Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále ŠVP PV) MŠ Chomutov: Já a svět, který mě obklopuje
Zpracovatel: Bc. Eliška Smetanová a zástupkyně ředitelky součástí školy se svými pedagogickými sbory

Motto:
Žij vyrovnaně: trochu se uč a trochu přemýšlej
a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj.
Robert Fulghum

 

ŠVP PV součásti školy Školní pěšina 5212, 430 04 Chomutov: S kamarády za pohádkou
Zpracovatel: Bc. Monika Chloupková se svým pedagogickým sborem

Motto:
Každý týden od pondělí do pátku do školky se těší každý z nás,
trefíme sem poslepu i pozpátku, ať je teplo, déšť anebo mráz.
Chodíme si kreslit, cvičit, hrát, o přírodě chceme všechno znát,
víme, co je víc a co je míň, nábytek, že židle je a skříň.
autor: Eva Schnitterová

ŠVP PV je uspořádán do čtyř bloků dle ročních období tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Snažíme se umožnit dětem v maximální míře učení prožitkem, tak, aby si mohly všechno osahat, prožít, vidět na vlastní oči.
ŠVP PV naší mateřské školy vychází z RVP PV a ŠVP PV Mateřské školy Chomutov a také z individuálních zvláštností a potřeb dětí navštěvujících mateřskou školu. Naší snahou je zapojit co nejvíce dětí ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí, poskytnout jim co největší péči a možnost vzdělávání. Děti se seznamují se světem, který je obklopuje, prostřednictvím pohádky. V pohádkách budeme poznávat dobro i zlo, vyvozovat z nich ponaučení.
Filosofií součásti mateřské školy Školní pěšina je poznávání světa prostřednictvím pohádek, dramatizace, básní, říkadel a pranostik tak, aby na konci předškolního věku bylo schopno zvládat nároky, které na něj budou ve škole i v běžném životě kladeny. Pohádky, příběhy a básně rozvíjejí u dětí fantazii, představivost, emoce, slovní zásobu, myšlení, sociální cítění a pomáhají dětem vytvářet si postoje ke všemu, co je obklopuje. Ve všech třídách naší mateřské školy pravidelně zařazujeme do třídních vzdělávacích plánů nejen poslech a dramatizaci, ale pohádkami, říkadly a pranostikami motivujeme i další činnosti v průběhu dopoledního bloku.

 

Dílčí projekty ŠVP „S kamarády za pohádkou“

Zpívání pro radost

Od září 2016 se s dětmi, které rády zpívají, scházíme jednou týdně a „zpíváme si pro radost“. Sboreček jsme nazvali „Pohádka“, tak jako se jmenuje naše mateřská škola. Veselými písničkami děláme radost rodičům, vystupujeme i na veřejnosti (Vánoční zpívání na náměstí 1. máje, návštěvy Domova harmonie a klidu, Vítání jara na náměstí 1. máje, Mateřinkové písňobraní). Na jaře 2019 jsme se poprvé zúčastnili pěvěcké soutěže Vejprtský drozd, na podzim 2019 nás jedna dívka reprezentovala dokonce na Pražském pěveckém festivalu v Praze.

Čím budu, až vyrostu

Děti se seznamují s profesemi v souvislosti s nabízenými činnostmi a akcemi školy – exkurzemi, návštěvami Zooparku, spoluprací s Klubem ledního hokeje, Základní školou na Písečné, Penzionem Pod Břízami, spoluprací s rodiči (beseda s rodičem a ukázkou jeho práce, např. pekaře, zdravotní sestry, truhláře apod.).

Zdravá abeceda

Pomáháme dětem ve školce získávat zdravé návyky, vedeme je ke zdravému životnímu stylu – od událostí vedeme děti přes prožitek pomocí připravených scénářů, pomůcek a her k porozumění vlastním potřebám tak, aby ony samy přijaly odpovědnost za svá rozhodování.

Dopravní výchova

Dopravní výchova dlouhodobě patří mezi klíčové aktivity v oblasti bezpečnosti silničního provozu.

Co děti mají znát a umět:

 • získat vědomosti a zkušenosti z oblasti dopravní výchovy k vytváření správných návyků, vztahů k okolí a k lidem, vštěpovat jim ukázněnost, vztah ke zdraví, opatrnost
 • rozvíjet vlastnosti, které ovlivňují reakci dětí při chování v určitých situacích (dopravních), tj. paměť, pozornost, soustředěnost, ukázněnost, ohleduplnost, vnímání i orientaci v prostoru a čase, vnímání nebezpečí, výcvik prospěšný jejich bezpečnému pobytu venku, v silničním provozu
 • seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije
 • bezpečné chování dětí v silničním provozu
 • předvídat rizika, správně vyhodnocovat situace a vhodně jednat
 • získávání a utváření návyků do budoucna
 • získání pozitivního životního stylu na silnicích
 • umět se zaposlouchat do jednotlivých zvuků venku (auta, lidé, tramvaj) a identifikovat případná nebezpečí
 • vědět, jak se chovat v autobuse (cestování na akce, bruslení, kulturní akce)
 • pracovat s obrázky dopravních značek a dopravních prostředků, dopravní pexeso
 • problémy řešit na základě zkušenosti, pokus – omyl, experimenty

Způsob:

 • zábava, hra, pozorování (vycházky), hádanky a soutěže
 • spolupráce s Městskou Policií – besedy

Doprava -dopravní prostředky a chodci, přecházení vozovky, semafor

Cyklistika – vybavení cyklisty, vybavení kola, kde jezdit na kole

Nebezpečné situace – cizí pes, cizí osoby, hry s obrázky (injekční stříkačky, cizí zvířata), sám doma

Výbava městské policie – jak vypadá městský strážník, ukázka výbavy

Prostředí s výchovným vlivem: rodina, mateřská škola, dětská odpoledne

Malý zahradník

Malý zahradník je vzdělávací program firmy AGRO CS a.s., jež je zároveň jejím hlavním garantem. Partnerem je firma Plastia s.r.o. Naše mateřská škola Pohádka se do projektu Malý zahradník přihlásila, neboť se snažíme rozvíjet u dětí zájem o přírodu a její ochranu – s dětmi ve třídách i na zahradě pěstujeme nejrůznější rostlinky – rajská jablíčka, papriky, kedlubny, citrusy, tulipány a narcisy, rádi experimentujeme  – rychlíme řízky zeleniny a květin, klíčíme semena luštěnin.

Cílem projektu je probudit v dětech zájem o přírodu, přírodní materiály, o procesy a zákonitosti, které v přírodě probíhají, podpořit dětskou zodpovědnost, samostatnost a úctu k lidské práci.

Vztah k přírodě, pěstování a respekt k lidské práci je nám velmi blízký. Přijali jsme pravidla     a podmínky tohoto projektu, garant a partneři nám zajistili potřebné pomůcky a rostlinný materiál a my se společně s dětmi těšíme na úžasný proces sázení, péče a konečný barevný efekt rozkvetlých květin v truhlících za okny naší mateřské školy.

Gramotnosti v MŠ

Předčtenářská gramotnost – předchází výuce čtení, psaní
Jak ji u dětí rozvíjíme?
• četbou textu, prací s knihou, převyprávěním slyšeného textu, vyprávěním prožité reality, vyjádřením svého přání či zážitků, seznamováním s básněmi, říkadly apod., domýšlením děje, rozvíjením vztahu ke knize, k časopisu (tvořivé hry Na knihkupectví, Na knihovnu apod.), ritualizací vyprávěcích chvilek, (každodenní zařazení povídacích chvilek do denního plánu, např. krátké osobní rozhovory při vstupu dítěte do třídy), dětem přístupnou knihovnou ve třídě, návštěvami knihovny a knihkupectví, spoluprací s rodinou (děti mohou donést do MŠ svoji oblíbenou knihu), řazením obrázků podle dějové posloupnosti, vyřizováním krátkých vzkazů, hádankami, vymýšlením rýmů, dramatickými činnostmi, využitím hry Logico Piccolo, hrátkami se slovy atd.

Jazyková gramotnost – připravuje děti pro život v mnohojazyčné společnosti
Jak ji u dětí rozvíjíme?
• děti se seznámí s tím, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možné se jim naučit, poznávají kulturu jiných států

ICT gramotnost – naučí děti zdravému přístupu k informačním technologiím a hravou formou podporuje počítačovou gramotnost předškoláků
Jak ji u dětí rozvíjíme?
• děti se seznamují s počítačem – zapnutí počítače, z čeho se počítač skládá, jak se jednotlivé části nazývají, jak se používají
• učí se ovládat koordinaci ruky a oka
• rozvíjíme jemnou motoriku, tvořivost, představivost
• děti se seznamují s 3Boxem, plní úlohy, učí se ovládat pero, střídat se ve skupině
• digitální dovednosti děti získávají při práci s tablety

Předmatematická gramotnost – předchází výuce matematiky
Jak ji u dětí rozvíjíme?
• rozvíjíme představy o množství, porovnáváme, pracujeme s pojmy a vztahy, třídíme dle určitých kritérií, tvoříme skupiny, uspořádáme a řadíme prvky

Environmentální gramotnost – seznamování s prostředím, ve kterém žijeme, vytváření pozitivního vztahu k němu
Jak ji u dětí rozvíjíme?
• komunikativními aktivitami, spoluprací ve skupině, pravdivým prožíváním, smyslovým vnímáním, vytvářením elementárního povědomí o širším přírodním a kulturním prostředí, jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách, učíme děti chápat, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit, osvojením poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy, rozvíjením úcty k životu ve všech jeho formách, rozvíjením schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám, vytvářením povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí.

Významní sponzoři

 • NADACE ČEZ
 • NPI
 • IT Innovation
 • Actherm
 • DM
 • ČEZ Teplárenská
 • ENCZ
 • SČVK
 • Globus
Zavřít

Používáním webových stránek Mateřská škola Pohádka, souhlasíte s využíváním cookies ve vašem prohlížeči.

Pokračovat