DEN V NAŠÍ ŠKOLE V PROGRAMU ZAČÍT SPOLU

16. 5. 2024

Má jasný řád, který je schopen flexibilně reagovat na potřeby dětí, jejich činnost a realizaci. Proto časové ohraničení jednotlivých „bloků“ jsou orientační, ale přesto umožňují udržet vnitřní organizaci školy v propojení výchovně vzdělávacího procesu a provozními podmínkami, které jsou nedílnou součástí života školy.

 • Při vstupu do třídy čeká děti a jejich rodiče tzv. RANNÍ ÚKOL, úkol není dlouhý, vztahuje se k danému tématu dne a procvičuje některé dovednosti, cílem je ulehčit vstup rodičům do třídy, zapojit je do činnosti, vést je k tomu, aby si udělali čas své dítě v mateřské škole předat v klidu. Na ranní úkol mohou děti navázat tím, že si vyberou činnost nebo hru v některém centru aktivit. (orientační časový blok 6:00 – 8:00)

 

 • VOLNÉ HRY A ČINNOSTI – probíhají dle vlastní volby dětí ve všech centrech aktivit k danému tématu nebo podle vlastního výběru. Děti jsou podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování. Po ukončení hry jsou vedeny k samostatnému úklidu. Těchto her a činností se mohou kdykoliv zúčastnit rodiče a být při nich dítěti partnerem nebo pozorovatelem. (orientační časový blok 6:00 – 9:00)
 • RANNÍ PŘESNÍDÁVKA – v určený čas je dětem nabídnuta svačina, která je průběžná. Děti si mohou jídlo samostatně nabídnout a nasvačit se. Děti jsou vedeny k samostatnosti, samy si svačinu připravují. Následně si po sobě své místo uklidí. (orientační časový blok 8:10 – 8:40)
 • Po svačině se děti scházejí v RANNÍM KRUHU, povídají si a čeká se téměř na všechny děti. Příležitost k budování společenství – vzájemné pozdravení, oslavy… Do RK denně zařazujeme: den, měsíc, rok, roční období, počasí (různé varianty, obměny). Cílem ranního kruhu je vést děti ke vzájemnému sdílení, naslouchání, seznámení dětí s tématem dne a motivace k činnostem v centrech aktivit, logopedické preventivní chvilky, TV chvilky apod. Předmětem sdílení může být řešení problémů, které vyvstanou při společných činnostech, slabé i silné stránky kolektivu, pocity a dojmy ze společných prožitků, ale i vyprávění zážitků. (orientační časový blok 8:45 – 9:00)
 • ČINNOSTI V CENTRECH AKTIVIT – nabízíme – představíme dětem činnosti v jednotlivých centrech (co – jak – kde – čím) Děti si z dané vzdělávací nabídky samostatně volí činnosti a hry v CA a toto centrum označí svojí značkou. Práce v CA podporuje radost ze hry, činnosti a učení, umožňuje prožít pocit spokojenosti z úspěchu a rozvíjí děti ve všech oblastech vývoje osobnosti. Je respektováno individuální pracovní tempo každého dítěte. Takto koncipovaná nabídka umožňuje dětem vybrat si, co odpovídá jejich skutečným potřebám a zájmům, a je klíčovým nástrojem individualizace vzdělávání. Děti jsou vedeny k udržování pořádku v CA a úklidu po ukončení činnosti. (orientační časový blok 9:00 – 9:20)
 • Následuje HODNOTÍCÍ KRUH, který zakončuje práci v CA. Vede k počátkům sebehodnocení dítěte. Hodnocení probíhá například formou smajlíků – děti dají svou značku na jimi zvolený obličej podle svého pocitu z práce v CA, poté se mohou slovně vyjádřit. Dítě hodnotí svůj výkon, jak se jim v centru pracovalo, jaký volily postup, jestli se vyskytl nějaký problém a jak ho vyřešily a také, jak jsou s výsledkem své práce spokojeny. (orientační časový blok 9:20 – 9:30)
 • POBYT VENKU – slouží k tělovýchovným aktivitám především spontánního charakteru, k poznávání přírody a okolí MŠ, k bádání a experimentování, k tvorbě sociálních kompetencí dítěte. Činnosti mohou být spojené s týdenním tématem, nebo mohou být součástí různých projektů. (orientační časový blok 9:30 – 11:30)
 • OBĚD – je nejen příležitost k uspokojování biologických potřeb, ale také sociální a kulturní zkušeností (stolování, sebeobsluha, samostatnost). Děti si samy chystají talíř, příbor, pití. U oběda má dítě možnost nabrat si polévky tolik, kolik sní. Druhý chod servírují kuchařky. Učíme je právně používat a držet lžíci, příbor. Nejsou nuceni do jídla. Jedí vlastním tempem. Učitelka navozuje atmosféru klidu a pohody. Motivuje děti k ochutnávání nových jídel. (orientační časový blok 11:30 – 12:00)
 • ODPOČINEK A KLIDOVÉ ČINNOSTI – respektujeme individuální potřeby aktivity, spánku a odpočinku dětí. Po obědě všichni dodržují klidový režim, který trvá minimálně půl hodiny při kterém je využíváno čtení a poslech pohádek nebo vnímání relaxační hudby. Děti mohou odpočívat s oblíbenou plyšovou hračkou, knížkou nebo polštářkem. Ve všech ložnicích každý den probíhá logopedická chvilka se všemi dětmi, jejím záměrem je rozhýbání mluvidel dětí. Po klidovém režimu mají děti možnost pracovat v Centrech aktivit za určitých pravidel. „Pracuji tak, aby kamarádi mohli odpočívat” (orientační časový blok 12:00 – 14:00)
 • Po odpočinku je čas na ODPOLEDNÍ průběžnou SVAČINU. Děti jsou vedeny k samostatnosti, samy si svačinu připravují. (orientační časový blok 14:00 – 14:30)
 • ODPOLEDNÍ VOLNÉ HRY/ POBYT VENKU – děti se mohou samostatně rozhodnout a pracovat v CA, mohou si volit hry a činnosti podle vlastního zájmu. Rodiče opět mohou kdykoliv vejít do třídy a být dítěti partnerem ve hře a jejím ukončování. Při příznivém počasí je vždy upřednostňován pobyt na školní zahradě. (orientační časový blok 14:30 – 16:30)
 • Důležitou součástí pobytu dětí ve škole jsou TŘÍDNÍ PRAVIDLA, na jejichž vytváření se podílí samy děti. Visí na místě dobře viditelném pro děti.


 

Významní sponzoři

 • NADACE ČEZ
 • NPI
 • IT Innovation
 • Actherm
 • DM
 • ČEZ Teplárenská
 • ENCZ
 • SČVK
 • Globus
Zavřít

Používáním webových stránek Mateřská škola Úsměv, souhlasíte s využíváním cookies ve vašem prohlížeči.

Pokračovat