělávacích oblastech a integrovaných blocích, pedagogové systematicky a plánovitě zařazují všechny gramotnosti (předmatematickou, předečtenářskou, jazykovou – seznamování s cizím jazykem, počítačovou a přírodovědnou – environmentální gramotností).

Přírodovědná gramotnost je samostatně rozpracována v jednotlivých blocích, jako nabídka experimentů a pokusů. Všechny gramotnosti jsou přizpůsobené a přiměřené různým věkovým skupinám. Ostatní gramotnosti jsou  podrobně rozpracovány v příloze ŠVP PV.

MŠ byla zapojena do projektu ,,Čím budu, až vyrostu“.  Díky dobré myšlence děti navštěvují základní školy, které spolupracují s technickými středními školami ve městě. Předškoláci tak mohou přihlížet, jak se co dělá a získat tak bližší představu o možnostech budoucího povolání.

Motto…

„Uvíjíme věneček ze všech našich kytiček“ /autor pedagogický sbor/

 

NÁŠ RECEPT NA ŠKOLNÍ ROK

 

Vezme si dvanáct měsíců, pořádně se očistí od veškeré zlomyslnosti, chamtivosti a nenávisti.

Každý měsíc se rozdělí střídavě na 28 –31 dílků, takže vystačí na celý rok.

Potom se každý den upraví tak, že se vezme porce důvěry, jedna dávka poctivé práce, dvě dávky dobré nálady, přidají se dvě vrchovaté lžíce optimismu, čajová lžička snášenlivosti, zrnko taktu a špetka trpělivosti.

Takto připravený pokrm se ozdobí kytičkou pozornosti a podává se s milým úsměvem a dobrým přátelským slovem.

Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené.

6.1 PODZIMNÍ BLOK

Skřítek „Kvítek“ v barevném listí                                                                                    

Základní charakteristika

Tématický celek je zasazen do podzimního ročního období, zahrnuje měsíce

září, říjen, listopad. Vytvářet co nevhodnější prostředí pohody a klidu pro

úspěšnou adaptaci a orientaci nových dětí a získání tak pocitu bezpečí a jistoty. Učit děti  vnímat, pozorovat, znát a pojmenovat podzimní přírodu kolem sebe a její proměny – barvy, stromy, keře, plody, změny počasí atd. – její využití, ale  seznamovat i s jejím nebezpečím a nástrahami. Ve vzdělávání uplatňujeme vlastní zkušenosti dětí z pozorování a pobytů venku, posilujeme tímto jejich úctu k přírodě. Posilujeme sebeovládání dětí, vytváříme a ověřujeme společná pravidla soužití v novém kolektivu. Rozlišujeme vhodné a nevhodné chování a jednání, vytváříme podmínky pro správné vytváření prosociálních  postojů a chování v dané skupině dětí a lidí.

Cíle:

 • Osvojování si dovedností k podpoře osobní pohody, pohody prostředí
 • Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • Rozvoj komunikativních dovedností
 • Rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání,přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně – logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti
 • Poznávání sebe sama
 • Osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých  pro navozování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem
 • Poznávání pravidla společného soužití a jejich spoluvytváření
 • Vytváření prosociálních postojů (sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti)
 • Posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v MŠ, herní skupině)
 • Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu

Nabídka činností:

Pozorování v podzimní přírodě, vycházky do podzimního lesa, návštěva Podkrušnohorského ZOO parku, pohybové hry, hudebně pohybové hry, pantomimické, námětové, rytmické, dramatické hry, vytváření z přírodnin, pozorování obrázků, prohlížení knih a encyklopedií, naučné programy, audio nahrávky, výtvarné a pracovní činnosti, konstruktivní činnosti, zpěv, recitace, experimentování, jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí atd.

 • Výlet do lesa
 • Víkend s rodiči a dětmi na Svahové
 • Halloweenské hrátky s tvořivými dílnami
 • Pohádka v MŠ
 • Beseda s myslivci, sběrový týden kaštanů
 • Podzimní výzdoba prostor součásti školy
 • Navázat spolupráci s rodinou, Podkrušnohorským ZOO parkem, knihovnou, MP ČR oddělením Prevence, mysliveckým sdružením

Nabídka pokusů a experimentů

 • Tajný inkoust – psát cibulí / zahřát / – kresba potom vyleze
 • Stínové divadlo – pokus se světlem
 • Míchání barev – jaká barva vznikne ze 2 barev? – pokus, pozorování
 • Zapouštění barev do mokrého podkladu – podzimní listí
 • Zkoumání mikroskopem – hmyz…..
 • Pozorování – mokrá šiška – zavřená, otevřená
 • Frotáž – voskovky – listy a kůry
 • Osychání listů
 • Zbarvení podzimních listů – pozorování
 • Proudění vzduchu – větrník
 • Pozorování svíčky jak taje

Seznámení s různými profesemi dospělých:

Rozvoj  technického myšlení dětí otázkami proč/

     povolání: ,,Myslivec“ spolupráce s MYSLIVECKÝM  SVAZEM  KŘÍMOV – návštěva

v MŠ Téma:,,Zvířata v lese“

povolání ,,Úklidová četa“ – ,,Proč se hrabe listí?“

povolání ,,Kuchařka“/ v MŠ / – ,,Proč mixér mixuje?“

povolání ,,Uklízečka“ / v MŠ / – ,,Proč vysavač vysává?“

povolání ,,Učitelka“ / v MŠ /

Očekávané výstupy:

 • Mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem)
 • Zvládat jednoduchou sebeobsluhu a pracovní úkony
 • Zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, výtvarnými pomůckami a materiály
 • Vést rozhovor
 • Popsat situaci (skutečnou, dle obrázku)
 • Chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy, orientovat se v prostoru a částečně i v čase
 • Záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
 • Uvědomovat si svou samostatnost
 • Schopnost se odloučit na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní a bez jejich opory
 • Umět navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho
 • Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství
 • Dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování v MŠ, herní skupině
 • Respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky
 • Adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běžných proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, přijímat autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody
 • Orientovat se ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí ( v MŠ, okolí MŠ)

 

6.2 ZIMNÍ BLOK

Skřítek „Kvítek“ v bílém království                                                                                                        

Základní charakteristika

Tématický blok je zasazen do zimního ročního období, zahrnuje měsíce

prosinec, leden, únor. Vychází z českých lidových tradic a seznamuje děti

s biblickým příběhem. Přináší dětem nové zkušenosti a prožitky z vystupování před rodiči i veřejností, radost být obdarován či obdarovat druhého. Dětem umožňuje spoluvytvářet prostředí sváteční atmosféry – výzdoba, dárky, přání, vystoupení atd.

Skýtá dětem pestrou nabídku zimních radovánek, seznámení se zimními sporty, experimentováním se sněhem a ledem, schopnost vnímat zimní přírodu se všemi jejími charakteristickými rysy a možnost pomáhat zvířecím obyvatelům zimní přírody.

V tomto bloku je také mnoho příležitostí, kdy chceme utvářet povědomí o různorodosti kulturního i přírodního prostředí na Zemi. Využívány jsou metody prožitkového učení, dramatické výchovy, objevování a experimentování, hra, spontánní i řízené činnosti.

Cíle:

 • Rozvoj pohybových schopností
 • Rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
 • Rozvoj kultivovaného projevu
 • Posilování přirozených pozitivních citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
 • Rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání
 • Rozvoj kooperativních dovedností
 • Vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňující tyto vztahy vyjadřovat a projevovat
 • Vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

 

Nabídka činností:

Pozorování zimní přírody a jejích proměn, pohybové aktivity a činnosti v zimní přírodě rozvíjející koordinaci a celý pohybový aparát – bruslení, bobování, koulování, stavění ze

sněhu, experimentování, vycházky do zimního lesa, návštěva Podkrušnohorského ZOO parku, pohybové a sportovní hry, hudebně pohybové hry, pantomimické, simulační, námětové, rytmické, dramatické hry, poslech, hra v roli a improvizace, komunitní kruh, pozorování obrázků, prohlížení knih a encyklopedií se zimní tematikou, naučné programy, audio nahrávky, výtvarné a pracovní činnosti, konstruktivní a grafické činnosti, zpěv, recitace, experimentování, jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti, seznamování se skrývajícím se nebezpečím pod sněhem a ledem.

 • Mikulášská
 • Zdobení vánočního stromečku na náměstí 1.máje
 • Výroba Adventního kalendáře na náměstí 1.máje
 • Víkend s rodiči a dětmi na Svahové
 • Vánoční „setkání“ s rodiči
 • Vánoční vystoupení v Penzionu důchodců na Písečné

Nabídka pokusů a experimentů:

 • Vypařování slané vody – vytvoří se krystalky
 • Zmrzlá voda – tání
 • Malování barvou na sníh – z pet lahve
 • Malování zmizíkem na inkoustový papír
 • Pozorování padání sněhu do vody – tání – pokus ven i uvnitř třídy
 • Pozorování stop ve sněhu
 • Pozorování různých druhů materiálů – váha, struktura

Příklady s různých profesích dospělých:

 Rozvoj  technického myšlení dětí otázkami proč

povolání ,,Úklidové práce“ /četa / – ,, Proč se odklízí sníh?“

povolání ,,Rybář“ – ,,Proč loví ryby?“ – návštěva rybáře v MŠ

Očekávané výstupy:

 • Zvládnout základní pohybové dovednosti, pohybovat se na sněhu, ledu
 • Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem hudbou
 • Naučit se zpaměti krátké texty
 • Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení
 • Těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s uměním
 • Spolupracovat s ostatními
 • Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální a instrumentální (zazpívat píseň, taneček, rytmizace apod.)
 • Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi
 • Vánoční a zimní výzdoba prostor součásti školy
 • Karnevalové reje
 • Zimní hrátky na ledě ve spolupráci s KLH
 • Zimní olympiáda

6.3 JARNÍ BLOK

Skřítek „Kvítek“ volá sluníčko

Základní charakteristika

Tématický blok je zasazen do jarního ročního období, zahrnuje měsíce

březen, duben, květen. Základem tématického bloku jsou změny

v přírodě a jarní tradice. Učíme děti lidovým říkadlům, písničkám, básničkám

a hrám o jaru. Děti pozorují probouzející se jarní přírodu ve všech jejích podobách (změny, barvy, tvary, zvuky, velikost, množství, pestrost apod.) při pobytu venku. Seznamují se s novým životem ze světa zvířat, hmyzu a brouků, s prvními jarními květinami, pučícími keři a stromy. Vlastním sázením a pečováním o rostliny se seznamují s přírodními zákonitostmi, a uvědomují si tak bezprostředně význam péče o přírodu. Chceme tak posílit vlastní zodpovědnost dítěte ve vztahu k přírodě, k životu na Zemi a k sobě sama, což získávají zkušenostmi při péči o vlastní zdraví – cesta ke zdravému životnímu stylu.

Cíle integrovaného bloku:

 • Rozvoj a užívání všech smyslů
 • Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování v oblasti hrubé i jemné motoriky
 • Osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě
 • Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
 • Rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjadřování)
 • Vytváření základů pro práci s informacemi
 • Rozvoj schopnosti sebeovládání
 • Rozvoj schopnosti citové vazby vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat
 • Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
 • Rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny
 • Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

 Nabídka činností:

Pozorování jarní přírody a jejích proměn, pohybové aktivity a činnosti v jarní přírodě rozvíjející koordinaci a fyzickou zdatnost dítěte, vycházky do jarního lesa, návštěva Podkrušnohorského ZOO parku, pohybové a sportovní hry, hudebně pohybové hry,  dramatické hry, poslech, komunitní kruh, pozorování obrázků, prohlížení knih a encyklopedií s jarní tematikou, výukové programy, audio nahrávky, výtvarné a pracovní činnosti, konstruktivní a grafické činnosti, grafomotorická cvičení, prostorové a matematicko logické činnosti, práce s informacemi, zpěv, recitace, experimentování, jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti, návštěva solné jeskyně.

 • Mateřinka – přehlídka zájmových činností dětí MŠ
 • Otvírání jarní zahrady
 • Putování za velikonočním zajíčkem
 • Pálení čarodějnic
 • Kolo, kolo, koloběžka
 • Otvírání studánek
 • Besídky ke Dni matek
 • Víkend s rodiči a dětmi na Svahové
 • Letní mateřinkové sportovní slavnosti
 • Jarní výzdoba prostor součásti školy

Nabídka pokusů a experimentů:

 • Pozorování líhnutí motýlů – nově zakoupená líheň
 • Pozorování šneků – potrava, pohyb, ulita…..
 • Růst květin – sázení, zalévání, klíčení semínek, světlo, tma, soychání….
 • Nafukování balonku – vyfouknutí –pohyb balonku při vyfukování
 • Poslech našeho srdce – tlukot – rychle, pomalu
 • Foukání brčkem do barvy na papíře
 • Plast ve vodě – proužky plastu ve sklenici s vodou – pozorování bublin, barevný efekt
 • Ochutnávky – smyslové vnímání – chutˇ, čich, hmat, zrak
 • Pozorování pukání stromů – větvička ve váze – zlatý déšť
 • Sázení rostlin bez kořínků a s kořínkem

Příklady seznámení s různými profesemi dospělých:

            Rozvoj technického myšlení dětí otázkou ,,proč“

povolání ,,Prodavač“- př. návštěva nákupního centra Baumaxu

povolání ,,Policista“ – návštěva městské policie v MŠ

povolání ,,Výpravčí“ – návštěva  nádraží

Očekávané výstupy:

 • Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.)
 • Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku
 • Mít povědomí o těle a jeho vývoji, pojmenovat části těla, některé orgány, znát jejich funkce
 • Zvládnout běžné způsoby pohybu v různém prostředí (překážky, házet a chytat míč, užívat různé načiní atd.)
 • Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
 • Pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • Formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat
 • Sledovat a vyprávět příběh, pohádku
 • Řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat nápady
 • Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí
 • Být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem
 • Porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad
 • Vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc
 • Mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí
 • Rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, všímat si nepořádku a škod, upozorňovat na ně

6.4 LETNÍ BLOK

Se skřítkem „Kvítkem“ hurá ven                                             

Základní charakteristika

Tématický blok je zasazen do letního ročního období, zahrnuje měsíce červen, červenec, srpen. Je to celek, který otvírá léto a s ním letní činnosti a daleké cesty za poznáním. Z toho vyplývá, že se většina činností odehrává v přírodě, která dětem v tomto ročním období poskytuje to nejvhodnější možné prostředí. Začíná oslavou MDD a směřuje k závěrečné slavnosti – ukončení školního roku, loučení se školáky, akademii celoroční práce v MŠ. Při maximálním pobytu venku je dětem intenzivněji přibližovaná problematika ochrany životního prostředí, soužití lidí a přírody. Vnímají a poznávají hlavní rysy letního období a jeho nástrahy např. při koupání, sportování, při pobytu v přírodě.

Protože je to období prázdnin, doba, kdy mají děti možnost s rodiči poznávat se svými rodiči nové země, obyvatelstvo, kulturu a zvyky, rostliny i živočichy. Tuto novou zkušenost využijeme při vzdělávání.

Cíle:

 • Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu
 • Osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)
 • Vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení
 • Získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci
 • Ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi a dospělými
 • Vytváření povědomí o existenci ostatních kultur

Nabídka činností:

Pozorování letní přírody a jejích proměn, pohybové aktivity a činnosti v letní přírodě vedoucí ke zdravému způsobu života  dítěte, vycházky do letního lesa, návštěva Podkrušnohorského ZOO parku, pohybové a sportovní hry, hudebně pohybové hry,  dramatické hry, poslech, komunitní kruh, pozorování obrázků, prohlížení knih a encyklopedií s letní tematikou, výukové programy, audio nahrávky, výtvarné a pracovní činnosti, konstruktivní a grafické činnosti, grafomotorická cvičení, prostorové a matematicko logické činnosti, práce s informacemi, zpěv, recitace, experimentování, jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti, sportovně zábavné aktivity, rozloučení se školním rokem formou zábavně vzdělávacích aktivit a  vystoupení .

 • Oslava MDD
 • Školní akademie
 • Vodní hrátky
 • Výstavy Vv prací
 • Školní výlety
 • Účast v soutěžích

 

Nabídka pokusů a experimentů:

 • Vývoj žáby – pulci
 • Pozorování hmyzu na zahradě v trávě – lupou
 • Život v louži – pozorování
 • Porovnávání váhy, délky – př. kámen- větvička
 • Sílá slunce – / papír- lupa /
 • Na pískovišti – bábovička z mokrého písku a suchého
 • Pozorování svého stínu při pobytu venku
 • Pokus – papírová lodička na vodě – suchá plave, mokrá se po

 

Příklady seznámení s různými profesemi dospělých:

Rozvoj technického myšlení dětí otázkou  ,,Proč?“

povolání ,,Muzikant“ – spolupráce se ZUŠ Chomutov

povolání ,,Řidič“ – př. jízda autobusem do divadla

povolání ,,Lékárník“

povolání ,,Lékař“

Očekávané kompetence:

 • Mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy
 • Sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech
 • Rozlišit některé obrazné symboly (např. dopravní značky) a porozumět jejich významu
 • Poznat některá písmena a číslice
 • Utvořit jednoduchý rým
 • Chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů dle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první, poslední apod.)
 • Nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným
 • Uvědomovat si své možnosti i limity (své silné i slabé stránky)
 • Přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky
 • Chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby požádat druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě)
 • Chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem, bez předsudků, s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí

 

6.5 Pravidla pro tvorbu TVP

Všechna témata jsou pouze nabídkou, orientační. Pedagogové s nimi pracují variabilně dle potřeb dětí, nahodilých situací, aktuálně je obohacují, pozměňují v rámci zachování obsahu i námětu a libovolně přesouvají a doplňují do svých TVP.

Vzdělávací obsah odpovídá svým zaměřením i úrovní náročnosti potřebám, možnostem a zkušenostem dětí ve třídě. Odvíjí se od nejbližšího a známého ke vzdálenějšímu a neznámému, aby již osvojené poznatky a dovednosti byly postupně prohlubovány a dále rozvíjeny.

Dokladem o jejich cílevědomé a systematické práci pedagogů je třídní kniha.

 

6.6 Dílčí programy

 

Gramotmosti – předčtenářská, předmatematická, jazyková /seznamování s cizím jazykem/,  počítačová, přírodovědná /environmentální /

Program sekce Environmentální výchovy – „Opatruj zemi jako květ“

Program primární prevence vzniku sociálně patologických jevů – „Semafor zdravého života“

Program sekce hudební výchovy – „Zpívání pro radost“

Program  sekce dramatické výchovy – „Kdo si hraje nezlobí“

Program sekce výtvarné výchovy – Kreslím, kreslíš, kreslíme“

Program Tělovýchovné sekce – „Ve zdravém těle zdravý duch“

Nechci kazy

Zdravá abeceda

7 EVALUAČNÍ SYSTÉM SOUČÁSTI ŠKOLY

 

Systém (plán) evaluace školy 

OBLAST EVALUACE: I.                 FÁZE EVALUACE

 

SBĚR INFORMACÍ

II.                A III. FÁZE

EVALUCE

ANALÝZA INFORMACÍ a PLÁN KROKŮ DO BUDOUCNA

CO

(co konkrétně z dané oblasti budeme vyhodnocovat?)

JAK

(s pomocí jakých nástrojů) budeme sbírat informace o jevu, který vyhodnocujeme?

JAK ČASTO

budeme provádět sběr informací?

KDO

bude za sběr informací zodpovědný?

KDY a KDO

Provede rozbor nasbíraných informací a stanoví plán kroků do budoucna?

 

CÍLE ŠVP budou-li naše cíle v souladu s RVP PV…tři rámcové cíle

Dokumentace školy, sledování aktualizací školských dokumentů, DVPP, Výsledky ČŠI Průběžně Zástupkyně ředitele školy Vždy k 30. 6. zástupkyně ředitele školy
 

 

 

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ

Ankety, dotazníky pro zaměstnance, rodiče, třídní schůzky s rodiči 1x ročně, průběžně /webové stránky…/ pedagogové Vždy k 30.6.,

Zástupkyně ředitele školy

Rozhovory průběžně Pedagogové, zástupkyně ředitele školy Zástupkyně školy
Pedagogické a provozní rady po radě managementu, adaptační program Zpravidla 1×14 dnů, Zástupkyně ředitele školy Zástupkyně ředitele školy
BOZP, revize, čerpání rozpočtu,  BOZD, PO Průběžně Všichni zaměstnanci školy,

Zástupkyně ředitele školy

Zástupkyně ředitele školy, 1x ročně
Spolupráce s ostatními organizacemi, Roční plán činností, prázdninový provoz 1xročně Zástupkyně ředitele školy Vždy k 30.6.,

Zástupkyně ředitele školy

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ Hospitace a kontrolní činnost, vedení třídní dokumentace, IVP, diagnostické záznamy dětí, pozorování, rozhovory s dětmi, pedagogické rady Průběžně, 2xročně Pedagogové, zástupkyně ředitele školy Vždy k 30.6.,

Zástupkyně ředitele školy

PRÁCE PEDAGOGŮ Kontrolní a hospitační činnost, Portfolia, výsledky ČŠI, ankety a dotazníky, svěřené úseky průběžně Zástupkyně ředitele Vždy k 30.6.,

Zástupkyně ředitele školy

VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ Diagnostika dětí, práce dětí – výstupy, soutěže, vystoupení, spolupráce se ZŠ, PPP, pozorování, školní zralost průběžně Pedagogové Vždy k 30.6.,

Zástupkyně ředitele školy

 

Při zpracování Vlastního hodnocení školy vycházíme z § 12 zákona 561/2004 Sb., školský zákon a vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů výročních zpráv a VHŠ.

Cílem evaluace je zjistit stav a úroveň, v jaké se nachází součást školy Písečná 5072 a předškolní vzdělávání, odhalit případné nedostatky a provést vhodná opatření, která dopomohou k jejich odstranění.

 

PŘEDČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

Vypracovaly: zástupkyně ředitelky a pedagogický sbor ze součásti MŠ Písečná

Charakteristika integrovaného bloku:

 Cíl:

Rozvoj řečových schopností, jazykových a komunikativních dovedností. Osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST –  souhrn dovedností pro práci s textovými informacemi

GRAMOTNOST – souhrn dovedností / př. čtení, psaní, získání informací /

PŘEDČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST – je před výukou čtení a psaní

FORMY KOMUNIKACE: – základ pro čtenářskou gramotnost

– čtení

– psaní / kreslení v MŠ /

– mluvení

– naslouchání

ROZVÍJET VŠECHNY FORMY SOUČASTNĚ.

SCHOPNOSTI PRO ČTENÍ A PSANÍ

–  analyticko – syntetické činnosti – zrakové, sluchové

– diferenciace – zrak, sluch, hmat

– paměť – zrak, sluch, hmat

– orientace prostorová – rytmus, zrak, sluch

 

VZDĚLÁVACÍ OBLASTI:

 1. DÍTĚ A JEHO TĚLO

 

Očekávané výstupy:

– zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí

– koordinovat lokomoci a další polohy těla

– ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem

– vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru

Konkretizované výstupy:

– pohybovat se bezpečně ve skupině dětí

– přizpůsobit či provést jednoduchý pohyb podle vzoru či pokynů

– doprovázet pohyb zpěvem

 1. DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA

Očekávané výstupy:

– správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči

– vést rozhovor, formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat

– domluvit se slovy

– porozumět slyšenému

– sledovat a vyprávět příběh, pohádku

– záměrně se soustředit a udržet pozornost

– naučit se nazpaměť krátké texty, záměrně si zapamatovat a vybavit

– vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech projevovat zájem o

knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film

 • zachytit a vyjádřit své prožitky

Konkretizované výstupy:

– spontánně vyprávět zážitky ze sledování filmových pohádek

– vyslovovat všechny hlásky správně a mluvit zřetelně

– znát většinu slov běžně používaných

– mít přiměřeně bohatou slovní zásobu

– používat jednoduchá souvětí, vyjádřit myšlenku

– zapamatovat si krátké říkanky, jednoduché básničky, přijmout jednoduchou

dramatickou úlohu

– zapamatovat si pohádku, děj, příběh, převyprávět ho

– spontánně vyprávět zážitky ze svého okolí

– dokončit příběh, pohádku

– vyprávět příběh s vizuální či akustickou oporou / př. podle obrázků, dopomocí

otázek

– umět to, co prožívá, vyjádřit slovně – dramatickou improvizací

 1. DÍTĚ A TEN DRUHÝ

    Očekávané výstupy:

– navazovat kontakty s dospělým

– přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem

– uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a

respektovat je

 • respektovat potřeby jiného dítěte

 

Konkretizované výstupy:

– obracet se na dospělého o pomoc a radu

– rozlišovat vhodnost oslovování i tykání a vykání

– aktivně komunikovat s druhými dětmi / vyprávět, povídat

– nepříjemný kontakt a komunikaci dokázat odmítnou

 1. DÍTĚ A SPOLEČNOST

Očekávané výstupy:

–          začlenit se dotřídí a zařadit se mezi své vrstevníky

–          vnímat umělecké a kulturní podněty, hodnotit svoje zážitky

     Konkretizované výstupy:

–          dodržovat společně dohodnutá pravidla v MŠ

–          umět ve styku s dětmi i dospělými pozdravit, poprosit, poděkovat……

–          pojmenovat povahové vlastnosti

–          pozorně poslouchat a sledovat se zájmem uměleckou produkci – literární, filmovou

–          vyjádřit a zhodnotit svoje prožitky

–          vyjadřovat se zpěvem, hrou

 1. 5. DÍTĚ A SVĚT

Očekávané výstupy:

–          orientovat se bezpečně ve svém známém prostředí a v životě tohoto prostředí

–          všímat si změn a dění v nejbližším okolí

 

Konkretizované výstupy:

–          zvládat běžné činnosti, požadavky i jednoduché praktické situace

–          mít poznatky o své zemi

–          zajímat se co se v okolí děje – slovně to popsat

–          ctít oslavy narozenin, svátků, slavností – besídky, vystoupení……

 

Příklady her:

DH NA PRAVDU A LEŽ – MÍČOVÁ HRA   – ,,Tráva je žlutá ne, to není pravda tráva

je zelená.“ /př. pohádka/

HDH – JEDE, JEDE MAŠINKA – písek se začátečními písmeny

PRÁCE S PŘÍBĚHEM – volné převyprávění

–          hra se slovy – slabiky

–          hledání slov se stejným počtem slabik

–          Plašíš písmeno ve slově….?“

–          Hra s rýmy, opaky

TH NA ŠKOLU- písmena z Lega

–          magnetické tabulky

–          kreslení na tabuli

–          seznámení s písmeny – ABECEDA

DH PUMPRDLÍK. Chytání míče na slova se stejným počátečním písmenem

DH OCHRANÝ KRUH – děti brání kamaráda / utvoří okolo něj kruh/ začínajícího na určené písmeno

DH BABIČKA PŘIJELA Z AMERIKY – obohacování slovní zásoby, procvičování paměti

DHP DRÁČEK BUCIFÁL – hudba spojena s pohybem

DHP KDO JE KAMARÁD – hudba spojena s pohybem

PÍSMENKOVÉ PEXESO – sluchové, zrakové

PRÁCE NA POČÍTAČI – Těšíme se do školy, Beruška

GRAFOMOTORICKÉ LISTY – uvolňování zápěstí, správné držení tužky, obkreslování dle předlohy, poznat některá písmena – umět se podepsat

DH CESTA K CHALOUPCE – Kubíčková cesta, na které jsou umístěny předměty. Děti sbírají – začáteční písmeno určené……

říkadla s pohybem, rytmem

—————————————————————————————————————-

Závěr: využití poznatků ze semináře o předčtenářské gramotnosti s lektorkou PhDr. Janou Doležalovo

PŘEDMATEMATICKÁ GRAMOTNOST

Vypracovaly: zástupkyně ředitelky a pedagogický sbor ze součásti MŠ Písečná

Charakteristika integrovaného bloku:

PŘEDMATEMATICKÁ GRAMOTNOST V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU

Cíl:

V oblasti předmatematické gramotnosti je tedy důležité rozvíjet u dětí prostorové vnímání, jeho správné vnímání je předpokladem pro geometrii a aritmetiku. Uspořádání prostoru úzce souvisí s vnímáním času a časové posloupnosti (co bylo dřív, později), nejpřirozenější je rozvoj motoriky (manipulace s předměty), řeči (porozumění), zrakového vnímání (části, celek, detail), sluchové vnímání a vnímání rytmu. Předčíselné představy procvičujme porovnáváním (více, méně, stejně), tříděním, řazením – uspořádáním. Na podkladě

před číselné se budují číselné představy (určování množství, chápání číselné řady, chápání číselných operací). Je žádoucí zařazovat činnosti na koncentraci pozornosti a na krátkodobou paměť.

VÝVOJOVÁ ŠKÁLA:

 1. 3 – 4 leté děti – u těchto dětí jsou nejdůležitější manipulativní činnosti (je to pro děti tohoto věku nejpřirozenější), při jednotlivých hrách s dětmi začínáme budovat pojmy (malý x velký, málo x hodně, všechny, krátký x dlouhý, široký x úzký, vysoký x nízký, lehký x těžký, plný x prázdný), měli bychom dětem do jejich pasivní slovníku zanést také pojmy méně, více, některé, žádné a neopomenout ani pojmy z oblasti prostorové orientace jako nahoře x dole, níže x výše, vpředu x vzadu. Oblast třídění je také velmi důležitou v tomto období, je to spontánní práce dětí s předměty. Děti třídí na předměty, které mají danou vlastnost a ty které nemají, třídí podle barev, podle vlastností (vlastnost, která je pro dítě zajímavá), velikosti. Jako učitelé se snažíme vytvářet s dětmi účelové soubory (co si vezmeme na cestu, co potřebujeme na vaření,…). V tomto věku třídíme pouze podle 1 kritéria. Dítě by mělo znát množství v oboru do tří a z geometrických tvarů se seznámit s kruhem.
 2. 4 – 5 leté děti – platí u nich to samé co u dětí 3letých + vytváření nadřazených pojmů (hračky, oblečení, ovoce, dopravní prostředky), uspořádání 3 prvků podle velikosti, výšky, délky, množství (řazení předmětů). Děti v tomto období by měly zvládat množství v oboru do 5 (je vhodné využívat při tom přirozených situací). Dítě zná z geometrických tvarů kruh a čtverec a osvojuje si pojem trojúhelník. Některé děti začínají rády pracovat s pracovními listy.
 3. 5 – 6 leté děti – V tomto věku je potřeba zaměřit se na grafomotorické činnosti dětí, ovlivní to jejich písemný projev, zápisy v matematice a rýsování v mladším školním věku. Další důležitou stránkou je zraková diferenciace (správné psaní a čtení číslic ve školním věku) a zraková analýza a syntéza (uvědomění si časti a celku). V prostorové orientaci posilujeme pojmy – první, poslední, uprostřed, mezi, hned před, hned za, vpravo, vlevo, dole. Zároveň je důležité komentovat časové úseky pro dobrou orientaci v čase (ráno, večer, dny v týdnu, roční období). Další pojmy jsou: některé, alespoň jeden, žádné, nic, stejně, méně, o jeden méně, dohromady. V oblasti nadřazených pojmů dítě zvládne vyhledávání předmětů, které do skupiny patří i nepatří. Třídit může dítě podle 1 i více kritérií, ovšem nevytvářejme dětem v tomto věku vysoký počet tříd. Dítě by mělo zvládnout uspořádat 5 prvků vzestupnou i sestupnou řadou (nejdelší, nejrychlejší atd.). Dítě by mělo být schopno napočítat do 6 (sestupná i vzestupná řada) a porozumět pojmu číslo. Z geometrických tvarů dítě zná kruh, čtverec, trojúhelník a obdélník.

CESTA KE SLOVNÍ ÚLOZE

 • jazyková oblast, pracuje se zde s jednotkou, představami, důležitá je zde komunikace a její rozvoj (mluvené slovo, obrázkové písmo, gesta, manipulace s předměty, dramatizace, pohyb, rozhodování o tom co je pravda a co není pravda -vyhodnocování)

 

KVANTITA

– pozor – není totéž co číslo

kvantifikace – neurčitá kvantita – zde je zastoupeno množství (málo, mnoho, víc, ještě, sto chutí, tisíc nápadů)

kvantifikace – určitá kvantita – počet (číslovka + jednotka, 3 jablíčka, 10 sušenek, 5x vyskoč, číslovka je spojená s podstatným jménem nebo slovesem)

pokud jde o celek (všichni, všechno, každý x žádný, nikdo, nic)

 

METODY ŘEŠENÍ

– přiřazování, porovnávání, uvažování/usuzování, třídění (úplné a neúplné), ostré lineární uspořádání (úplné a neúplné), model a popis (určení počtu)

Třídění

– neúplné (vybíráme písničky o kočkách)

– úplné (podle vztahu – např. mít stejnou barvu, mít tu samou barvou, třídit podle barvy – porovnávání)

Třídit můžeme, aniž bychom přemísťovali nějaké předměty např. děti, kdo jde dnes domů po obědě (děti se hlásí) a kdo půjde po svačince (děti se opět hlásí), ptáme se dětí, jestli se hlásil každý, nebo jestli se někdo nehlásil dvakrát. Děti se tak rozdělily do dvou skupin, aniž by se musely pohybovat a třídili jsme.

Třídění můžeme také rozdělit na:

intuitivní (dítě třídí podle kritéria líbí x nelíbí, neví, proč to dělá)

vědomé – redukované tř. (je-není, na takový, na… – dítě vybírá např. čočku)

vědomé plné – zadáme dítěti obecný vztah př. podle barvy nebo ty co mají stejné barvy (pojem STEJNÝ je pro dítě jednodušší)

 

Uspořádání

– vztahem je předpoklad určité priority (být vyšší než, nižší než, podle výšky)

– odlišnost mezi libovolnými dvěma

uspořádání můžeme dělit na:

kvantitativní – větší x menší

rozměrové – širší, kratší x delší

časové – dříve než, později než, mladší x starší

časoprostorové – před

prostorové – pod x nad, před x za, vpravo od, blíž k x dál k

TVARY 3D

– vytváření 2D (vztahy a transformace)

– transformace velikostní (zvětšování, zmenšování), opora o shodná zobrazení (přímá, nepřímá)

– souměrnosti 3D a 2D

– závislosti (tvarové, polohové, velikostní)

ČÁRA

technická nebo tvarová

– čára je nedokonalý model, pozor není to přímka

– v MŠ – labyrinty a jednotažky

POROVNÁVÁNÍ

– poměřování, prvky měření

 

PRVKY TOPOLOGIE

ORIENTACE V PROSTORU

PROSTOROVÁ PŘEDSTAVIVOST

CELEK A JEHO ČÁSTI

kompozice a dekompozice

CESTA KE ZNAKU

MOŽNÉ/JISTÉ

– prvky pravděpodobnosti (hledat a zkoušet)

 

POJMOTVORNÝ PROCES

– dítě slyší slovo a díky modelům si ho může ohmatat a může ho vidět

– pojmotvorný proces je další abstrakční zdvih

 

CESTA K MÍŘE

– 3 úrovně (délka – 1D, plocha – 2D, výška – 3D)

– porovnávání rozdílem – poměřování, měření

VZDĚLÁVACÍ OBLASTI:

 

 1. DÍTĚ A JEHO TĚLO

Očekávané výstupy:

–          Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí

–          Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla

–          Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku

Konkretizované výstupy:

–          otočit se čelem vzad bez ztráty rovnováhy a orientace

–          upřesňovat užívání pravé či levé ruky

–          vést stopu tužky při kresbě

–          napodobit základní geometrické obrazce, různé tvary, popř. písmena

–          pracovat se stavebnicemi, skládankami – stavět z kostek, navlékat korálky….

 

 1. DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA

Očekávané výstupy:

–          Vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího)

–          Záměrně se soustředit a udržet pozornost

–          Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických)

–          Chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy

–          Orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase

–          Chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a dle potřeby je využívat

–          Přemýšlet, uvažovat, a své myšlenky i úvahy vyjádřit

–          Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí

 

Konkretizované výstupy:

–          –  . Sluchem rozlišit počáteční slabiky a hlásky ve slovech

–          rozlišit tvary předmětů, základní geometrické tvary

–          rozpoznat odlišnosti detailech – př. vyhledat a doplnit chybějící část obrázku, jednotlivé části složit v celek, nalézt cestu v jednoduchém labyrintu, složit puzzle, hrát pexeso, domino, loto/

–          rozlišit hmatem vlastnosti předmětu – /př. strukturu povrchu/, určit tvar, materiál, počet velikost

–          neodbíhat od činnosti – dokončit labyrint

–          pamatovat si postup řešení stavby, labyrintu, určitý algoritmus, zapamatovat si obrázek na pexesu

–          dokreslit chybějící části na obrázku, sestavit části v celek, vytvořit jednoduchý model, stavbu

–          rozpoznat některé grafické znaky s abstraktní podobou /př. znát některé číslice….. /

 

Rozlišování obrazných znaků symbolů, grafické vyjadřování

–          sledovat očima zleva doprava a dle potřeby i zprava doleva, případně dalším směrem, jmenovat objekty zleva doprava, vyhledat první a poslední objekt ve skupině, vést čáru zleva doprava, shora dolů

–          napodobit základní geometrické tvary a znaky / čára svislá, čára vodorovná, křížek, vlnovka, kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník…/

 

Časoprostorová orientace

–          rozlišovat vpravo, vlevo na vlastním těle, v prostoru s oporou o nějaký předmět

–          rozlišovat a používat základní prostorové pojmy – dole, nahoře, uprostřed, před, na za, pod, uvnitř…….

–          Rozlišovat vzájemnou polohu dvou objektů

–          Orientace v řadě

–          Orientace v prostoru podle slovních pokynů

Základní matematické, početní a číselné pojmy

–          rozpoznat geometrické tvary – čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník

–          rozumět a používat základní pojmy označující velikost (malý – velký, větší – menší, nejmenší – největší, dlouhý- krátký, vysoký – nízký, stejný)

–          rozumět a používat základní pojmy označující hmotnost (lehký – těžký, lehčí – těžší, nejlehčí – nejtěžší, stejně těžký)

–          porovnat a uspořádat předměty dle stanoveného pravidla (např. od nejmenšího k největšímu; poznat, co do skupiny nepatří), třídit předměty minimálně dle jednoho kritéria (např. roztřídit knoflíky na hromádky dle barvy, tvaru, velikosti)

–          orientovat se v číselné řadě 1 – 10, vyjmenovat ji, porovnat, že 5 je více než 4, chápat číslo jako počet prvků

–          posoudit početnost dvou souborů a určit počet do 6 (např. o kolik je více a o kolik je méně, kde je stejně)

–          chápat, že číslovka označuje počet (např. 5 je prstů na ruce, 5 je kuliček)

–          chápat jednoduché souvislosti, nacházet znaky společné a rozdílné, porovnat, dle společných či rozdílných znaků (např. vybrat všechny předměty vyrobené ze dřeva), zobecňovat vybrat ovoce, zeleninu, hračky, nábytek, dopravní prostředky atd.), řešit jednoduché labyrinty, rébusy a hádanky

–          řešit labyrinty (sledovat cestu)

 

Řešení problémů, učení

–          projevovat zájem o poznávání písmen a číslic, prohlížet si knihy (atlasy, encyklopedie, obrázkové knihy, leporela), znát některé dětské knihy a vyprávět o nich, informace vyhledat v encyklopediích

–          verbalizovat myšlenkové pochody, přemýšlet nahlas, popsat, jak problém či situaci řešit (např. jak staví stavbu, skládá puzzle)

–          zacházet s předměty digitální technologie, využívat nejzákladnější funkce počítače (zapnout-vypnout, práce s myší, jednoduchou klávesnicí)

 

 1. DÍTĚ A TEN DRUHÝ

Očekávané výstupy:

–          Spolupracovat s ostatními

–          Uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým

 

 Konkretizované výstupy:

–          obracet se na dospělého o pomoc, radu atd

–          aktivně komunikovat s druhými dětmi bez vážnějších problémů (vyprávět, povídat, poslouchat, naslouchat druhému)

–          chápat a respektovat názory jiného dítěte, domlouvat se, vyjednávat

–          vyhledávat partnera pro hru, domlouvat se, rozdělovat a měnit herní role, hru rozvíjet a obohacovat

–          spolupracovat při hrách a aktivitách nejrůznějšího zaměření, být ostatním partnerem

–          vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení /4.7.

–          využívat neverbální komunikaci (úsměv, gesta, řeč těla, apod.)

 

 1. DÍTĚ A SPOLEČNOST

Očekávané výstupy:

–          Začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti

– Vnímat umělecké a kulturní podněty, hodnotit svoje zážitky

 

Konkretizované výstupy:

–          zacházet šetrně s vlastními a cizími pomůckami, hračkami, s knížkami, věcmi denní

potřeby

–          orientovat se v rolích a pravidlech různých společenských skupin (rodina, třída, mateřská škola, herní skupina apod.) a umět jim přizpůsobit své chování

–          všímat si kulturních památek kolem sebe (pomník, hrad, zámek, zajímavá stavba atd.)

–          zobrazovat objekty reálné i fantazijní různými výtvarnými výrazovými prostředky (např. kresbou, malbou, plošným a prostorovým vytvářením s využíváním různých materiálů – viz výše)

 

 1. DÍTĚ A SVĚT

Očekávané výstupy:

 • Orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí

 

Konkretizované výstupy:

–          orientovat se ve školním prostředí, vyznat se v blízkém okolí (vědět, co se kde v blízkosti mateřské školy nachází, např. obchody, zastávka, hřiště, škola, pošta, policie, lékař, knihovna, hasiči, sportoviště

 

Příklady her:

* práce na počítači – určování pravidel u PC při střídání

* početní pexeso

* PH Molekuly

* tabule s legem – čísla

* DH Kam se schoval drak – orientace v prostoru – prostorové pojmy

* molitanové kostky – geometrické tvary – stavby v prostoru herny

* PH Na honičku – barva, geometrický tvar

* magnetická tabule – sestavování obrázků

* pět víčka – seber počet víček – barva – skupinová práce

* pohádka O řepě – první poslední, za, před……

Dramatická hra Tam – dvojice, trojice – vytvoříme skupiny v prostoru podle pokynů

* HPH Čtyři skřítci – skáčou ……

* přiřazování více, méně, stejně

* dřevěná stavebnice Perlo – svislé navlékání geometrických tvarů

*domino

* Dřevěné labyrinty

* Půlené obrázky

* HPH Dráček Bucifál – pravá a levá strana

* HPH Sněhulák – orientace v prostoru

* Poznáváme číselnou řadu“

* Slovní pexeso číselné

* DH Ztracené číslo“

* Píseň Zebra

* PH Lepidlová honička / spoj 2 ruce 1 ucho…..

* Křivý Janko – přiřazování malý, velký/

* stavění obrázků – geometrické tvary / výzdoba šatů…. /

* Prostorový labyrint – vlna klubíčko

* DH Abraka dabra – reakce na zvukový signál – číslice 1, 2, 3

* vkládání stejných tvarů

* opis podle předlohy

* Kimovy hry – Co se ztratilo?, Co přibylo?

* Hra s knoflíky / počet, barva……/

* Pískovnička – kresba prstem  – geometrické tvary………

 

Hry ze seminářů s PhDr. Michaelou Kaslovou

–          OBRUČ –  představivost dětí o prostoru – práce ve skupinách maximální počet 6 dětí / nejprve se děti pořádně podívají, po té zavřou oči a učitelka dá obruč pryč. Jde na jiné místo, kde si děti zkusí udělat kruh – na kontrolu –  obruč na závěr vložíme do kruhu mezi děti – využití obručí různé velikosti

 

–          ŽÍNĚNKA – KOUZELNÝ KOBEREC – stejný postup, jako u obruče

 

–          Děti stojí v řadě – děti určují posloupnost / jeden si dá ruce na hlavu, druhý na ramena, třetí na břicho, čtvrtý stejně jako druhý na ramena, pátý a šestý musí uhádnout, jak mají dát ruce…… Obměna děti sedí na zemi – jeden nohy křížem, druhý natažené nohy…….

 

–          Děti stojí v kruhu a určují, kolika směry se dá točit kruh…………..

–          KOMBINATORIKA – SKOKY – nohy od sebe a k sobě……

–          Děti stojí za učitelkou, ale ne v řadě, ale různě v prostoru – předmět v ruce – přendávání předmětu – vedle sebe, pod sebe ……

 

–          Děti sedí po dvou u stolečků – procvičování prostorové paměti – stavění s obrázkovými kostkami – 6 kostek

 

–          Čtvrtku rozdělit na 9 políček – do každého pole namalovat učitelka libovolný počet teček a děti na to přikládají kostky podle počtu teček v daném chlívečku

 

–          Tichá pošta – max. 8 dětí sedí za sebou – ťukání na záda, děti počítají a posílají dále, poslední spočítá, kolikrát mu ťukal na záda

 

–          Tleskání – menší skupina dětí, učitelka tleská, mění rytmus a děti opakují po učitelce

 

–          Počítání – spočítej věci, které jsou vedle tebe, nad tebou, na sobě——

 

–          Počítání – několik dětí okolo stolečku, každý má jinou pastelku, ukázat vzor 6 teček, namaluj jinak, rozmístit po papíru, namaluj ještě jinak, učitelka připravuje papír – závod kdo je rychlejší- stříhání papíru nebo kdo kreslí

 

–          Pohádka – dojed´ k princezně na koni / nasednout na koně, kůň cválá, přitom vydává zvuky koně / – delší vzdálenost, aby ji vysvobodil a dostal odměnu, musíš cestou zpátky zvednout tři předměty, pozor – jdeš okolo draka, nejschopnější dítě nebo učitelka jede poslední jako vzor

 

–          Kartičky – rozložené na stole s barvami – vyber kartu př. žlutou se dvěma puntíky, vezmi si ji k sobě

 

 

SEZNAMOVÁNÍ DĚTÍ V MŠ S CIZÍM JAZYKEM – JAZYKOVÁ GRAMOTNOST

 

Vypracovaly: zástupkyně ředitelky a pedagogický sbor ze součásti MŠ Písečná

 

Charakteristika integrovaného bloku:

 Při zařazení cizího jazyka do školního vzdělávacího programu je nezbytné důsledné uplatňování forem a metod, které odpovídají potřebám, možnostem a celkové mentalitě předškolního dítěte a dodržovat podmínky, které stanovuje Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Osvojování cizího jazyka by mělo být co nejpřirozenější součástí běžného života a činností dětí. V předškolním vzdělávání se nejedná o výuku, ale seznamování se s jazykem.

 

Metody a formy práce:

 • prožitkové učení
 • kooperativní učení
 • hra dětí
 • činnosti dětí
 • situační učení
 • řízené činnosti
 • spontánní učení

 

VZDĚLÁVACÍ OBLASTI:

 

 1. DÍTĚ A JEHO TĚLO

 

Očekávané výstupy:

 • Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem

– pojmenovat části těla

 

Konkretizované výstupy:

 • Doprovázet pohyb zpěvem

– pojmenovat viditelné části těla

 

 1. DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA

 

Očekávané výstupy:

 • Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo a intonaci řeči
 • Porozumět slyšenému
 • Chápat základní číselné a matematické pojmy

 

    Konkretizované výstupy:

 • Vyslovovat všechny hlásky správně mluvit zřetelně
 • Znát, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit
 • Vnímat jednoduché písně, popěvky v cizím jazyce
 • Zapamatovat si krátké říkanky
 • Orientovat se v číselné řadě 1 – 10
 1. DÍTĚ A TEN DRUHÝ

 

    Očekávané výstupy:

 • Spolupracovat s ostatními

 

Konkretizované výstupy:

 • obracet se na dospělého o pomoc, radu atd.
 • spolupracovat při hrách a aktivitách nejrůznějšího zaměření, být ostatním partnerem

 

 1. DÍTĚ A SPOLEČNOST

 

    Očekávané výstupy:

– vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností

 

Konkretizované výstupy:

– vyjadřovat se zpěvem, hrou na jednoduché hudební nástroje

 

 1. DÍTĚ A SVĚT

 

 Očekávané výstupy:

 • Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný

Konkretizované výstupy:

 • Mít poznatky o existenci jiných zemí, národů a kultur
 • Mít poznatky o zvycích a tradicích kraje /cizích zemí/

 

Příklady her:
* práce na počítači – anglický jazyk Angličtina pro nejmenší
* pexeso – zvukové, obrázkové
* kvarteto – obrázkové
* TH: Na rodinu, Na školu
* pojmenovat předměty, početní řada, barvy…….
* hra Čáp ztratil čepičku – barvy
* TH Na obchod – poděkovat, pozdravit
* prohlížení knih, časopisů
* jednoduché písně básně – doprovod CD
* obrázkový materiál – cizí země…
* Magnetická obrázková učebnice Angličtiny  – / několik verzí/
* Anglická Dida
V MŠ PROBÍHÁ SEZNAMOVÁNÍ S CIZÍM JAZYKEM V PRŮBĚHU CELÉHO DNE – BĚHEM HER, PŘI RŮZNÝCH ČINNOSTECH NENÁSILNOU FORMOU. SEZNAMOVÁNÍ PROVÁDÍ UČITELKY NA JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH.

Použitá literatura:

.* INFORMATORIUM, MŠMT

* METODICKÝ PORTÁL

 

POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST

Vypracovaly: zástupkyně ředitelky a pedagogický sbor ze součásti MŠ Písečná

POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU:

Cíl: Záměrně se soustředit a udržet pozornost, porozumět něčemu novému, seznámit se s prací na počítači, dodržovat dohodnutá pravidla, rozvoj fantazie.

– prolínání předčtenářské a předmatematické gramotnosti, také seznamování s cizím jazykem

VZDĚLÁVACÍ OBLASTI:

 1. DÍTĚ A JEHO TĚLO

Očekávané výstupy:

 • Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku

Konkretizované výstupy:

 • upřednostňovat užívání pravé či levé ruky při ovládání myši u PC, kde se preference ruky uplatňuje
 1. DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA

Očekávané výstupy:

 • Pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady
 • Vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího)
 • Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité
 • Záměrně se soustředit a udržet pozornost
 • Chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy
 • Chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a dle potřeby je využívat
 • Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí

 

    Konkretizované výstupy:

 • chápat jednoduché hádanky a vtipy
 • znát, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit
 • vnímat jednoduché písně, rýmy, popěvky v cizím jazyce
 • rozlišit tvary předmětů, základní geometrické tvary, základní barvy (červená, modrá, žlutá), barvy složené (oranžová, zelená, fialová), další barevné kvality (odstíny aj.) a vlastnosti objektů např. lesk, hladkost a jiné specifické znaky
 • rozpoznat odlišnosti v detailech (např. vyhledat a doplnit chybějící část v obrázku, jednotlivé části složit v celek, nalézt cestu v jednoduchém labyrintu, složit puzzle, hrát pexeso, domino, loto)
 • dokončit hru (neodbíhat od ní) i rozdělanou činnost
 • udržet pozornost i při méně atraktivních činnostech
 • uposlechnout pokynu dospělého a řídit se jím
 • pamatovat si postup řešení (např. postup jednoduché stavby, postup řešení labyrintu, určitý algoritmus, zapamatovat si umístění obrázku na konkrétním místě – Pexeso)
 • uplatňovat postřeh a rychlost
 • sledovat očima zleva doprava a dle potřeby i zprava doleva, případně v dalších směrech, jmenovat objekty zleva doprava, vyhledat první a poslední objekt ve skupině, vést čáru zleva doprava, shora dolů
 • napodobit některá písmena, číslice
 • rozlišovat a používat základní prostorové pojmy (např. dole, nahoře, uprostřed, před, za, pod, nad, uvnitř, vně, u, vedle, mezi, nízko, vysoko, na konci, na kraji, vpředu, vzadu, blízko, daleko, dopředu, dozadu, nahoru, dolů) a těchto pojmů běžně užívat
 • rozlišovat vzájemnou polohu dvou objektů
 • orientovat se v řadě (např. první, poslední, uprostřed
 • orientovat se v prostoru podle slovních pokynů
 • rozpoznat geometrické tvary – čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník
 • rozumět a používat základní pojmy označující velikost (malý – velký, větší – menší, nejmenší – největší, dlouhý- krátký, vysoký – nízký, stejný)
 • (např. od nejmenšího k největšímu; poznat, co do skupiny nepatří), třídit předměty minimálně dle jednoho kritéria (např. roztřídit knoflíky na hromádky dle barvy, tvaru, velikosti)
 • orientovat se v číselné řadě 1 – 10, vyjmenovat ji, porovnat, že 5 je více než 4, chápat číslo jako počet prvků
 • řešit labyrinty (sledovat cestu)
 • samostatně se rozhodnout v některých činnostech
 • zacházet s předměty digitální technologie, využívat nejzákladnější funkce počítače (zapnout-vypnout, práce s myší, jednoduchou klávesnicí)
 • plnit činnosti podle instrukcí

 

 1. DÍTĚ A TEN DRUHÝ

 Očekávané výstupy:

 • Spolupracovat s ostatními

Konkretizované výstupy:

 • obracet se na dospělého o pomoc, radu
 • nabídnout pomoc
 • DÍTĚ A SPOLEČNOST

 Očekávané výstupy:

– Utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování

Konkretizované výstupy:

 • dodržovat společně dohodnutá a pochopená pravidla při práci na počítači
 • chápat podstatu hry a její pravidla, dodržovat pravidla her a jiných činnost
 • zacházet šetrně s vlastními a cizími pomůckami
 1. DÍTĚ A SVĚT

  Očekávané výstupy:

– Mít povědomí o širším společenském, věcném, technickém prostředí

Konkretizované výstupy:

 • mít poznatky z nejrůznějších oblastí života a poznání v rozsahu podle toho, s čím se v praxi setkává, co kolem sebe vidí, co prožívá, co mu bylo zprostředkováno či vysvětleno (např. poznatky o přírodě živé i neživé, o přírodních jevech a dějích, o lidech a jejich životě, o kultuře či technice)
Příklady her:
·       práce na počítači – určování pravidel u PC při střídání
·        CD hra Sluníčko
·        CD hra Rexík
·        CD puzzle KRTEK
·        CD Stvoření světa
·        CD Pískálka
·        CD Ostrovy pokladů
·        CD Jdeme do školy
·        CD Hurvínek
·        CD Beruška
·        CD Ošklivé káčátko – seznamování s cizím jazykem
·        CD Pinokio
·        CD Včelka Mája
·        CD Tomíkovo podmořské dobrodružství
·        CD pexeso a kreslení
·        CD Gordi a Tomík ve světě vědy / pokusy a pozorování/

Použitá literatura:

 1. Konkretizované očekávané výstupy RVP PV

 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

Vypracovaly: zástupkyně ředitelky a pedagogický sbor ze součásti MŠ Písečná

Charakteristika integrovaného bloku:

DOPRAVNÍ VÝCHOVA V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU

Jedním ze základních předpokladů bezpečnosti silničního provozu je dokonalá příprava všech jeho účastníků – tedy i dětí předškolního věku. Při pěstování základů dopravní kázně a bezpečnosti se zaměřujeme při práci s dětmi především na tyto úkoly:

 • Rozvíjet u dětí obratnost, pohotovost a překonávání strachu
 • Správně se chovat v dopravě (jako chodec i jako řidič), mít zodpovědnost za vlastní jednání v dopravních situacích, správně reagovat v určitých dopravních situacích
 • Správně a pohotově reagovat na světelné signály (světelné, zvukové), znát význam signálů policie ČR v dopravě (na křižovatce) „Stůj!“, „Pozor!“, Volno!“
 • Umět se orientovat v základních dopravních značkách a předpisech, které upravují jednání chodce
 • Umět používat prostor, vyhrazený chodcům (krajnice, chodník, přechod, podchod)
 • Umět se správně a ohleduplně chovat v dopravních prostředcích (především při nastupování a vystupování)

 

VZDĚLÁVACÍ OBLASTI:

 1. DÍTĚ A JEHO TĚLO

Očekávané výstupy:

 • Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby

pohybu v různém prostředí

 • Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla
 • Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru
 • Mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí

Konkretizované výstupy:

 • užívat různé pomůcky k pohybu (tříkolky, koloběžky, odrážedla)
 • pohybovat se bezpečně ve skupině dětí
 • pohybovat se koordinovaně a jistě, a to i v různém přírodním terénu (např. v lese, na sněhu, vpísku)
 • přizpůsobit či provést jednoduchý pohyb podle vzoru či pokynů
 • uvědomovat si, co je nebezpečné
 • projevovat bezpečný odstup vůči cizím osobám
 • chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí (např. ve školním prostředí, na hřišti, na veřejnosti, v přírodě)
 • znát a dodržovat základní pravidla chování na chodníku a na ulici (dávat pozor při přecházení, rozumět světelné signalizaci)
 • vědět, jak se vyhnout nebezpečí (být opatrné, obezřetné, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc, koho přivolat)
 • Chovat se obezřetně při setkání s cizími a neznámými osobami

 

 1. DÍTĚ A JEHOPSYCHIKA

Očekávané výstupy:

 • Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
 • Vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího)
 • Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité
 • Záměrně se soustředit a udržet pozornost
 • Vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení
 • Rozlišovat některé obrazné symboly a porozumět jejich významu a funkci
 • Chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy
 • Orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase
 • Řešit problémy, úkoly a situace
 • Uvědomovat si svou samostatnost, orientovat se ve skupině
 • Uvědomovat si svoje možnosti a limity

Konkretizované výstupy:

 • zaregistrovat změny ve svém okolí (všimnout si a rozpoznat, co se změnilo
 • rozlišit tvary předmětů, základní geometrické tvary, základní barvy
 • správně reagovat na světelné a akustické signály
 • udržet pozornost i při méně atraktivních činnostech
 • uposlechnout pokynu dospělého a řídit se jím
 • uplatňovat postřeh a rychlost
 • rozpoznat některé grafické znaky s abstraktní podobou (např. zná některé číslice, písmena, dopravní značky)
 • sledovat očima zleva doprava a dle potřeby i zprava doleva, případně v dalších směrech, jmenovat objekty zleva doprava
 • rozlišovat vpravo – vlevo na vlastním těle, v prostoru s oporou o nějaký předmět
 • orientovat se v řadě (např. první, poslední, uprostřed
 • orientovat se v prostoru podle slovních pokynů
 • řešit labyrinty (sledovat cestu)
 • samostatně se rozhodnout v některých činnostech
 • jednoduchý problém vyřešit samostatně i ve spolupráci s kamarády, při složitějších se poradit, postupovat podle pokynů a instrukcí
 • vymýšlet nová řešení nebo alternativní k běžným (např. jak by to šlo jinak, co by se stalo, kdyby) a verbalizovat je
 • nebát se požádat o pomoc, radu
 • umět se přizpůsobit změnám

 

 1. DÍTĚ A TEN DRUHÝ

Očekávané výstupy:

 • Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem
 • Spolupracovat s ostatními
 • Uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi

Konkretizované výstupy:

 • spolupracovat s dospělým
 • respektovat dospělého, komunikovat s ním vhodným způsobem (s ohledem na situaci a podmínky)
 • obracet se na dospělého o pomoc, radu atd.
 • respektovat rozdílné schopnosti
 • důvěřovat vlastním schopnostem
 1. DÍTĚ A SPOLEČNOST

Očekávané výstupy:

 • Utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat
 • Uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, učit se odmítat společensky nežádoucí chování

Konkretizované výstupy:

 • Uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, učit se odmítat společensky nežádoucí chování
 • Orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí
 • Rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat
 1. DÍTĚ A SVĚT

Očekávané výstupy:

 • Orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí

Konkretizované výstupy:

 • chápat základní pravidla chování pro chodce

Příklady her a činností spojených s dopravní tématikou:

 • DH: „Na auta“, „Na vlak“, „Na garáže“ atd.
 • TH:“Na policii“,“Na Námořníky“, „Na nádraží“,“Na město“,“Na Na cestovatele“,“Na vesmír“
 • Situační scénky – „Na ulici“, „V autobuse“, „Nehoda“,“Hry na silnici“….“Co by se stalo, kdyby…
 • Sluchové hry- poznáváme zvuky dopravních prostředků a prostředí, kde se nacházejí
 • Konstruktivní činnost – stavba z lega, papírových cihel
 • Práce s papírem – skládání lodičky, rakety
 • Práce s barvami – „Semafor“+báseň s pohybem „Červená je kytička, žlutá barva sluníčka, zelená je, milé děti, jako hrášku kulička“
 • Omalovánky, labyrinty, grafomotorika, pracovní listy s dopravní tématikou
 • Písně s pohybem- „Dopravní prostředky“,“Naše Země kulatá je“, „Do kopečka, jde to ztěžka“
 • Práce s didaktickým materiálem a obrázky – dopravní prostředky, situace na silnici i na ulici
 • Logopedické chvilky – napodobování zvuků dopravních prostředků
 • Písně-„Auto“,“Když chci přejít ulici“,“Zebra“,“Každý kluk i holka musí znát“
 • Návštěva policistů v MŠ (prevence dopravní výchovy)
 • Společné odpoledne s rodiči „Kolo, kolo, koloběžka“ + účast policie ČR
 • Děti v dopravním provozu aneb O klukovi z počítače – příběhy a písně z dopravního provozu
 • Dopravní značky-omalovánky s říkadly
 • Máme zelenou – příběhy z dopravního provozu
 • Jak se chovat na ulici, na hřišti i na silnici-omalovánky s příběhem
 • Děti a hry – o tom, co se stalo a stát se nemuselo– omalovánky s příběhem
 • Tatínku, jeď opatrně! – Jindřich Balík – Dopravní značky pro děti
 • Hrátky s autíčky – hádanky, kvízy, labyrinty, atd.
 • Exkurse do DPCHJ, vlakové nádraží, autobusové nádraží atd.
 • Cestujeme v dopravních prostředcích
 • Seznámení se s povoláním v dopravní oblasti – řidič, strojvůdce, pilot, námořník atd.
 • Společenské hry a skládanky s dopravní tématikou 

POUŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE PŘI VYPRACOVÁNÍ  ŠVP PV SOUČÁSTI MŠ PÍSEČNÁ:

 

 • RVP PV
 • ŠVP PV MŠ Chomutov
 • TVP součásti školy
 • KOVY – Konkretizované očekávané výstupy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Významní sponzoři

 • NADACE ČEZ
 • NPI
 • IT Innovation
 • Actherm
 • DM
 • ČEZ Teplárenská
 • ENCZ
 • SČVK
 • Globus
Zavřít

Používáním webových stránek Mateřská škola Kvítek, souhlasíte s využíváním cookies ve vašem prohlížeči.

Pokračovat