Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu nazvaného
DĚTSKÝ SVĚT S PÍSNIČKOU, který vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání a z Konkretizovaných očekávaných výstupů Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Mateřská škola Písnička je zaměřena na hudební výchovu a hudební činnosti dětí. Předškolní vzdělávání klade důraz na celkový rozvoj osobnosti, jak po stránce psychické, tak i po stránce fyzické. S psychickým vývojem dítěte v podstatě souvisejí všechny hudební činnosti – preferujeme především zpěv a pohyb, kdy chceme působit na uvolnění psychického napětí, chceme dětem nabídnout pohled na svět prostřednictvím písně, poslech hudby chceme využít především k relaxaci a zklidnění hyperaktivních dětí, ale zároveň vytvořit u dětí povědomí o hudebních žánrech a jejich nejvýznamnějších představitelích.
Hudební aktivity jsou přirozenou primární prevencí sociálně patologických jevů. Kultivují vzájemné vztahy i fyzický kontakt mezi dětmi. Podporují vytváření pozitivního klimatu ve třídě.
S ohledem na zaměření školy jsou všechny třídy tématicky pojmenované:
Bubínek, Housličky, Píšťalka, Notička, Piánko, Činelky a Rolnička.

Každý měsíc nese název lidové nebo dětské písně, která s ním souvisí významově nebo časově.

Písnička provází děti každý den, jako rituál ve všech třídách zařazujeme „Ranní zpíváníčko“, které otvírá téma dne.

V naší mateřské škole pracuje dětský pěvecký sbor s dlouholetou tradicí. Mateřská škola organizuje proto průběžně celý školní rok různá vystoupení pěveckého sboru.
Ať již je to regionální přehlídka pěveckých sborů Písňobraní, Vítání jara na radnici nebo vystoupení na akcích pořádaných městem Chomutov. Často také sbor zpívá pro seniory v domovech v Chomutově a Jirkově.
Naši absolventi úspěšně pokračují v hudebním vzdělávání v Základních uměleckých školách v Chomutově a Jirkově. V minulých letech jsme získali čestné uznání v celostátní soutěži sólového zpěvu Karlovarský skřivánek. Další úspěchy děti mají v sólové pěvecké soutěži Vejprtský drozd.

Škola je zapojena do několika projektů:

Čím budu, až vyrostu – seznamování dětí s prací dospělých, s řemesly, výuka pracovních činností v dílnách MŠ

Nechci kazy – prevence zubního kazu, dentální hygiena dětí
Pracovní sešit pro předškoláky- MŠ získala certifikát kvality vzdělávání dětí předškolního věku, připravenost dětí na vstup do základní školy
Oční Optik Slavíková Chomutov – každý rok mají rodiče možnost nechat vyšetřit zrak svého dítěte, vyšetření může včas odhalit závažné oční vady.

Zde je výčet tradičních akcí naší mateřské školy, které Vaše dítě v předškolním věku může absolvovat :

Slavnostní zahájení školního roku
Dny otevřených dveří pro rodiče
Seznamování s cizími jazyky
Logopedická prevence ve spolupráci s klinickým logopedem
Návštěvy v základní škole – setkání s prvňáčky
Návštěvy Městské knihovny – dětské oddělení, dopravní hřiště, herna
Besedy s Městskou policií
Výjezdy do Divadla Rozmanitostí v Mostě
BESIP a prevence kriminalistiky
Tvořivé dílny pro rodiče s dětmi
Předplavecký výcvik
Zdobení vánočních stromečků na Náměstí v Chomutově
Mikulášská nadílka v MŠ
Vánoční koncert – vystoupení pěveckého sboru MŠCV
Vánoční besídky s rodiči
Vystoupení pěveckého sboru v domově důchodců
Karnevalový rej v MŠ
Návštěva psího útulku v Jirkově
Mateřinka – pódiové vystoupení v Městském divadle
Sportování v domečku – DDM Chomutov
Vítání jara na radnici – vystoupení pěveckého sboru
Písňobraní – přehlídka pěveckých sborů dětí předškolního věku
Ukázka výcviku vodících psů – Březenecká
Besídky ke Dni matek v MŠ
Oslavy MDD
Sportovní slavnosti, olympiády
Školní výlety
Rozlučka s předškoláky – pasování na školáky
Ukončení školního roku – Zahradní slavnost v MŠ

Vzdělávací obsah odpovídá svým zaměřením i úrovní náročnosti, potřebám, možnostem a zkušenostem dětí ve třídě, odvíjí se od nejbližšího a známého ke vzdálenějšímu a neznámému, aby již osvojené poznatky a dovednosti byly postupně prohlubovány a dále rozvíjeny.

Vzdělávací nabídka je rozdělena do 4 integrovaných bloků – podle ročních období, jeden integrovaný blok obsahuje 3 části rozdělené do měsíců a každý měsíc nabízí 6-9 témat, se kterými se děti setkávají.

Charakteristika vzdělávání :

• Vychází z prožitků dětí, jejich zájmu a pedagogického záměru učitelky
• Přispívá k rozvoji skupiny, obohacuje prožívání dětí v MŠ
• Umožňuje rozvoj každého jednotlivého dítěte a to ve všech oblastech, na různých úrovních
• Je prostředkem ke vzdělávání dětí, napomáhá jejich osobnímu uvědomění
• Počítá se změnou, pružně reaguje na podněty a přání dětí, rodičů, jiných vlivů

Podzimní blok – Já a moji noví kamarádi

Tématický celek je zasazen do podzimního období, zahrnuje měsíce září, říjen a listopad. Monitorujeme nejen změny v přírodě, ale posilujeme i úctu k přírodě, uplatňujeme vlastní zkušenosti z pozorování a pobytů venku, učíme děti znát stromy, keře a plody – jejich využití, ale i nebezpečí. Vytváříme společná pravidla soužití v novém kolektivu, rozlišujeme vhodné a nevhodné chování a jednání, vytváříme podmínky pro prosociální chování. Podzimní blok je významný především pro vytváření a zpřesňování společných pravidel soužití všech dětí, rodičů, pedagogů a provozních zaměstnanců v mateřské škole.

Zimní blok – Já a život v zimě

Tématický blok je zasazen do období prosinec, leden a únor. Vychází z českých lidových tradic a zároveň seznamuje děti s biblickým příběhem. Přináší dětem novou zkušenost s vystupováním před rodiči i veřejností, radost být obdarován i obdarovat druhého. Poskytuje prostor pro zimní radovánky, zimní sporty, experimentování se sněhem i ledem.

Jarní blok – Já a probouzející se příroda

Tématický celek je zařazen do měsíců březen, duben a květen. Základem tématického bloku jsou změny v přírodě a jarní tradice. Učíme děti lidovým říkadlům, písničkám a básničkám o jaru. Děti pozorují probouzející se přírodu na vycházkách, vlastním sázením a pečováním o rostliny se seznamují s nezbytností světla, vody a péče o rostliny. Chceme tak výrazně posílit vlastní zodpovědnost dítěte ve vztahu k přírodě, k životu na Zemi a k sobě sama a zodpovědnost při péči o vlastní zdraví.

Letní blok – Já a toulky světem

Tématický celek je zařazen do měsíců červen, červenec a srpen. Je to celek, který otvírá léto a letní činnosti. Z tohoto důvodu je většina činností zařazována mimo třídu a hernu do terénu. Začíná oslavou MDD a směřuje k závěrečné slavnosti ukončení školního roku, loučení se školáky. Při maximálním pobytu venku je dětem intenzivněji přibližovaná problematika ochrany životního prostředí, soužití lidí a přírody. Poznávají základní rysy léta i možného nebezpečí při koupání, sportování, při pobytu v přírodě. Protože je to období prázdnin – čas, kdy děti mají možnost poznávat se svými rodiči nové země, obyvatelstvo, rostliny i živočichy, tuto novou zkušenost využijeme při vzdělávání.

Významní sponzoři

  • NADACE ČEZ
  • NPI
  • IT Innovation
  • Actherm
  • DM
  • ČEZ Teplárenská
  • ENCZ
  • SČVK
  • Globus
Zavřít

Používáním webových stránek Mateřská škola Písnička, souhlasíte s využíváním cookies ve vašem prohlížeči.

Pokračovat