P O D Z I M N Í U S M Í V Á N Í – podzimní blok

9. 9. 2023

Charakteristika integrovaného bloku

Charakteristické pro toto období je příchod nových kamarádů. Vytváření pozitivního a bezpečného sociálního prostředí (vlídné přijetí dítěte, …). Zjišťujeme znalosti, se kterými děti přicházejí do MŠ. Vytváříme společná pravidla soužití v novém kolektivu, rozlišujeme vhodné a nevhodné chování a jednání, vytváříme podmínky pro prosociální chování. Monitorujeme nejen změny v přírodě, ale posilujeme i úctu k přírodě, uplatňujeme vlastní zkušenosti z pozorování. Měnící se příroda přináší řadu možností a podnětů, jak objevovat a zkoumat nové souvislosti praktickým a prožitkovým učením. Využíváme v nejvyšší možné míře pobytu v přírodě. Podzim v přírodě znamená změnu v klimatických podmínkách, kdy se slunné počasí střídá s mrholením, mlhami, častými dešti, popřípadě i sněžením. Tehdy záleží hlavně na zdravé životosprávě a osobní hygieně.

Podzimní blok je významný především pro soužití všech dětí, rodičů, pedagogů a provozních zaměstnanců v mateřské škole.

 

Dílčí vzdělávací cíle

 • uvědomění si vlastního těla (Dítě a jeho tělo)
 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností (Dítě a jeho tělo)
 • vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu (Dítě a jeho tělo)
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (Dítě a jeho psychika)
 • rozvoj tvořivosti (Dítě a jeho psychika)
 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení (Dítě a jeho psychika)
 • poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (Dítě a jeho psychika)
 • získání relativní citové samostatnosti (Dítě a jeho psychika)
 • seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému (Dítě a ten druhý)
 • osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navozování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem (Dítě a ten druhý)
 • rozvoj kooperativních dovedností (Dítě a ten druhý)
 • poznávání pravidel společného soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí (Dítě a společnost)
 • rozvoj schopnosti žít ve společnosti ostatních lidí (Dítě a společnost)
 • seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu (Dítě a svět)
 • osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí k ochraně dítěte (Dítě a svět)

 

Klíčové kompetence (dítě ukončující předškolní vzdělávání)

 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 • uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení
 • všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
 • rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi
 • nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu
 • zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti
 • komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou
 • dokáže se ve skupině prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy
 • napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí
 • spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim
 • chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá
 • má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých
 • svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat
 • spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat spontánní hra, volná hra (období pozorování, adaptace)

 

Očekávané  výstupy

 • zachovávat správné držení těla (Dítě a jeho tělo)
 • zvládnou sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky (Dítě a jeho tělo)
 • vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách (Dítě a jeho psychika)
 • vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (Dítě a jeho psychika)
 • odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory (Dítě a jeho psychika)
 • respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti (Dítě a jeho psychika)
 • navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho (Dítě a ten druhý)
 • pochopit, že každý má ve společnosti svou roli, podle které je třeba se chovat (Dítě a společnost)
 • orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (Dítě a svět)
 • zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i jednoduché praktické situace (Dítě a svět)

Významní sponzoři

 • NADACE ČEZ
 • NPI
 • IT Innovation
 • Actherm
 • DM
 • ČEZ Teplárenská
 • ENCZ
 • SČVK
 • Globus
Zavřít

Používáním webových stránek Mateřská škola Úsměv, souhlasíte s využíváním cookies ve vašem prohlížeči.

Pokračovat